Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 56720VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 690-2019

Logo Utrecht

 

 

 

 

Provincie Utrecht, 6 90 -201 9, Utrechtse Heuvelrug , N227, landbouwverkeer naar hoofdrijbaan tussen Langbroek en Doorn .

 

Besluit van de provincie Utrecht van 1 oktober 2019, nummer 81F86681, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van het verplaatsen van landbouwverkeer naar de hoofdrijbaan op de N227 tussen Langbroek en Doorn in beide richtingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug hmp. 12.400 en hmp. 13.100.

 

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

 

Overwegingen

Samen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, CUMELA, LTO en de Fietsersbond is geconstateerd dat de route voor landbouwverkeer tussen de kernen Langbroek en Doorn niet optimaal is. Het landbouwverkeer wisselt over een afstand van 5,5 kilometer vijf keer van hoofdrijbaan. Van de provinciale weg N227, naar de parallelweg en terug de hoofdrijbaan op, richting de kern van Cothen. Vanwege de lagere snelheidslimiet voor landbouwverkeer (25 km/uur tegenover 80 km/uur voor het overige verkeer) leidt landbouwverkeer vaak tot vertraging en irritatie op de hoofdrijbaan. Dit sluit niet aan bij de Duurzaam Veilig principes van het zoveel mogelijk scheiden van verschil in massa en snelheid.

 

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De gemandateerde verkeersspecialist van de politie eenheid Midden Nederland heeft positief geadviseerd over het verplaatsen van landbouwverkeer naar de hoofdrijbaan op de N227 tussen Langbroek en Doorn in beide richtingen in de gemeente WUtrechtse Heuvelrug.

 

Afweging belangen

Waar de snelheid op de hoofdrijbaan het probleem is, speelt op de parallelwegen juist de massa van landbouwvoertuigen. Op de parallelweg mengt landbouwverkeer met kwetsbare fietsers. De verschillende organisaties geven aan dat langs de N227 grote groepen scholieren fietsen. Zij wensen een oplossing waarbij zowel landbouwverkeer, het autoverkeer als de fietsers veilig en vlot gebruikmaken van de meest geschikte wegen. Om meer inzicht in de situatie te verkrijgen is onderzoek uitgevoerd naar het aantal landbouwvoertuigen die op dit traject rijden, de verkeersveiligheid, de doorstroming en de conditie van de provinciale wegen en in hoeverre de situatie verbeterd kan worden.

 

Met behulp van een analyse zijn de intensiteiten en routes van landbouwverkeer, overig verkeer en fietsers in beeld gebracht. Ook is het gedrag rondom landbouwvoertuigen geobserveerd, zijn ongevallen geanalyseerd en knelpunten van een brede groep weggebruikers inzichtelijk gemaakt.

 

De verwachting is dat de maatregelen zullen leiden tot een veiliger verkeersafwikkeling op de Langbroekerweg, provinciale weg N227. Dit dient de belangen van de weggebruikers en omwonenden. Gelet hierop en het gegeven dat de maatregelen in overleg met de stakeholders; CUMELA, LTO, de Fietsersbond en de gemeente Utrechtse Heuvelrug tot stand zijn gekomen, verwachten wij niet dat door de maatregelen belangen onevenredig zullen worden geschaad. De maatregelen dragen tevens bij aan een betere leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid van de gebruikers van de provinciale weg N227.

 

Bevoegdheid

De weggedeelten waar deze maatregelen worden getroffen, zijn in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

 

Besluit

In overeenstemming met het aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakende beeldmateriaal genaamd ‘vb.690.N227.bijlage.landbouwverkeer.2019.pdf’, worden de volgende concrete fysieke maatregelen uitgevoerd op de provinciale weg voor verkeersmaatregelen ten behoeve van het verplaatsen van landbouwverkeer naar de hoofdrijbaan op de N227 tussen Langbroek en Doorn in beide richtingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug hmp. 13.100 en hmp. 12.400:

 

Plaatsen:

  • 2 x bord C15 van bijlage 1 van de RVV 1990, Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Plaatsing ter hoogte van de aansluiting Achterweg hmp. 13.100 en Gooyerdijk, hmp. 12.400.

 

Verwijderen:

  • 2 x bord C9 van bijlage 1 van de RVV 1990, Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Verwijdering ter hoogte van de aansluiting Achterweg hmp. 13.100 en Gooyerdijk, hmp. 12.400.

 

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

 

 

 

 

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 14 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302582949. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

  • Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

  • Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.