Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 56236VerkeersbesluitenAmsterdam zuid, verkeersbesluit Beethovenplein, tijdelijk afsluiten fietspad.

Logo Amsterdam

Z-19-77364

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

g elet op:

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

Overwegende dat:

 • In het deelgebied Beethoven van de Zuidas twee kavels worden ontwikkeld en tussen deze kavels op dit moment een fietspad loopt;

 • om aan de eisen van bouwveiligheid te kunnen voldoen, het noodzakelijk is dit fietspad fysiek af te sluiten ten tijde van de bouw;

 • dit fietspad geen onderdeel uitmaakt van Hoofdnet- of Plusnet Fiets en na de bouw weer bereikbaar wordt in originele vorm;

 • op 09-07-2019 overleg met de verkeerscommissie heeft plaatsgevonden waarin een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam, is vertegenwoordigd, waarbij de verkeerscommissie positief op de afsluiting heeft geadviseerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

Besluit

1.Door het plaatsen van fysieke obstakels, het fietspad tussen de twee kavels in het deelgebied Beethoven van de Zuidas, af te sluiten voor verkeer gedurende de bouwperiode.

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekening.

Amsterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager a.i. Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie