Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2019, 57692VergunningenODRA Gemeente Arnhem - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het uitbreiden en verbouwen van het pand tot een onderwijsgebouw, Tivolilaan 40 (voormalig Vosdijk 7)

Logo Arnhem

 

Ontwerp omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van het pand tot een onderwijsgebouw gelegen aan de Tivolilaan 40 (voormalig Vosdijk 7) te Arnhem

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van het pand tot een onderwijsgebouw gelegen aan de Tivolilaan 40 (voormalig Vosdijk 7) te Arnhem, met zaaknummer 195284841, voor een ieder ter inzage ligt.

De initiatiefnemer is voornemens om het bedrijfsgebouw gelegen aan de Tivolilaan 40 (voormalig Vosdijk 7) te Arnhem uit te breiden en te verbouwen tot een onderwijsgebouw. Voor het betreffende perceel geldt het bestemmingsplan ‘Velperweg e.o. Het perceel heeft de bestemming ‘Bedrijf’ en staat het gebruik van de gronden ten behoeve van een onderwijsfunctie niet toe. Tevens wordt de maximum toegestane bouwhoogte overschreden. De aanvraag omgevingsvergunning, voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing, ziet op een verzoek om planologische afwijking ten behoeve van de realisatie van het project.

 

Inzien

Het ontwerp van de omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 17 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving (BWL) in het Stadhuis aan de Koningstraat 38 te Arnhem, telefoon 0900-1809 (lokaal tarief). Voor de inzage van de beschikking kunt u telefonisch een afspraak maken van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur of op donderdag tot 20.00 uur.

 

Daarnaast is het ontwerp van de omgevingsvergunning ook op internet in te zien (technische storingen voorbehouden).

De interactieve digitale verbeelding van het ontwerpbesluit is te raadplegen op het webadres: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0202.OGV968-0201

 

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend ontwerpbesluit vormen zijn te vinden op het webadres: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0202.OGV968-0201/

 

Zienswijze

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn bij voorkeur schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp van de omgevingsvergunning indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Arnhem (per adres: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem), onder vermelding van het zaaknummer. U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken binnen de bovengenoemde termijn. Voor informatie over het ontwerp van de omgevingsvergunning en voor een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 0900-1809. Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen kunnen later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Arnhem, 16 oktober 2019