Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2019, 57608VerkeersbesluitenGemeente Leiden, verkeersbesluit instellen fietsroute tussen de Rijndijken (Admiraalsweg, Tasmanstraat, Bontekoestraat en Evertsenstraat)

Logo Leiden

 

Situatietekening: 20191080-01 t/m 06

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

 

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

 

Overwegende dat:

 • de fietsroute tussen de Hoge Rijndijk en de Lage Rijndijk via het Evertsenpad-Tasmanstraat-Admiraalsweg (en v.v.) onderdeel is van het hoofdfietsnetwerk in Leiden;

 • op deze route hoge fietsintensiteit is gemeten ,waaronder veel schoolgaande kinderen;

 • er de ambitie is om deze route als snelle, comfortabele en veilige fietsroute te laten functioneren en daartoe de volgende aanpassingen worden voorgesteld;

  • de fietsroute comfortabeler en herkenbaar maken door rood asfalt toe te passen;

  • op de oversteek van de Admiraalsweg (nabij de Sumatrabrug) een herkenbare en heldere inrichting te realiseren en daarmee de oversteek veiliger te maken;

   • daarbij drempels bij de oversteek aan te brengen om de snelheid van het autoverkeer bij de oversteek te verlagen;

   • het middeneiland te verbreden, om een comfortabele opstelruimte voor overstekende fietsers te creëren om het oversteken in twee keer te verbeteren;

  • de Tasmanstraat in te richten als fietsstraat om het fietsroutenetwerk sluitend te maken;

   • de Tasmanstraat momenteel een doodlopende en zeer smalle straat is waar verkeer in twee richtingen is toegestaan voor zowel auto- als fietsverkeer;

   • op de Tasmanstraat parkeervakken aanwezig zijn en uitparkerende auto’s achteruit door de smalle straat rijden waarbij ze (door de beperkte rijbaanbreedte) in conflict komen met het aanwezig fietsverkeer wat voor onveilige situatie zorgt;

   • het achteruitrijden van auto’s voorkomen kan worden door het fietspad van de Tasmanstraat naar de Evertsenstraat open te stellen voor autoverkeer en eenrichtingsverkeer voor het autoverkeer in te stellen (vanaf Bontekoestraat richting Evertsenstraat);

   • de Tasmanstraat te verbreden om tot een acceptabele wegbreedte voor eenrichtingsverkeer (voor autoverkeer en twee richtingen fietsverkeer) te komen;

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

nemen, gelet op voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 • 1.

  het instellen van een voorrangsregeling op de fietsoversteek in de Admiraalsweg t.h.v. de Sumatrabrug, waarbij fietsers voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de hoofrijbaan, door het plaatsen van het bord model B06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

   

 • 2.

  het instellen van eenrichtingverkeer op de route Bontekoestraat-Tasmanstraat in noord-zuidrichting door

  • a.

   het plaatsen van het bord model C03 van Bijlage van het RVV 1990 t.h.v. de kruising Bontekoestraat-Heemskerkstraat alsmede het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsverkeer),

  • b.

   het plaatsen van het bord model C04r van Bijlage 1 van het RVV 1990 t.h.v. de kruising Tasmanstraat-Trompstraat alsmede het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsverkeer),

  • c.

   het plaatsen van het bord model C02 van Bijlage 1 van het RVV 1990 t.h.v. de kruising Evertsenstraat-Evertsenpad alsmede het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsverkeer);

  • d.

   het plaatsen van het bord D05r van Bijlage 1 van het RVV 1990 t.h.v. de kruising Evertsenstraat-Heemskerkstraat alsmede het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsverkeer);

 • 3.

  het opheffen het verplichte fietspad op het zuidelijke deel van de Tasmanstraat door

  • a.

   het verwijderen van het bord model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 t.h.v. de Tasmanstraat huisnummer 52

  • b.

   en het verwijderen van het bord model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 t.h.v. kruising Evertsenstraat-Evertsenpad en deze te verplaatsen naar de Evertsenstraat, t.h.v. huisnummer 114, op het fietspad in de richting van de Admiraal Banckertweg;

  • c.

   het verwijderen van het bord model L08 van Bijlage 1 van het RVV 1990 t.h.v. de kruising Tasmanstraat-Trompstraat alsmede het onderbord OB54 (uitgezonderd brom-/fietsverkeer);

 • 4.

  het instellen van een voorrangsregeling op de kruising van het fietspad Evertsenstraat-Tasmanstraat door

  • a.

   het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 5.

  de verkeersborden aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

   

 • 6.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Leiden, 8 oktober 2019

 

burgemeester en wethouders van Leiden,

namens dezen,

 

 

L. Bezemer

Teamleider Ontwerp en Mobiliteit

 

Procedure

Het ontwerp verkeersbesluit is vanaf vrijdag 1 november 2019 te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een papieren versie van het ontwerp verkeersbesluit ligt van 1 november 2019 tot en met 13 december 2019 in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatcourant hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp verkeersbesluit instellen fietsroute tussen de Rijndijken.’ Een mondelinge zienswijze is mogelijk na afspraak via tel 14 071. De zienswijzen op het ontwerpbesluit worden meegenomen in het definitieve besluit van burgemeester en wethouders. Op het definitieve besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit.