Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstStaatscourant 2019, 56457OverigGemeente Hulst – Vaststelling 3e herziening Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen

Logo Hulst

Het College van Burgemeester en Wethouders van Hulst maakt, gelet op het bepaalde in de gemeentelijke inspraakverordening; op het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet en/of het bepaalde in afdeling 3.6 van de Algemene Wet Bestuursrecht en/of het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat het navolgende besluit op 26 september 2019 door de Raad van de Gemeente Hulst is genomen:

Nr. 151.192: Besluit tot vaststelling van de 3e herziening Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen.

Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader (generiek) en geeft daarnaast ook de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal beleid voor grondverzet vast te stellen (gebiedsspecifiek). Er wordt hierbij gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder primaire grondstoffen nodig zijn.

Hulst vormt al sinds 2010 samen met de regiogemeenten Terneuzen en Sluis één gezamenlijk bodembeheergebied en hebben daardoor ook één gezamenlijke Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen. Daarnaast beschikt elke gemeente over een actuele bodemkwaliteitskaart en -functiekaart van het eigen grondgebied. Deze set documenten te samen vormen het vigerende regionale bodembeleid dat destijds door alle drie de gemeenteraden is vastgesteld. De Nota bodembeheer is het beleidsdocument waarin de lokale regels zijn vastgelegd voor de wijze waarop in het beheergebied met grondstromen moet worden omgegaan. Dit document is voor het laatst herzien in 2015. De nu voorgenomen 3e herziening van de Nota bodembeheer heeft beleidsmatig enkel betrekking op het grondgebied van Hulst. Aan de Nota wordt voor Hulst namelijk nieuw gebiedsspecifiek beleid toegevoegd en in het Besluit is bepaald dat deze onderdelen door de gemeenteraad van Hulst moeten worden vastgesteld. De bodemfunctiekaarten en de bodemkwaliteitskaarten worden ook regelmatig herzien, maar dit is een bevoegdheid van de betreffende colleges in het beheergebied. De 3e herziening van de Nota bodembeheer is volgens de Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage gelegd en is met inachtneming van ingediende zienswijzen op 26 september 2019 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Hulst.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 17 oktober 2019.

Beroep

Op grond van het bepaalde in artikel 50 van het Besluit bodemkwaliteit en artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, kan tegen het besluit een beroepschrift worden ingediend. Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan binnen de termijn van 18 oktober 2019 tot en met 28 november 2019 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden waarop het beroep rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Het besluit wordt in principe van kracht op 29 november 2019. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Dit besluit met Nota bodembeheer en bijbehorende stukken liggen ingevolge artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht van 17 oktober 2019 tot en met 28 november 2019 voor een ieder ter inzage in de Gemeentewinkel gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst.

Gepubliceerd in het ZVA d.d. 16 oktober 2019.