Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 56961Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 oktober 2019 met kenmerk 2019-0000509315, tot instelling en benoeming van een commissie voor de visitatie van ProDemos 2019

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

gelet op het protocol visitatie t.b.v. de visitatiecommissie ProDemos van augustus 2015, nr. 2015-0000488822,

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. commissie:

commissie voor de visitatie van ProDemos, genoemd in artikel 2 lid 1;

b. minister:

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

c. ministerie:

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1. Er is een commissie voor de visitatie van ProDemos 2019.

 • 2. De commissie werkt volgens het protocol visitatie t.b.v. de visitatiecommissie ProDemos van augustus 2015, nr. 2015-0000488822.

 • 3. De commissie heeft tot taak om onderzoek te doen naar:

  • a. de relevantie van de missie en doelstellingen van ProDemos

  • b. de wijze waarop ProDemos uitvoering geeft aan de opdracht die is verwoord in de Subsidieregeling ProDemos van 10 juni 2013, nr. 2013-0000329553

  • c. de kwaliteit van de organisatie van ProDemos

  • d. de productiviteit en het publieksbereik van ProDemos

  • e. de condities voor continuïteit.

 • 3. De commissie biedt de minister een rapport aan met de uitkomsten van het onderzoek.

 • 4. Naar aanleiding van de bevindingen en conclusies is de commissie bevoegd aanbevelingen aan ProDemos te doen.

Artikel 3 Samenstelling, benoeming, ontslag

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier andere leden.

 • 2. De leden van de commissie worden door de minister benoemd voor de periode 1 april 2019 tot en met 31 december 2019.

 • 3. Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

 • 4. De leden van de commissie hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

 • 5. De voorzitter en de andere leden kunnen op eigen verzoek of wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden worden geschorst en ontslagen door de minister.

Artikel 4 Leden

De leden van de commissie zijn:

 • prof. dr. C.C. (Carla) van Baalen

 • dr. R (Roelof) Bisschop

 • mr. T. (Thomas) Klijnstra MSc

 • P. (Paulien) Kreutzer MA

 • mr. dr. R. (Remco) Nehmelman (voor de periode van 1 april 2019 tot en met 22 augustus 2019)

Artikel 5 Secretaris

 • 1. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voegt een secretaris aan de commissie toe.

 • 2. De secretaris is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

Artikel 6 Duur van het onderzoek

 • 1. De commissie brengt uiterlijk negen maanden na de inwerkingtreding van dit besluit haar eindrapport uit aan de minister.

 • 2. Na het uitbrengen van het eindrapport is de commissie opgeheven.

Artikel 7 Werkwijze

1. Het protocol visitatie t.b.v. de visitatiecommissie ProDemos schrijft de werkwijze van de commissie voor.

Artikel 8 Inwinnen van inlichtingen

 • 1. De commissie is bevoegd zich voor het inwinnen van inlichtingen rechtstreeks te wenden tot personen en instellingen en hen te verzoeken die medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van het onderzoek.

 • 2. Het ministerie verleent de commissie de verlangde medewerking en toegang tot alle informatie die zij nodig heeft.

 • 3. Ambtenaren van het ministerie zijn verplicht om de leden van de commissie de verlangde medewerking te verlenen, voor zover deze samenhangt met hun ambtelijke taak.

Artikel 9 Vergoeding

 • 1. De commissieleden ontvangen een vergoeding per vergadering, voor zover zij niet vallen onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en hiermee niet het in artikel 6, eerste lid, van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies bedoelde maximumbedrag overschrijden.

 • 2. Onder vergadering kan worden beschouwd:

  • a. een vergadering van de commissie

  • b. twee of meer vergaderingen die op één dag plaatsvinden

 • 3. De vergoeding per vergadering van de leden bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

 • 4. De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 5. Op grond van artikel 2, tweede lid, Wet vergoedingen adviescolleges en commissies kunnen de voorzitter en de overige leden een vergoeding ontvangen voor reis- en verblijfskosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Artikel 10 Openbaarmaking

 • 1. Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht of overgedragen.

 • 2. Het eindrapport van de commissie wordt door de minister openbaar gemaakt.

Artikel 11 Archiefbescheiden

 • 1. Het archief van de onderzoekscommissie wordt na afloop van het onderzoek overgebracht naar het archief van het ministerie.

 • 2. Het beheer van het archief vindt plaats met inachtneming van het protocol, bedoeld in artikel 7.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 maart 2019.

Artikl 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellings- en benoemingsbesluit Commissie visitatie ProDemos 2019.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren