Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteStaatscourant 2019, 5752VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen De Zegge VII

Logo Raalte

Verkeersbesluit gemeente Raalte

Datum besluit: 29-01-2019

Besluitnummer: 1803-2019

Onderwerp: Verkeersbesluit verkeersmaatregelen De Zegge VII

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

Verkeersbesluit op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering van het verkeersbesluit

De volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen liggen ten grondslag aan het verkeersbesluit:

Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers.

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Geen van de overige in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen zijn in het geding bij dit verkeersbesluit.

De raad van de gemeente Raalte heeft besloten over te gaan tot het uitbreiden van het bestaande bedrijventerrein de Zegge. Als gevolg van dit besluit wordt het terrein de Zegge VII ontwikkeld. Het bedrijventerrein is gesitueerd ten oosten van de Overkampsweg en ten zuiden van de Heesweg.

De aanleg van de Zegge VII betekent onder meer de aanleg van nieuwe wegen. De nieuwe wegen zijn allen erftoegangswegen op een bedrijventerrein. Als gevolg van deze categorisering geldt een snelheidsregime van 50 km/uur op de wegen. De kruispunten tussen de wegen op de Zegge VII worden gelijkwaardig ingericht. Dit betekent dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan bestuurders komende van rechts.

De Overkampsweg en de Heesweg hebben een gebiedsontsluitende functie. De verkeersfunctie op die wegen krijgt prioriteit. Het is dan ook wenselijk om de aansluitingen van de nieuwe wegen op de Overkampsweg en de Heesweg zodanig in te richten dat bestuurders komende van de nieuwe wegen voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Overkampsweg of de Heesweg.

Ter hoogte van de aansluiting met de Hertzstraat is de Overkampsweg buiten de bebouwde kom gelegen. Aangezien de Overkampsweg een voorrangsweg is, wordt deze bovendien voorzien van middengeleiders.

In verband met de verkeersfunctie is tevens een zonaal parkeerverbod van toepassing op de Overkampsweg en de Heesweg. Dit parkeerverbod wordt niet van kracht verklaard op de nieuwe wegen. De nieuwe wegen kennen namelijk een verblijfsfunctie. Parkeren is, mits binnen de algemene verkeersregels, toegestaan.

Ten zuiden en oosten van het nieuwe bedrijventerrein wordt de weg Hertzstraat gerealiseerd, hierop sluiten een aantal wegen aan, te weten; de Achterweiweg, de Heesweg, de Lumenstraat en de Newtonstraat. De Achterweiweg en de Heesweg (vanaf de Schoonhetenseweg) zijn beide ingericht als plattelandswegen en hebben geen functie voor vrachtverkeer met een herkomst of bestemming van /op het bedrijventerrein. Om dit onderscheid te duiden worden de aansluitingen van beide wegen op de Hertzstraat zodanig ingericht dat bestuurders komende van de plattelandswegen voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Hertzstraat. Om onveilige situaties veroorzaakt door verwarring of onduidelijkheid te voorkomen wordt de aansluiting van de Newtonstraat betrokken bij dit voorrangsregime. De Newtonstraat sluit namelijk aan de overzijde van de Achterweiweg aan op de Hertzstraat. Omwille van de uniformiteit en daarmee het voorkomen van verwarring wordt ook het kruispunt van de Lumenstraat met de Hertzstraat zo ingericht dat verkeer vanuit de Lumenstraat voorrang dienen te verlenen aan verkeer op de Hertzstraat.

Parallel aan de Hertzstraat wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd waardoor fietsers op een veilige wijze gebruik kunnen maken van de Hertzstraat. Tussen de rijbaan en het fietspad worden wadi’s gerealiseerd. Het fietspad kent dan ook een beperkt aantal aansluitingen op de rijbaan. Om de bedrijfspercelen aan de andere zijde van de Hertzstraat voor fietsers bereikbaar te maken wordt het fietspad aangewezen als onverplicht fietspad. Het is fietsers daardoor toegestaan om de rijbaan van de Hertzstraat te gebruiken en dus de aangelegen bedrijven te bereiken. De aansluitingen van dit fietspad op de Hertzstraat worden ingericht als voorrangskruispunten. Bestuurders komende van het fietspad moeten voorrang verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de rijbaan van de Hertzstraat. Ter hoogte van de aansluiting van het pad met de Overkampsweg wordt het pad aangeduid als fiets/bromfietspad om een veilige oversteek van fietsers en bromfietsers over de Overkampsweg te waarborgen.

In het gebied ten oosten van de hiervoor genoemde Heesweg (vanaf de Schoonhetenseweg) geldt gedurende de spitsperiodes een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen. In verband met de nieuwe aansluiting van de Hertzstraat op de Barkstraat wordt deze geslotenverklaring verplaatst in oostelijke richting over een afstand van circa 50 meter.

Overeenkomstig artikel 18 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer moeten de aard en de omvang van de maatregel als bedoeld in artikel 15, eerste lid, WVW 1994, worden aangegeven. De hiervoor benoemde verkeersmaatregelen worden uitgevoerd door middel van het plaatsen of verwijderen van de verkeersborden B1, B4, B5, B6, C12, D2, E1 en G13 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief haaientanden op het wegdek. De toegevoegde situatieschetsen visualiseren de betreffende verkeersmaatregelen.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef. Hij bracht hierover een positief advies uit.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

Overkampsweg - Kelvinstraat

door middel van het plaatsen van het verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Overkampsweg – Kelvinstraat, waarbij bestuurders komende uit de Kelvinstraat voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Overkampsweg.

Overkampsweg – Hertzstraat

door middel van het plaatsen van de verkeersborden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Overkampsweg – Hertzstraat, waarbij bestuurders komende uit de Hertzstraat voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Overkampsweg;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een gebod in te stellen voor bestuurders om het bord te passeren aan de rechterzijde ter hoogte van de middengeleiders op de Overkampsweg aan weerszijden van de aansluiting met de Hertzstraat;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord G13 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief een onderbord met twee pijlen een onverplicht fietspad in twee richtingen in te stellen op het pad gelegen ten zuiden van de Hertzstraat (aansluitend op het fiets/bromfietspad);

door middel van het plaatsen van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met twee pijlen een fiets/bromfietspad in te stellen op het pad gelegen ten zuiden van de Hertzstraat (aansluitend op het onverplicht fietspad);

door middel van het plaatsen van verkeersbord G12a van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met twee pijlen een fiets/bromfietspad in te stellen op het pad gelegen ten westen van Overkampsweg;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Hertzstraat – Hertzstraat (fiets/bromfietspad), waarbij bestuurders komende vanaf de Hertzstraat (fiets/bromfietspad) voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Hertzstraat.

Heesweg - Amperestraat

door middel van het plaatsen van de verkeersborden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Heesweg - Amperestraat, waarbij bestuurders komende uit de Amperestraat voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Heesweg;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden E1 (zonale toepassing, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990 het reeds van kracht zijnde parkeerverbod op de Heesweg niet van toepassing te verklaren op de Amperestraat.

Heesweg - Wattstraat

door middel van het plaatsen van de verkeersborden B1 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Heesweg - Wattstraat, waarbij bestuurders komende uit de Wattstraat voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Heesweg;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden E1 (zonale toepassing, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990 het reeds van kracht zijnde parkeerverbod op de Heesweg niet van toepassing te verklaren op de Wattstraat.

Barkstraat – Hertzstraat en Hertzstraat - Heesweg

door middel van het plaatsen van de verkeersborden E1 (zonale toepassing, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990 het reeds van kracht zijnde parkeerverbod op de Barkstraat niet van toepassing te verklaren op de Hertzstraat;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden B4 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Hertzstraat – Heesweg, waarbij bestuurders komende uit de Heesweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Hertzstraat;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen ter hoogte van de aansluiting van het fietspad langs de Hertzstraat op de Heesweg, waarbij bestuurders komende uit het fietspad voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Heesweg;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord G13 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord met twee pijlen een onverplicht fietspad in twee richtingen in te stellen op het pad gelegen ten oosten van de Hertzstraat;

door middel van het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden C12 (zone, begin en einde) van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden de bestaande geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen gedurende de op het onderbord genoemde venstertijden op de Heesweg te verplaatsen in oostelijke richting tot circa 15 meter ten oosten van de aansluiting van de Heesweg op de Hertzstraat;

door middel van het plaatsen en verwijderen van het verkeersbord C7 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord met de tekst ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ de bestaande geslotenverklaring voor vrachtverkeer op de Heesweg te verplaatsen in oostelijke richting tot circa 15 meter ten oosten van de aansluiting van de Heesweg op de Hertzstraat;

Hertzstraat – Lumenstraat

door middel van het plaatsen van het verkeersborden B4, B5 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Hertzstraat – Lumenstraat, waarbij bestuurders komende vanaf de Lumenstraat voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Hertzstraat;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Hertzstraat – Hertzstraat (fietspad), waarbij bestuurders komende vanaf de Hertzstraat (fietspad) voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Hertzstraat;

door middel van het plaatsen van het verkeersbord G13 met een onderbord met twee pijlen een onverplicht fietspad in twee richtingen in te stellen op het pad gelegen ten oosten van de Hertzstraat.

Hertzstraat – Achterweiweg – Newtonstraat

door middel van het plaatsen van de verkeersborden B3 en B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Hertzstraat – Achterweiweg - Newtonstraat, waarbij bestuurders komende uit de Achterweiweg en de Newtonstraat voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Hertzstraat;

door middel van het plaatsen van de verkeersborden G13 met onderborden met twee pijlen een onverplicht fietspad in twee richtingen in te stellen op het pad gelegen ten zuiden van de Hertzstraat.

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderborden met twee pijlen en het aanbrengen van haaientanden als verkeerstekens op het wegdek, een voorrangsregeling in te stellen op de plaats waar het fietspad parallel aan de Hertzstraat kruist met de Achterweiweg, waarbij bestuurders op de Achterweiweg voorrang moeten verlenen aan bestuurders die zich bevinden op de Hertzstraat;

Raalte, 29 januari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

Namens dezen,

H.Lantink

Teammanager Ruimte

Publicatie

Overeenkomstig artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer inzake het wegverkeer, de bekendmaking van verkeersbesluiten geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet eens met dit besluit? Belt u ons dan eerst. Wij nemen dan samen met u het besluit door en kunnen zo nodig een fout herstellen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

naam en adres;

de dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit kunt u doen bij de rechtbank Oost Nederland locatie Zwolle, Postbus

10067, 8000 GB Zwolle. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffiekosten geheven.

U kunt ook digitaal het bezwaar- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Na indiening ontvangt u hierover nader bericht van de rechtbank.