Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 57819VerkeersbesluitenOpheffen parkeerplaats gehandicapten Veenbesstraat 516 Soest

Logo Soest

 

Burgemeester en wethouders van Soest;

 

overwegende, dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de gehandicaptenparkeerplaats van

een bewoner nabij de woning Veenbesstraat 516 te Soest en dat deze opgeheven kan worden door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

(RVV-90);

 

dat het in het belang van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer is tot opheffing over te gaan;

overwegende dat genoemde weg in de gemeente Soest is gelegen en bij deze gemeente in beheer is;

 

gelet op artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet (WVW);

 

mede gelet op de betreffende artikelen van het RVV 1990 en het BABW;

 

b e s l u i t e n :

 

I. door verwijdering van bord E6 van bijlage I van het RVV-90 met onderbord JJ- nabij de woning

Veenbesstraat 516 te Soest een parkeerplaats voor gehandicapten op te heffen;

 

II. dit besluit op te nemen in de Persoonsregistratie Gehandicaptenparkeerplaatsen.

 

Soest, 11 oktober 2019