Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2019, 5698Overig

Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten, artikel 6 (Wvg), Roosendaal

Aanwijzing van gronden op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht voor de gemeente Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal maakt op grond van artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) bekend dat zij op 29 januari jl. hebben besloten om ingevolge artikel 6 Wvg voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Het betreft percelen aan en gelegen nabij de Bulkenaarsestraat en Plantagebaan te Roosendaal en Wouwse Plantage.

Het voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie maanden en treedt in werking een dag na publicatie van dit bericht in de Staatscourant en dus op 31 januari 2019.

Ter inzage

Het collegebesluit ligt tezamen met bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale overzicht en een lijst met daarop de aangewezen percelen en perceelsgedeelten, de grootte, de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 30 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Roosendaal, Stadserf 1 te (4701 NK) Roosendaal. U kunt de stukken hier op afspraak inzien.

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, de grond eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. De eigenaren en overige gerechtigden ontvangen op korte termijn bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Zienswijzen

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van vier weken over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling, hun zienswijzen naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal, t.a.v. de gemeenteraad.

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal. Ingevolge de algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • a. De naam en het adres van de indiener;

  • b. De dagtekening;

  • c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;

  • d. De gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die bezwaar hebben ingediend, hebben de mogelijkheid om – wanneer zij een spoedeisend belang aanwezig achten – een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, een en ander ingevolge artikel 8:81 Awb.

Roosendaal, 29 januari 2019