Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 57699Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan MFC Zevenhuizen

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van Westerkwartier maken ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij een bestemmingsplan voorbereiden dat voorziet in de bouw van een Multifunctioneel Centrum (MFC) op het bestaande sportveldencomplex aan het Hoofddiep te Zevenhuizen. In het MFC wordt naast sportvoorzieningen zoals een sporthal, kleedkamers en kantines voor sportverenigingen ook een dorpshuis gevestigd. Verder voorziet het plan in een uitbreiding van parkeervoorzieningen. Het plangebied omvat het bestaande sportcomplex van Zevenhuizen, gelegen ten zuiden van de Molenweg en ten westen van het Hoofddiep.   

Inspraak

Op het voorontwerp bestemmingsplan MFC Zevenhuizen wordt inspraak verleend. Het plan ligt daartoe vanaf 22 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het Klantcontact Centrum in het gemeentehuis te Leek. De stukken zijn digitaal beschikbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl (plancode: NL.IMRO.1969.BPZE19HERS-VO01).

Tijdens de periode van ter inzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie inbrengen. Deze reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Westerkwartier, t.a.v. Team Wonen, Postbus 100, 9350 AC Leek. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met de heer S.P. van Sloten, 0594-551515.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 12 november 2019 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd waar het voorontwerp bestemmingsplan kan worden ingezien. Desgewenst kan door medewerkers van de gemeente een toelichting worden gegeven op het plan. De inloopbijeenkomst vindt plaats van 19:30 – 21:00 uur in het Verenigingsgebouw te Zevenhuizen, Hoofddiep 54 te Zevenhuizen.