Terinzagelegging van een ontwerpbesluit tot wijziging van de Netcode elektriciteit, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/19/036598

  • 1. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt vanaf vandaag een ontwerpbesluit ter inzage op haar kantoor. Het betreft de invulling van de niet-limitatieve eisen uit de Verordening (EU) 2016/1388 (DCC Verordening). Dit ontwerpbesluit en andere stukken hebben wij daarnaast gepubliceerd op onze website: www.acm.nl.

  • 2. Met dit ontwerpbesluit wijzigt ACM de voorwaarden van de Netcode elektriciteit.

  • 3. De ACM past de uniforme openbare voorbereidingsprocedure toe als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

  • 4. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om hun zienswijzen op het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling in te dienen. Deze periode start met ingang van de dag waarop deze kennisgeving in de Staatscourant is gepubliceerd. De laatste dag waarop dit kan is op vrijdag 29 november 2019.

  • 5. Stuur uw schriftelijke zienswijze naar: Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Vergeet daarbij niet bovengenoemde zaaknummer te vermelden.

  • 6. Wilt u een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit indienen of het ontwerpbesluit inzien? Maak dan een afspraak met het secretariaat van de Directie Energie van ACM, via e-mail secretariaat.DE@acm.nl, of telefoon 070-7222000.

Naar boven