Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeStaatscourant 2019, 5741VergunningenOntwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Oosteinde 31, Blijham - handelingen met gevolg voor beschermde monumenten

Logo Westerwolde

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

Oosteinde 31 te Blijham, het plaatsen van een historische kansel en andere interieurelementen.

Inzage

De ontwerpbeschikking, inclusief bijbehorende stukken, ligt na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Sellingen.

Zienswijzen

Tegen deze ontwerpbeschikking kunt u gedurende de termijn van de terinzagelegging schriftelijk of mondeling uw zienswijze te kennen geven bij het college van burgemeester en wethouders. Daarbij kunt u verzoeken om de persoonlijke gegevens niet bekend te laten worden indien hiervoor zwaarwegende gronden zijn. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Beroep

U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar heeft gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20 of via e-mail: gemeente@westerwolde.nl.

 

Sellingen, 29-1-2019