Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 56718VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 688 - 2019.

Logo Utrecht

Provincie Utrecht, 688-2019, gemeente Wijk bij Duurstede, N229 hoofdrijbaan, verlaging maximumsnelheid tussen Cothen en Werkhoven.

 

Besluit van de provincie Utrecht van 1 oktober 2019, nummer 81F68623, tot vaststelling van verkeersmaatregelen ten behoeve van de verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 km/uur voor alle verkeer op de Graaf van Lynden van Sandenburgweg, provinciale weg N229, tussen Cothen en Werkhoven in de gemeente Wijk bij Duurstede, hmp. 16.250 en hmp. 15.300.

 

Gebruikte afkortingen

RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

BABW = Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

 

Overwegingen

In december 2016 is de beleidsuitwerking ‘Snelheidsregimes op provinciale wegen’ gereedgekomen. Aanleiding is het Mobiliteitsplan provincie Utrecht 2015-2028 geweest. In deze beleidsuitwerking wordt nadere uitleg gegeven over de snelheidsregimes die de provincie op haar wegen hanteert, waarom de provincie terughoudend is met de verlaging van de maximumsnelheid en onder welke voorwaarden verlaging van de maximumsnelheid bespreekbaar is. Bij het bepalen van het juiste snelheidsregime voor een weg wordt rekening gehouden met de landelijke wet- en regelgeving, de principes van “Duurzaam Veilig” en de wegcategorisering provincie Utrecht zoals aangegeven in het Mobiliteitsplan 2015-2028.

 

Naar aanleiding van een dodelijk ongeval op de oversteek van de hoofdrijbaan van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg, provinciale weg N229 ter hoogte van hmp. 15.630 en na klachten van omwonenden, gevaarlijke oversteek-manoeuvres is besloten om de snelheid op de hoofdrijbaan van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg, N229 tussen Cothen en Werkhoven, hmp. 16.250 en hmp. 15.300, te verlagen van 80 naar 60 km/uur. De snelheidsverlaging helpt tevens mee om geluidsoverlast voor de kern Cothen te verminderen,

 

De snelheidsverlaging wordt genomen vooruitlopend op het groot onderhoud aan de N229 dat aan het einde van dit jaar is gepland en waarbij fysieke maatregelen worden genomen om de snelheidsverlaging te ondersteunen.

 

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het BABW moet voor het nemen van verkeersmaatregelen en het aanbrengen van borden van bijlage I van het RVV 1990 en verkeerstekens op het wegdek een verkeersbesluit worden genomen. De doelstellingen van dit verkeersbesluit zijn het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Verplicht overleg politie

Zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, is overleg gepleegd met de korpschef van de nationale politie over deze verkeersmaatregel. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie heeft ingestemd met de maatregel om de maximumsnelheid te verlagen, echter, het openbaar ministerie stelt zich op het standpunt dat 60 kilometerzones slechts worden ingesteld op wegvlakken waar zodanig infrastructurele maatregelen zijn getroffen dat deze zones zelf handhavend zijn. Handhaving door de politie zal plaatsvinden na reconstructie van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg overeenkomstig het 60 km/uur regime.

 

Afweging belangen

De omwonenden en de gemeente Wijk bij Duurstede zijn groot voorstander van invoering van snelheidsverlaging. Regelmatig komen klachten binnen over de onveilige situatie voor overstekende weggebruikers. Om herhaling van een dodelijk ongeval op de parallelweg van de N229 te voorkomen en om tegemoet te komen aan klachten van omwonenden is besloten om de snelheid op de hoofdrijbaan van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg, N229 tussen Cothen en Werkhoven te verlagen van 80 naar 60 km/uur. Dit doen we vooruitlopend op het groot onderhoud aan de N229 waarbij ook fysieke maatregelen worden genomen om de snelheidsverlaging te ondersteunen.

 

De maatregelen zullen leiden tot een veiliger verkeersafwikkeling op de Graaf van Lynden van Sandenburgweg, N229. Dit dient de belangen van de weggebruikers en omwonenden. Gelet hierop en het gegeven dat de maatregelen in overleg met de omwonenden en de gemeente Wijk bij Duurstede tot stand zijn gekomen, verwachten wij niet dat door de maatregelen belangen onevenredig zullen worden geschaad. De maatregelen dragen tevens bij aan een betere leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de omwonenden en medegebruikers van de Graaf van Lynden van Sandenburgweg provinciale weg N229.

 

Bevoegdheid

De weggedeelten waar deze maatregelen worden getroffen, zijn in beheer bij de provincie Utrecht. Daarom zijn wij, Gedeputeerde Staten van Utrecht, op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

 

Besluit

In overeenstemming met het aangehechte en van dit verkeersbesluit deel uitmakende beeldmateriaal genaamd ‘N229.borden.snelheidsverlaging.Cothen.2019.pdf’, worden de volgende concrete fysieke maatregelen uitgevoerd op de provinciale weg ten behoeve van de verlaging van de maximumsnelheid voor alle verkeer op de Graaf van Lynden van Sandenburgweg, provinciale weg N229 tussen Cothen en Werkhoven in de gemeente Wijk bij Duurstede, Provincialeweg hmp. 16.275 en hmp. 15.300:

 

Plaatsen:

  • Bord A1-60 (60 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op dit weggedeelte in de richting van Bunnik wordt ingesteld. Plaatsing ter hoogte van hmp. 16.250;

  • Bord A1-60 (60 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op dit weggedeelte in de richting van Cothen wordt ingesteld. Plaatsing ter hoogte van hmp. 15.300;

  • Bord A2-60 (einde 60 km/uur) van bijlage 1 van het RVV 1990 waarmee de eerder aangegeven maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op dit weggedeelte in de richting van Bunnik wordt beëindigd. Plaatsing ter hoogte van hmp. 16.250;

 

Met deze maatregelen wordt op de hoofdrijbaan van het wegvak Graaf van Lynden van Sandenburgweg hmp. 16.250 en hmp. 15.300 een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur ingesteld.

 

Aandachtspunt

Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegenverordening provincie Utrecht 2010 onverlet.

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

 

 

 

 

Cock van Dijk

Teamleider domein Mobiliteit

 

 

 

 

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf 14 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het provinciehuis van Utrecht en is in te zien na telefonische afspraak via +31302582949. Het besluit wordt ook elektronisch gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl. Tevens hebben wij dit verkeersbesluit openbaar gemaakt via het internetdomein van de provincie Utrecht: http://www.provincie-utrecht.nl.

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

  • Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier “Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD”. Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl/formulierbezwaar.

  • Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten, uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer) de reden van bezwaar, ondertekening.

 

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarbij is een griffierecht verschuldigd (zie ook: www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/ voor de hoogte van het griffierecht). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.