Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 56799OverigHogere Grenswaarden Aalsmeerderdijk 432-434 te Aalsmeerderbrug

Logo Haarlemmermeer

In het kader van de omgevingsvergunning voor het bouwen van twee nieuwe woningen ter plaatse van de oude woning aan de Aalsmeerderdijk 432-434 te Aalsmeerderbrug, dienen hogere grenswaarden wegverkeerslawaai te worden vastgesteld voor de realisatie van deze woningen. Dit is vanwege het feit dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Aalsmeerderdijk op de gevels van de nieuw te bouwen woningen hoger is dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer zijn van plan om voor de bovengenoemde bouwmogelijkheid op grond van art. 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

Vanaf 16 oktober 2019 ligt het ontwerpbesluit met bijlage(n) gedurende zes weken ter inzage in het raadhuis te Hoofddorp. Het raadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Een afspraak maakt u via 0900 – 1852

 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze(n) ten aanzien van het ontwerpbesluit zowel schriftelijk als mondeling indienen.

Schriftelijk kan dit door een brief te richten aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer t.a.v. de clustermanager Ruimte, Economie en Duurzaamheid Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit bij het Informatiecentrum in het raadhuis te Hoofddorp.

U kunt niet per e-mail zienswijzen indienen.