Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 57127Ruimtelijke plannenGemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan "Heerenweg Oost" en kennisgeving vormvrije M.E.R. beoordelingsbesluit.

Logo Heerlen

 

Burgemeesters en wethouders van Heerlen maken bekend dat de raad van de gemeente Heerlen bij besluit van 25 september 2019 het bestemmingsplan "Heerenweg Oost" met IMRO-idn: NL.IMRO.0917.BP020302W000003-0401 en ondergrond (o_ NL.IMRO.0917.BP020302W000003-0401.dxf), zoals vervat in de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting) heeft vastgesteld. De raad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens is besloten dat op grond van de Wet milieubeheer geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

 

Naar aanleiding van de aanmeldnotitie (ingediend op 22 november 2017) heeft de raad besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld omdat geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

 

Het gebied tussen de Heerenweg en de Heideveldweg in Heerlen is in eigendom bij de Zilverzand exploitatie Beaujean BV. Zilverzand exploitatie Beaujean BV is voornemens op het afgewerkte deel van de groeve maximaal 25 grondgebonden (vrijstaande) woningen realiseren. De zandwinning in het resterende deel blijft bestaan. Het plangebied wordt gevormd door de Heerenweg aan de westzijde, de Heideveldweg aan de oostzijde, aan de noordzijde door de groenbestemming aan de achterzijde van de bebouwing aan de Vinkenstraat en de Euregioweg in het zuiden.

 

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan “Heerenweg Oost” en het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 oktober 2019 ter inzage bij de Infobalie in de Publiekshal in het Stadhuis van de gemeente Heerlen, Geleenstraat 27, op maandag, dinsdag, en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 tot 20.00 uur. Het bestemmingsplan (inclusief de bronbestanden) is tevens in te zien via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Reageren

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Beroep kan alléén worden ingediend door:

- de belanghebbenden die op tijd hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tijdens de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan,

- de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tijdens deze termijn.

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

 

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in de dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Degene die beroep instelt kan binnen de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad en daarmee het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de gestelde termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Voor verdere vragen over het bestemmingsplan en het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u contact opnemen met het team beleid en ruimte.

 

Heerlen, 16 oktober 2019,

Burgemeester en wethouders van Heerlen