Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 57426Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in verband met onderbrenging geneeskundige zorg in de Zvw en wijziging van de Subsidieregeling ADL-assistentie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11.1.5 van de Wet langdurige zorg en 7.1.1 van het Besluit langdurige zorg;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt '31 december 2018' vervangen door '31 december 2019'.

2. Het vierde lid worden als volgt gewijzigd:

 • a. ‘de Beleidsregel BR/REG-19120 (Stcrt. 2018, nr. 38752)’ wordt vervangen door ‘de Beleidsregel BR/REG-20123 (Stcrt. 2019, nr. 38023)’;

 • b. ‘– Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (SO);

  – Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (AVG);’ vervalt.

3. Het zesde lid komt te vervallen.

B

Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt:

 • Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (SO);

 • Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (AVG);.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. In afwijking van het eerste lid is geen oordeel van het CIZ vereist voor de prestatie Behandeling gedragswetenschapper, voor zover het betreft functionele diagnostiek op verzoek van:

  • a. een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten, of

  • b. een huisarts of een medisch specialist, voor zover de diagnostiek nodig is in het kader van de behandeling van niet aangeboren hersenletsel.

C

Artikel 1.6 komt te luiden:

Artikel 1.6

Het bedrag van de subsidie dat voor het jaar 2020 ten hoogste wordt verleend aan de Wlz-uitvoerder is gelijk aan de som van de volgende bedragen per regio waarvoor de Wlz-uitvoerder is aangewezen als zorgkantoor:

 • Amstelland en de Meerlanden € 799.181;

 • Amsterdam € 1.265.072;

 • Apeldoorn, Zutphen e.o. € 2.610.882;

 • Arnhem € 2.983.311;

 • Drenthe € 1.326.609;

 • Flevoland € 253.530;

 • Friesland € 1.760.755;

 • ’t Gooi € 2.084.149;

 • Groningen € 1.425.926;

 • Haaglanden € 1.636.388;

 • Kennemerland € 1.228.769;

 • Midden-Brabant € 3.164.486;

 • Midden-Holland € 264.662;

 • Midden IJssel € 1.166.127;

 • Nijmegen € 6.797.906;

 • Noord- en Midden-Limburg € 2.657.843;

 • Noord-Holland Noord € 1.232.678

 • Noordoost Brabant € 3.845.898;

 • Rotterdam € 1.334.193;

 • Twente € 3.058.023;

 • Utrecht € 6.608.297;

 • Waardenland € 1.100.431;

 • West-Brabant € 3.772.077;

 • Westland Schieland Delfland € 373.652;

 • Zaanstreek/Waterland € 158.936;

 • Zeeland € 1.299.618;

 • Zuid-Holland Noord € 1.132.171;

 • Zuid-Hollandse eilanden € 24.012;

 • Zuid-Limburg € 2.447.304;

 • Zuidoost Brabant € 3.846.603;

 • Zwolle € 3.340.511.

D

In artikel 4.7 wordt '2019' vervangen door '2020'.

E

Artikel 6.5, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De subsidie wordt per prestatie vastgesteld op het aantal prestaties dat de subsidieontvanger in het jaar waarvoor de subsidie is verstrekt heeft doen verlenen in alle regio's waarvoor de subsidieontvanger als zorgkantoor is aangewezen vermenigvuldigd met in 2020:

  • € 28,31 contact voor Reiskosten zorgverlener;

  • € 122,40 per uur voor Behandeling lvg;

  • € 122,40 per uur voor Behandeling sglvg traject;

  • € 122,40 per uur voor Behandeling sglvg deeltijd;

  • € 120,60 per uur voor Behandeling gedragswetenschapper;

  • € 85,80 per uur voor Behandeling paramedisch;

  • € 110,40 per uur voor Behandeling IOG lvg;

  • € 70,04 per dagdeel voor Dagbehandeling ouderen som en pg;

  • € 89,29 per dagdeel voor Dagbehandeling ouderen som en pg in de vorm van Gespecialiseerde dagbehandeling Huntington;

  • € 104,10 per dagdeel voor Dagbehandeling VG emg volwassenen;

  • € 75,26 per dagdeel voor Dagbehandeling LG licht;

  • € 82,09 per dagdeel voor Dagbehandeling LG midden;

  • € 86,29 per dagdeel voor Dagbehandeling LG zwaar;

  • € 7,01 per dag voor Vervoer dagbehandeling V&V;

  • € 11,42 per dag voor Vervoer dagbehandeling GHZ categorie 1;

  • € 16,13 per dag voor Vervoer dagbehandeling GHZ categorie 2;

  • € 25,56 per dag voor Vervoer dagbehandeling GHZ categorie 3;

  • € 43,92 per dag voor Vervoer dagbehandeling GHZ categorie 4;

  • € 63,03 per dag voor Vervoer dagbehandeling GHZ categorie 5.

