Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 56407OverigTerinzagelegging herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

De raden van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard hebben op 8 oktober 2019 het herindelingsontwerp gemeenten Langedijk en Heerhugowaard vastgesteld.

Het herindelingsontwerp stelt de gemeentebesturen in staat de voorbereidingen op de herindeling verder uit te werken en de contouren van de nieuwe gemeente te schetsen. Het ontwerp ligt vanaf 9 oktober 2019 tot en met 12 december 2019 ter inzage. Iedereen die dat wil kan gedurende deze periode een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp.

Functie herindelingsontwerp 

In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) staat wat de te volgen procedure is bij een gemeentelijke herindeling. Om tot een herindeling te komen, is vaststelling van een herindelingsontwerp nodig. In dit ontwerp is onder meer de huidige situatie van beide gemeenten beschreven, de argumentatie tot fusie en een visie op de nieuw te vormen gemeente.

Terinzagelegging 

Het herindelingsontwerp van gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ligt van woensdag 9 oktober 2019 tot en met donderdag 12 december 2019 ter inzage. U kunt het document inzien op de volgende locaties (tijdens de gebruikelijke openingstijden):

Gemeente Langedijk, Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude

Gemeente Heerhugowaard, Parelhof 1, Heerhugowaard

Het herindelingsontwerp is ook digitaal te raadplegen op de volgende websites:

www.gemeentelangedijk.nl

www.heerhugowaard.nl  

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan of u het wel of niet eens bent met (onderdelen van) het herindelingsontwerp en waarom.

U richt een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente waar u woont. Geef de datum, uw naam, adres, postcode en woonplaats aan. Deze informatie is verplicht en wordt gebruikt voor de administratieve verwerking.

B&W beoordelen de zienswijzen en stellen een reactienota op. In deze reactienota worden alle ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Daarnaast wordt aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. De reactienota wordt op de websites www.gemeentelangedijk.nl en www.heerhugowaard.nl geplaatst en wordt niet aan u persoonlijk verstuurd. Uw persoonlijke gegevens worden niet opgenomen in de reactienota.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

Digitaal

U kunt uw zienswijze digitaal versturen via het formulier op de website www.gemeentelangedijk.nl of www.heerhugowaard.nl. U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen, via info@gemeentelangedijk.nl of post@heerhugowaard.nl o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp.

Schriftelijk

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. U adresseert daarbij als volgt:

Indien u woonachtig bent in Langedijk:

Gemeente Langedijk

t.a.v. het college van B&W

o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp

Postbus 15

1723 ZG Noord-Scharwoude

Indien u woonachtig bent in Heerhugowaard:

Gemeente Heerhugowaard

t.a.v. het college van B&W

o.v.v. zienswijze herindelingsontwerp

Postbus 390

1700 AJ Heerhugowaard

Mondeling 

Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via het Klant Contact Centrum:

Gemeente Langedijk: (0226) 33 44 33

Gemeente Heerhugowaard: 14 072

Vervolg 

In maart 2020 komt het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. De reactienota maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies. Dit advies bespreken de betreffende colleges van B&W en de raden. Na vaststelling door de raden wordt het herindelingsadvies doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De beoogde datum van de herindeling is 1 januari 2022.

Informatie 

Voor meer informatie over het proces rond het herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met de projectgroep fusie via de mail info@gemeentelangedijk.nl of post@heerhugowaard.nl of u kunt een terugbelverzoek achterlaten via het Klant Contact Centrum.

Gemeente Langedijk: (0226) 33 44 33.

Gemeente Heerhugowaard: 14 072