Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 56887OverigGeluidreductieplan Boekelermeer vastgesteld, gemeente Alkmaar

Logo Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat in de vergadering van 7 oktober 2019 het geluidreductieplan Boekelermeer is vastgesteld.

Doel

Rondom industrieterrein Boekelermeer is in 2002 een geluidzone vastgesteld. Uit recent onderzoek blijkt dat de grenswaarden op enkele plaatsen wordt overschreden. Dit komt door de geluidproductie van alle bedrijven samen. De Wet geluidhinder schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders dan een geluidreductieplan vaststelt. Dit plan geeft aan op welke wijze de overschrijdingen binnen de looptijd van 5 jaar teniet zullen worden gedaan. De afspraken in het geluidreductieplan maken het mogelijk om in deze 5 jaar toch nieuwe vergunningen te verlenen of bestaande vergunningen te wijzigen.

Inzage

Het ontwerp geluidreductieplan Boekelermeer heeft van donderdag 7 maart 2019 tot en met woensdag 17 april 2019 voor een ieder ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het geluidreductieplan.

Tegen de vaststelling van het geluidreductieplan Boekelermeer is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het vastgestelde geluidreductieplan treedt in werking op de dag na de publicatie en ligt met ingang van donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019 ter inzage bij de servicebalie Vergunningen- en subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplan 10 in Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken met de servicebalie via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072. Daarnaast kunt u het geluidreductieplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

]