ARTIKEL II

De Subsidieregeling ADL-assistentie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede en vierde lid wordt ‘2019’ vervangen door ‘2020’.

2. In het eerste en tweede lid wordt ‘€ 102.490.000’ vervangen door ‘€ 104.724.000’.

3. In het tweede lid, onder 1°, wordt ‘2018’ vervangen door ‘2019’ en vervalt ‘vermenigvuldigd met 1,02’.

B

In artikel 5.5 wordt ‘2019’ vervangen door ‘2020’ en wordt ‘€ 65,65’ vervangen door ‘€ 67,08’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Algemeen

In deze regeling zijn voor 2020 wijzigingen opgenomen in de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in verband met de overheveling van delen van zorg vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Specifiek betreft dit het schrappen van de prestaties voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten uit de subsidieregeling per 2020. Daarnaast is in deze regeling een aantal wijzigingen opgenomen van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de Subsidieregeling ADL-assistentie die noodzakelijk zijn met ingang van 1 januari 2020. Dit betreft onder meer de aanpassing van subsidieplafonds en subsidiebedragen. Daarnaast zijn er een aantal technische wijzigingen van de beide subsidieregelingen opgenomen.

Wijzigingen Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020

De wijzigingen van de subsidieregeling i.v.m. het onderbrengen van de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten in de Zvw per 2020 zijn uitvoerig toegelicht in een kamerbrief van 27 mei 20191. De zorg, die nu nog onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt gefinancierd, betreft generalistische geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen. Vooruitlopend op de volledige overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen naar de Zvw per 1 januari 2021 wordt per 1 januari 2020 al een belangrijke stap gezet door de artsenfunctie in de eerste lijn te versterken. Meer specifiek houdt dit in dat de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten vanaf 1 januari 2020 zelfstandig de door hen op grond van de Zvw geleverde zorg mogen declareren. Per 1 januari 2020r 1 j worden daarom de prestaties voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten in de subsidieregeling geschrapt.

Daarnaast is in deze regeling een aantal wijzigingen opgenomen van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de Subsidieregeling ADL-assistentie die noodzakelijk zijn met ingang van 1 januari 2020.

Voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling is het beschikbare bedrag voor het jaar 2020 vastgesteld op € 65 miljoen. De regioverdeling vindt plaats op basis van de rapportages van Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) over extramurale behandeling over de maanden januari tot en met juni 2019. Alle middelen worden bij aanvang van het subsidiejaar verdeeld onder Wlz-uitvoerders.

Voor de inhoud van de prestaties in de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt aangesloten bij de Beleidsregel BR/REG-20123 Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020 (Stcrt. 2019, nr. 38023) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zoals van toepassing is op zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Verder worden de (vaste) behandeltarieven aangepast aan de maximum beleidsregelwaarden van de NZa zoals deze voor de betreffende prestaties in 2020 voor de Wlz gelden.

Verder is in deze regeling een aantal wijzigingen van de Subsidieregeling ADL-assistentie opgenomen. In de Subsidieregeling ADL-assistentie is ten eerste het beschikbare macrobedrag verhoogd van € 102.490.000 in 2019 naar € 104.724.000 in 2020. De bijstelling tot het loon- en prijspeil voor 2020 is gebaseerd op de indices uit de macro-economische verkenningen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Het derde lid van artikel 1.2 beschrijft de kring van zorgaanbieders waarvan extramurale behandeling onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling valt. Voor 2020 wordt de kring van zorgaanbieders die in aanmerking kunnen komen voor een overeenkomst veranderd in zorgaanbieders die op 31 december 2019 beschikten over een toelating in de zin van de Wet toelating zorginstellingen ten behoeve van het verlenen van behandeling. Dit om mogelijk te maken dat zorginstellingen die gedurende het jaar 2019 een toelating ten behoeve van het verlenen van behandeling hebben ontvangen kunnen worden gecontracteerd voor behandeling vanuit de subsidieregeling.

In het vierde lid zijn de prestaties beschreven waarvoor subsidie kan worden verleend. Hiertoe wordt verwezen naar de NZa-beleidsregel BR/REG-20123 Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020. Vanwege de overheveling van de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten naar de Zvw vervallen in het vierde lid de verwijzingen naar ‘Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (SO)’ en ‘Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (AVG)’.

In het zesde lid van artikel 1.2 was geregeld dat een zorgaanbieder die – in afwijking van het derde lid – niet beschikte over een toelating in de zin van de Wet toelating zorginstellingen op 31 december 2018 toch in aanmerking kon komen voor subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Dat is mogelijk indien het een prestatie Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (SO) betreft door een specialist ouderengeneeskunde die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband van specialisten ouderengeneeskunde. Door de wijziging in het vierde lid van artikel 1.2 kan er geen subsidie meer verstrekt worden voor de prestatie Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (SO). Daardoor is het zesde lid overbodig geworden en vervalt het.

