Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsStaatscourant 2019, 56782VergunningenOntwerp-Uitwerkingsplan “Uitwerkingsplan 4 woningen De Lange Akker Vaals”

Logo Vaals

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat een ontwerp-uitwerkingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0981.up4wonlangeakker-ON01 is opgesteld ter uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken’ ter plaatse van het nog niet ontwikkelde deel van het woongebied Eschberg-Noord te Vaals. Het bouwplan is genaamd ‘4 Woningen De Lange Akker Vaals’ en is dient als juridische grondslag voor het oprichten van 4 woningen. De betreffende percelen zijn kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummers: 1409, 1413.

Inzage:

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 11 oktober 2019 voor een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9:00 - 16:00 uur. Op andere dan genoemde tijden kan inzage plaatsvinden op afspraak met de afdeling Ruimte, cluster VROM. Tevens kunt u de bescheiden (identificatienummer NL.IMRO.0981.up4wonlangeakker-ON01) raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze:

Gedurende de terinzagelegging kunt u ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken een schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeente Vaals, t.a.v. de afdeling Ruimte, postbus 450, 6290 AL Vaals, onder vermelding van “zienswijze ontwerp-uitwerkingsplan Uitwerkingsplan 4 woningen De Lange Akker Vaals. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Bouman, afdeling Ruimte, cluster VROM via telefoonnummer 043-3068555.