Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2019, 56916Ruimtelijke plannen



Bestemmingsplan “Gorredijk - De Tsjerk Hiddes” ongewijzigd vastgesteld

Logo Opsterland

 

De gemeenteraad heeft op 30 september 2019 het bestemmingsplan “Gorredijk - De Tsjerk Hiddes” (planid-nummer NL.IMRO.0086.05BPTsjerkhiddes-0301) ongewijzigd vastgesteld.

 

Met ingang van 17 oktober 2019 ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. U kunt het digitale plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale plan is eveneens in te zien via de gemeentelijke website www.opsterland.nl door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag.

 

Strekking van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft een aanpassing van de planverbeelding en de planregels voor het perceel kadastraal bekend als gemeente Gorredijk, sectie C, nummer 2642 aan De Tsjerk Hiddes (tussen de Houtmoune en Schansburg) te Gorredijk. Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om op termijn een tweetal vrijstaande woningen op het aangehaalde perceel te kunnen realiseren.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend, dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan, een zienswijze in te dienen.

 

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerp bestemmingsplan hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

 

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist. Indien geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u digitaal een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl.

 

Beetsterzwaag, 16 oktober 2019.