Artikel I, onderdeel B

In het eerste lid van artikel 1.3 van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling wordt geregeld voor welke zorgvormen/prestaties een indicatie van het CIZ vereist is. Vanwege de overheveling van de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten naar de Zvw zijn in dat lid de verwijzingen naar ‘Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (SO)’ en ‘Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (AVG)’ vervallen.

Met het gewijzigde tweede lid wordt een uitzondering gemaakt op het vereiste van een CIZ-indicatie bij de prestatie ‘Behandeling gedragswetenschapper’. Een CIZ-indicatie is namelijk in twee situaties niet vereist indien de prestatie wordt gebruikt voor functionele diagnostiek.

In de eerste plaats gaat het om het inschakelen van een gedragsdeskundige bij de functionele diagnostiek die wordt aangevraagd door een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten. Vanaf 1 januari 2020 worden de specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten vanuit het basispakket van de Zvw ingezet. Voor hun inzet is een verwijzing van de huisarts nodig. Indien de specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten een gedragsdeskundige inschakelt voor de functionele diagnostiek, is dit dus mogelijk zonder CIZ-indicatie vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling.

In de tweede plaats is geen CIZ-indicatie nodig indien de gedragsdeskundige wordt ingeschakeld door een huisarts of een medisch specialist en de functionele diagnostiek nodig is in het kader van de behandeling van niet aangeboren hersenletsel. Het gaat meer specifiek om de zorg die deel uitmaakt van Hersenz. De behandeling Hersenz vindt plaats via zorgorganisaties die zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met niet aangeboren hersenletsel. De behandeling Hersenz vindt plaats via de prestaties ‘Dagbehandeling LG Licht, Midden en Zwaar’ (behandeling in groepsverband) en via de prestaties ‘Behandeling gedragswetenschapper’ (voor diagnostiek en individuele behandeling) en ‘Behandeling paramedisch’.

Door het vervallen van het indicatievereiste voor deze functionele diagnostiek wordt mogelijk gemaakt dat de specialist ouderengeneeskunde, de arts verstandelijk gehandicapten, de huisarts of de medisch specialist snel kan beschikken over de bevindingen van de gedragswetenschapper. Er hoeft niet gewacht te worden op een indicatie van het CIZ.

Artikel I, onderdeel C

De bedragen per regio in 2020 zijn gebaseerd op maandelijkse betalingsgegevens over behandeling die Wlz-uitvoerders aan het Zorginstituut aanleveren. Bepalend is de augustus monitor 2019 van het Zorginstituut waarin de betalingsgegevens over extramurale behandeling in de maanden januari tot en met juni van 2019 zijn verwerkt. Omdat de prestaties ‘Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (SO)’ en ‘Behandeling som, pg, lg en meerderjarig vg (AVG)’ per 2020 komen te vervallen zijn de declaraties voor deze prestaties buiten beschouwing gelaten bij het berekenen van de bedragen per regio in 2020. Anders gezegd betekent dat de declaraties voor de prestaties die in 2020 in het eerste lid van artikel 1.3 zijn opgenomen het uitgangspunt zijn voor de berekening van de bedragen per regio.

Per Wlz-uitvoerder wordt één subsidie verstrekt. Indien een Wlz-uitvoerder voor twee of meer regio's als zorgkantoor is aangewezen, wordt de subsidie niet per regio toegekend en afgerekend. Het is mogelijk dat een Wlz-uitvoerder die voor meerdere regio’s als zorgkantoor is aangewezen middelen tussen regio’s substitueert. De bedragen die bij de regio's van de Wlz-uitvoerder staan vermeld, worden bij elkaar opgeteld. Op die manier ontstaat één maximaal te verlenen subsidiebedrag voor alle regio's van de Wlz-uitvoerder tezamen. In totaal wordt zo € 65 miljoen euro verdeeld.

Artikel I, onderdeel E

In het eerste lid worden de vaste subsidiebedragen aangepast aan de maximum beleidsregelwaarden van de NZa voor het jaar 2020 (BR/REG-20123). Evenals in voorgaande jaren zijn de vaste subsidiebedragen bepaald op 94% van de maximum beleidsregelwaarden.

Artikel II, onderdeel A

Artikel 1.6, eerste lid, van de Subsidieregeling ADL-assistentie wordt zodanig gewijzigd dat het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op grond van deze Subsidieregeling op basis van een indexatie voor loon- en prijsbijstelling met 2,18 % wordt verhoogd naar € 104.724.000.

Artikel II, onderdeel B

In artikel 5.5 wordt het jaartal aangepast en is het uurtarief geïndexeerd met 2,18 %. De bijstelling tot het loon- en prijspeil voor 2020 is gebaseerd op de indices uit de macro-economische verkenningen.

Artikel III

De wijzigingen treden op 1 januari 2020 in werking.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstukken II 2018/19, 29 689, nr. 991.