Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 57278VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT OMVORMEN RIJBAAN MET GESLOTENVERKLARING NAAR FIETSPAD TER HOOGTE VAN DE SPLINTERLAAN TE LEIDERDORP

Logo Leiderdorp

Z/19/088819/171674

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Inleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp neemt een verkeersbesluit voor de functiewijziging van een rijbaan met een geslotenverklaring voor al het verkeer met uitzondering van (brom)fietsers naar een fietspad tussen de Steenbakkerslaan en de Zijldijk.

Aanleiding is dat de blocker die het verkeer ervan weerhoud om van de Steenbakkerslaan naar de Zijldijk te rijden aan vervanging toe is.

De Splinterlaan ligt in het verlengde van de Lage Rijndijk en sluit aan op de van der Valk Boumanweg/ Zijldijk aan de westzijde en aan de oostzijde op de Splinterlaan/ Steenbakkerslaan.

Dit deel van de Splinterlaan was vroeger een verbinding voor verkeer vanaf Leiden de wijk Zijlkwartier. Rond 2001 is de situatie aangepast. Er is toen gekozen dit deel van de Splinterlaan af te sluiten voor autoverkeer en er een busbaan van te maken waar ook fietsers mochten rijden. Om sluipverkeer te voorkomen is een elektronische verzinkbare paal geplaatst, die automatisch omlaag gaat bij naderen van bussen en nooddiensten. In deze periode is ook de van der Valk Boumanweg éénrichtingsverkeer geworden.

De afgelopen jaren is het fietsverkeer enorm toegenomen tot wel 10.000 fietsers per etmaal op dit traject. De bus heeft inmiddels een andere route en maakt geen gebruik meer van de Splinterlaan. Het verzinkbare paaltje is vervangen door een blocker en word alleen nog gebruikt door hulpdiensten. Daarom richten we nu de weg in passend bij de gebruikers namelijk een (brom)fietspad.

Overwegingen:

Bij het besluit om de rijbaan met geslotenverklaring om te vormen naar fietspad zijn er meerdere overwegingen. De belangrijkste hiervan zijn:

- dat de route tussen de Steenbakkerslaan en Zijldijk niet meer door busverkeer gebruikt wordt en in de toekomst ook niet gebruikt gaat worden voor een bus route;

- dat het weggedeelte tussen de Steenbakkerslaan en Zijldijk door een groot aantal (brom)fietsers wordt gebruikt dagelijks;

- dat de bestaande blocker vaak storingen heeft, waardoor de nooddiensten niet altijd het obstakel kunnen passeren, waardoor er een langere aanrijtijd is van de hulpdiensten en dat om deze redenen de blocker permanent omlaag geplaatst is;

- dat hierdoor de verkeersveiligheid voor de fietsers naar beneden gaat, omdat er sluipverkeer gebruik maakt van deze weg en hier harder rijdt i.v.m. de gemaakte overtreding;

- dat de kosten voor alleen het vervangen van het systeem om de blocker weer functioneel te maken niet in verhouding staat met een nieuwe omvorming van de weg;

- dat om deze reden ervoor gekozen is de rijbaan om te vormen tot fietspad volgens de huidige richtlijnen van de CROW;

- dat door deze maatregel toe te passen, de aanrijdroute voor de hulpdiensten in stand blijft en zelfs verbeterd wordt doordat er geen noodzaak meer is voor een blocker;

- dat door dit besluit er ruimte komt voor extra parkeervakken, waardoor de parkeerdruk verlaagd wordt;

- dat er een garage zit aan de Splinterlaan met een ontheffing en dat deze ontheffing ongewijzigd blijft;

- dat er in de toekomst een herinrichting plaatsvind van het kruispunt en dat dan geen blocker meer nodig is;

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

Bevoegdheid

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

BESLUIT

  • 1.

    Het omvormen van de rijbaan met geslotenverklaring naar fietspad ter hoogte van de Splinterlaan door de versmalling van de bestaande weg naar 4,50 m conform ASVV 14.2.2, het verwijderen van de blocker met aangelegen middeneilandjes en het verwijderen van bord J37 met OB627, borden C1 met OB54, bord D05L met onderbord OB54, bord D05R met OB54 en het plaatsen van borden G12a en G12b uit bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990  conform bijgevoegde kaart;

  • 2.

    Om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad;

  • 3.

    Om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp 11 oktober 2019

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,

Namens deze,

W. van den Burg

Allround medewerker Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.