Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2019, 57385OverigVoorbereidingsbesluit Oud-Roosteren, Echt-Susteren

Logo Echt-Susteren

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren maken op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 26 september 2019 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor Oud-Roosteren. De bedoeling van het nieuwe bestemmingsplan is om ongewenste functies die een belemmering vormen voor een goed woon- en leefklimaat en/of voor de verdere ontwikkeling van passende nieuwe functies binnen Oud-Roosteren, weg te bestemmen en hieraan vervolgens een passende bestemming toe te kennen. Een van de belangrijkste aspecten daarbij is herbestemming dan wel het bieden van een oplossing voor eindigende agrarische bedrijven in het besluitgebied.

Met het voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat in het gebied activiteiten plaatsvinden, die het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan zouden kunnen tegenwerken.

Tijdens de werkingsduur van dit voorbereidingsbesluit (één jaar) kunnen aanvragen om omgevingsvergunning worden aangehouden. Daarnaast bevat het voorbereidingsbesluit een verbod tot het uitvoeren van (sloop)werkzaamheden en het wijzigen en/of intensiveren van het gebruik van gronden en opstallen.

Inwerkingtreding:

Het op 26 september 2019 genomen voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft een werkingsduur van één jaar.

Bezwaar/beroep

Op grond van artikel 8.5, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht is het niet mogelijk tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar en beroep in te dienen.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit is digitaal beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website (www.echt-susteren.nl) en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Echt-Susteren, 18 oktober 2019