Verkeersbesluit voor het aanpassen van de uitvoegstrook en het aanpassen van verdrijfstrepen en –pijlen op rijksweg 58 ter hoogte van de afrit Oirschot tussen km 18,350 en km 19,100 (Re) met bijkomende werkzaamheden.

Logo Rijkswaterstaat

Nummer: RWS-2019/3020

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

BESLUIT

 

De uitvoegstrook van de aansluiting Oirschot op rijksweg 58 tussen km 18,850 en km 19,100 (Re) in de gemeente Oirschot naar voren te halen door middel van het verwijderen en opnieuw aanbrengen van markeringen en deze te laten beginnen bij km 18,350 waardoor de mogelijkheid bestaat om het bestaande verdrijfvlak wat nu begint bij km 19,350 terug te leggen naar km 19,000 inclusief het aanbrengen van verdrijfpijlen.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Aanvraag/inleiding

Op 25 oktober 2018 is een aanvraag ontvangen van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, district Midden waarin zij vragen om een verkeersbesluit te nemen waarmee wordt geregeld dat de uitvoegstrook van de aansluiting Oirschot op rijksweg 58 tussen km 18,850 en km 19,100 (Re) in de gemeente Oirschot naar voren wordt gehaald en begint bij km 18,350. De vluchtstrook die daarbij vervalt krijgt dan de functie van uitvoegstrook.

 

Wettelijke basis

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna Wvw) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en verkeersborden, zoals benoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW), voor zover daardoor een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wvw ben ik bevoegd dit besluit te nemen.

 

Doel

De beoogde maatregelen zijn gericht op het verkleinen van het verkeersveiligheidsknelpunt op rijksweg 58 tussen km 18,800 en km 19,500 (Re) zonder dat daarbij de doorstroming wordt benadeeld.

 

Maatregelen

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:

 

 • 1.

  Het verwijderen van ca. 450 m doorgetrokken streep tussen km 18,350 en km 18,800;

 • 2.

  Het verwijderen van ca. 50 m dubbele doorgetrokken streep tussen km 18,800 en km 18,850;

 • 3.

  Het verwijderen van ca. 250 m blokstreep tussen km 18,850 en km 19,100;

 • 4.

  Het aanbrengen van ca. 50 m buitenste lijn (naast de aanwezige doorgetrokken streep) zodat dubbele doorgetrokken streep ontstaat tussen km 18,300 en km 18,350;

 • 5.

  Het aanbrengen van ca. 250 m blokstreep tussen km 18,350 en km 18,600;

 • 6.

  Het aanbrengen van ca. 500 m dubbele doorgetrokken streep tussen km 18,600 en km 19,100;

 • 7.

  Het aanbrengen van nieuwe verdrijfstrepen en –pijlen tussen km 19,000 en km 19,300.

Hierdoor wordt de uitvoegstrook van de aansluiting Oirschot aan de rechterzijde van rijksweg 58 naar voren gehaald van km 18,850 naar km 18,350 (waarbij de vluchtstrook de functie krijgt van uitvoegstrook) in de gemeente Oirschot.

Motivering

Rijksweg 58 zal in de toekomst (realisatie verwacht in 2023) verbreed worden naar 2x3 rijstroken. Om de kans op ongevallen op rijksweg 58 richting Tilburg nu reeds te beperken is gekeken naar de mogelijkheid om de verkeerssituatie ter hoogte van de aansluiting Oirschot aan te passen.

Verkeer dat bij de ‘insnoering’ van 3 naar 2 rijstroken moet, heeft tijdens deze manoeuvres met veel complexiteiten te maken. Hierdoor zijn er veel ongevallen, wat weer tot veel files leidt.

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 5.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

is het gewenst om de uitvoegstrook van de aansluiting Oirschot aan de rechterzijde van rijksweg 58 te laten beginnen bij km 18,350 in de gemeente Oirschot zodat de verkeersveiligheid ter plaatse wordt verbeterd en er minder kans is op ongevallen.  

De belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van een doelmatig en veilig gebruik van dat werk, zijn voldoende gewaarborgd. 

De belangen van derden worden door deze maatregelen, voor zover bekend, niet geschaad. 

Wegtraject

De situatie is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening

 • 1.

  Tekening ongenummerd, Rijksweg A58 (Re) aansluiting Oirschot. 

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij het Rijk en is gelegen in de gemeente Oirschot.

 

GEVOLGDE PROCEDURE

Door mij is geen voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Reden hiervan is, dat ik ervan uit ga dat belanghebbenden door het nemen van dit besluit niet in hun rechten worden aangetast. 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Politie Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. 

Overeenkomstig artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met de gemeente Oirschot.

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

 

P.A.M. Smeets

MEDEDELINGEN:

Informatie en bezwaar

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?

Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?

Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit met de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 12 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:

het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Zuidwal 58 te ‘s-Hertogenbosch;

het gemeentehuis van de gemeente Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

de reden waarom u bezwaar maakt;

de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek moet voorts een afschrift van het bezwaarschrift worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Vertaling

Indien het beroep- of verzoekschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het beroep of verzoek noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Wat zijn de kosten?

Zowel in verband met de behandeling van beroep, als in verband met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening, worden griffierechten geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit moet betalen krijgt u na het indienen van beroep c.q. het verzoek om voorlopige voorziening bericht van de rechtbank.

 

 

Naar boven