Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 56658VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT OPHEFFEN ÉÉNRICHTINGSFIETSPAD PERSANT SNOEPWEG TUSSEN ENGELENDAAL - ROTONDE SIMON SMITWEG

Logo Leiderdorp

Z/19/088288/170317

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp neemt een verkeersbesluit voor het opheffen van het éénrichtingsfietspad Persant Snoepweg tussen Engelendaal - rotonde Simon Smitweg. Aanleiding is dat in de zomer van 2019 het tweerichtingsfietspad met trottoir aan de Persant Snoepweg tussen Engelendaal en de rotonde met de Simon Smitweg (zijde achter het tankstation) is vernieuwd. Hiermee is het fietscomfort en de fietsveiligheid verbeterd op deze hoofdfietsroute.

Het bestaande éénrichtingsfietspad aan de andere zijde van de Persant Snoepweg (achter de wasstraat) heeft slechts een geringe functie in het fietsnetwerk en is aan onderhoud toe. Het vernieuwde fietspad aan de Persant Snoepweg is voor zowel fietsers als voetgangers een goed alternatief voor het éénrichtingsfietspad. Daarom wordt het opknappen van het éénrichtingsfietspad aan de achterzijde van de wasstraat als niet lonend beschouwd en is geadviseerd het éénrichtingsfietspad achter de wasstraat op te heffen, zodat al het fietsverkeer wordt geconcentreerd op het recent verbeterde fietspad.

Overwegingen

Bij het besluit om het éénrichtingsfietspad op te heffen om het fietsverkeer te concentreren op het tweerichtingsfietspad aan de andere zijde van de Persant Snoepweg zijn er meerdere overwegingen. De belangrijkste hiervan zijn:

- dat het éénrichtingsfietspad een geringe functie vervult in het fietsnetwerk van Leiderdorp;

- dat er een goed alternatief tweerichtingsfietspad aanwezig is over de gehele lengte van de Persant Snoepweg, die voldoet aan de huidige richtlijnen van de CROW;

- dat dit tweerichtingsfietspad recent is vernieuwd;

- dat het éénrichtingsfietspad aan onderhoud toe is;

- dat door het vernieuwde tweerichtingsfietspad het niet lonend wordt beschouwd om het fietspad op te knappen;

- dat door het vernieuwde tweerichtingsfietspad geen kosten meer gereserveerd worden voor het onderhoud aan dit stukje fietspad;

- dat door het opheffen van het éénrichtingsfietspad ook de route voor voetgangers verdwijnt;

- dat de voetgangers aan de andere zijde van de Persant Snoepweg gebruik kunnen maken van het voetpad;

- dat door deze maatregel de omrijafstand/ omloopafstand zeer beperkt blijft;

 

Wettelijke gro ndslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

 

Bevoegdheid

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

BESLUIT

1. Het opheffen van het éénrichtingsfietspad Persant Snoepweg tussen Engelendaal - rotonde Simon Smitweg door het verwijderen van bord G11 uit bijlage l van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 conform bijgevoegde kaart;

2. Om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad;

3. Om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp 26 september 2019

Burgemeester en Wethouders van Leiderdor

H. Romeijn, secretaris

L.M. Driessen-Jansen, burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.