Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OudewaterStaatscourant 2019, 57062Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Landleijk gebied Hekendorp en Papekop 1e herziening

Logo Oudewater

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 26 september 2019 het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Hekendorp en Papekop 1e herziening” met identificatienummer “NL.IMRO.0589.lghenp1eherz-VA01” gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied en doel

Het plangebied beslaat het gehele geldende gebied van het bestemmingsplan Landelijk gebied Hekendorp en Papekop uit 2018. Op 18 oktober 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop" gewijzigd vastgesteld. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de raad besloten om de verbodsbepaling voor de teelt van ruwvoedergewassen te laten vervallen. Op 5 maart jl. hebben GS besloten een proactieve aanwijzing te geven om een bestemmingsplan vast te stellen dat voldoet aan het provinciaal beleid in de PRV.

Wijzigingen

Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan is bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren gebracht, welke is beantwoord in de nota van zienswijzen. De ingekomen zienswijze heeft geleid tot een tekstuele aanpassing van het bestemmingsplan. De wijzigingen zijn opgenomen in de Staat van Wijzigingen, welke te raadplegen is bij de stukken.

Ter inzage

Het plan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 oktober 2019 tot en met 26 november 2019. U kunt de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oudewater.nl. Daarnaast kunt u het plan en bijbehorende relevante stukken tijdens openingstijden tijdens de genoemde termijn in de ontvangstruimte van het Stadskantoor Oudewater inzien.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met M.S.M. van Kats, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling via het telefoonnummer 0348-428563.