Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2019, 56154Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Velst – deel 2 (woongebied) - met zienswijze(n)

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 26 september 2019 heeft besloten om het bestemmingsplan De velst, deel 2 (woongebied) met codering NL.IMRO.0396.BPdevelst2018-VA01 gewijzigd vast te stellen:

 

Inzage

 

Vanaf 14 oktober 2019 liggen het raadsbesluit, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis of via de websitewww.ruimtelijkeplannen.nlonder codering NL.IMRO.0396.BPdevelst2018-VA01

 

Beroep

 

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende zes weken vanaf 14 oktober 2019 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Verder kan iedereen die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen, bij genoemde afdeling beroep instellen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

 

Namens Omgevingsdienst IJmond wordt bekendgemaakt, dat Burgemeester en Wethouders van Heemskerk ten behoeve van het bestemmingsplan De Velst, deel 2 (woongebied) een verzoek om vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder hebben ontvangen. Het hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting is gedelegeerd aan het dagelijkse bestuur van Omgevingsdienst IJmond. De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, maakt bekend dat op 22 februari 2019 er een hogere waarde voor de geluidbelasting is vastgesteld

 

Inzage

 

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van 14 oktober 2019 gedurende zes weken, samen met het bestemmingsplan, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1 te Heemskerk. Het besluit Hogere waarden wet Geluidhinder ligt tevens ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

 

Beroep

 

Tegen het besluit inzake de hogere waarde voor de geluidbelasting kan gedurende zes weken vanaf 14 oktober 2019 bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Nadere inlichtingen: telefoonnummer 14 0251 of via de website www.heemskerk.nl.