Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2019, 56401Overige mededelingen aan het wegverkeerGemeente Haarlemmermeer, plaatsen grens bebouwde kom Cruquius bij de entrees van het nieuwbouwplan Landgoed Wickevoort aan de Spieringweg.

Logo Haarlemmermeer

 

 

Inleiding

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) bezit en onderhoudt ‘de Cruquiushoeve’, een terrein van 55 hectare groot in de gemeente Haarlemmermeer. Het gebied is gelegen tussen de bebouwing aan de Ringdijk, de N201 en de Spieringweg. Op dit moment is het terrein grotendeels in gebruik als woonlocatie voor lang verblijf cliënten van SEIN, maar het wordt opnieuw ontwikkeld voor woningbouw in combinatie met groen en water. Ook het gebied aan de noordzijde, grenzend aan de golfbaan, is een onderdeel van het plangebied en krijgt de naam “Landgoed Wickevoort”. Het epilepsiecentrum ‘De Cruquiushoeve’ blijft hier gevestigd.

 

Het plangebied ligt op dit moment buiten de bebouwde kom, maar wordt omsloten door de bestaande bebouwde kom van Cruquius. Gezien de ligging van het woningbouwplan is het wenselijk dat dit ook binnen de bebouwde kom van Cruquius komt te liggen. Om dit mogelijk te maken worden de entrees aan de Spieringweg voorzien van komgrensborden (borden H1 en H2).

 

Wettelijke eisen

Voor het vaststellen van de grens van de bebouwde kom dient volgens artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 een besluit te worden genomen door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 24 maart 2005 (raadsvoorstel 3835) besloten de bevoegdheid tot het nemen van besluiten tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom over te dragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Volgens artikel 23 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg of, indien geen openbaar lichaam het beheer heeft over de weg, de eigenaar van de weg te worden gehoord. De genoemde wegen zijn in eigendom en beheer bij de gemeente Haarlemmermeer.

Tevens dient bij het vaststellen of verplaatsen van de bebouwde kom overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg te worden gevoerd met de korpschef van de Nationale Politie. Op besluiten tot het plaatsen en verplaatsen van de bebouwde kom is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De Awb vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten.

 

Richtlijnen vaststellen grenzen bebouwde kom

De ‘Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen’ (ASVV) geeft voor het aanduiden van komgrenzen de volgende richtlijnen:

- de functie van de bebouwing (woon- of centrumfunctie, gecombineerd met voorzieningen of kleine bedrijven);

- de dichtheid van de bebouwing (minimaal 30% bebouwd per 100 meter);

- de minimale lengte van de bebouwde kom (minimaal 400 meter)

- de afstand van de huizen tot aan wegas (niet meer dan drie keer de hoogte van de bebouwing);

Het uitgangspunt hierbij is dat de grens van de bebouwde kom herkenbaar moet zijn.

Wanneer er een nieuwe weg wordt aangelegd, dient een eventuele locatie waar het verkeer de grens van de bebouwde kom passeert te worden aangegeven met een komgrensbord (bord H1 en H2), voorzien van een plaatsnaamaanduiding. Op bestaande wegen is het gewenst dat de grens van de kom wordt verplaatst indien de bebouwingsdichtheid of de functie van de weg zodanig gewijzigd is dat de weg het karakter heeft van een weg die binnen de bebouwde kom ligt. Bij het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom worden de richtlijnen van de ASVV zoveel mogelijk gehanteerd.

 

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990(RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) zijn regels gesteld waaraan de bebouwde komgrens moet voldoen.

In de uitvoeringsvoorschriften BABW is het volgende vermeld:

“De grens van de bebouwde kom, aangegeven door bord H1 en H2, wordt gekenmerkt door het begin van een langs de weg gelegen aaneengesloten bebouwing van zodanige omvang en dichtheid, dat een voor de weggebruiker duidelijk herkenbaar verschil in karakter van de wegomgeving

aanwezig is met een buiten de bebouwde kom gelegen weg. Ter plaatse van de komgrens moet een zodanige wijziging van wegkenmerken voorkomen dat het verschil in karakter van de weg voor en na bord H1 of H2 aldaar zoveel mogelijk benadrukt wordt.”

Het vaststellen van de grens van de bebouwde kom is direct van invloed op:

  • a.

    de maximumsnelheid op wegen (Wegenverkeerswet/ Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990);

  • b.

    de inrichtingseisen van wegen (Wegenverkeerswet/RVV);

  • c.

    de geluidgrenswaarden van het wegverkeer (Wet geluidhinder).

 

Maatregelen

De grens van de bebouwde kom wordt geplaatst ter hoogte van de entrees van Landgoed Wickevoort, direct ten westen van de Spieringweg. De Spieringweg blijft buiten de bebouwde kom liggen.

 

De bebording staat aangegeven op de tekening met het nummer 2019-100-201. De komgrens wordt aangeduid met borden H1 en H2 zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990.

 

Motivatie

Door de aanduiding van de komgrens wordt de verkeersveiligheid verbeterd omdat de maximum snelheid van het verkeer wordt verlaagd. Tevens wordt de verkeerssituatie beter aangesloten op wat weggebruikers verwachten gezien de bebouwingsdichtheid.

 

Voorbereiding

Om de rechtstreeks bij het komgrenzenbesluit betrokken belangen goed af te kunnen wegen verdient het de aanbeveling om, vooral in complexe en omstreden situaties, een voorbereidingsprocedure te volgen. Deze procedure wordt niet gevolgd, aangezien het geen complexe maatregel betreft. Bovendien zijn de maatregelen afgestemd met de ontwikkelaar van Landgoed Wickevoort.

Overleg met de korpschef van de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. De leden van de werkgroep zijn akkoord met de voorgestelde maatregelen.

 

Belangenafweging

 

Belangen inwoners, werknemers en bezoekers

Door het aanduiden van de grens van de bebouwde kom worden de belangen van de huidige en toekomstige inwoners, werknemers en bezoekers niet geschaad. Zij hebben vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en leefbaarheid belang bij een eenduidig aangegeven komgrens.

 

Belangen gemotoriseerd verkeer

De belangen van gemotoriseerd verkeer worden niet geschaad omdat deze weggebruikers ook zijn gebaat bij de verbetering van de verkeersveiligheid en duidelijkheid door de eenduidig aangegeven komgrens.

 

Belangen Openbaar Vervoer

De maatregelen zijn niet van invloed op het openbaar vervoer, omdat er geen openbaar vervoer rijdt in het plangebied.

 

Belangen nood- en hulpdiensten

De belangen van de nood- en hulpdiensten worden niet geschaad door het plaatsen van de grens van de bebouwde kom.

 

Belangen langzaam verkeer

Door het aanduiden van de grens van de bebouwde kom worden de belangen van langzaam verkeer niet geschaad. Deze weggebruikers hebben vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid belang bij een eenduidig aangegeven komgrens.

 

Algemeen belang

De aanduiding van de grens van de bebouwde kom verbetert de verkeersveiligheid en is hiermee in het algemeen belang.

 

Afweging

Alle hiervoor genoemde belangen afwegend, zijn wij van mening dat de aanduiding van de grens van de bebouwde kom in het belang is van de huidige en toekomstige inwoners, werknemers en bezoekers en langzaam verkeer. Geen van de belangen wordt onevenredig geschaad.

Er worden door de maatregel geen belangen van weggebruikers onevenredig geschaad.

 

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd op Overheid.nl.

 

Besluiten

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2019-100-201, die een onderdeel is van dit besluit, en het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 besluiten wij als volgt:

 

1. de grens van de bebouwde kom Cruquius, aangeduid met borden H1 en H2 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, aan te duiden op de drie entrees van nieuwbouwplan Landgoed Wickevoort, direct ten westen van de Spieringweg;

2. dit besluit ter openbare kennis te brengen op Overheid.nl.

 

 

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

 

 

de secretaris,

 

 

drs. C.H.J. Brugman

 

 

 

de burgemeester,

 

 

M. Schuurmans-Wijdeven

Datum: 1 oktober 2019