Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 56101Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Spaarbankbosch 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W maakt bekend dat op het voormalig sportterrein (een gedeelte van het  perceel T 2229) aan de Hoogeveenseweg (tussen 1 en 7) te Fluitenberg een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het bestemmingsplan maakt het bouwen van maximaal 6 woningen mogelijk. Het plangebied wordt aan de noord- en westzijde omsloten door het Spaarkbankbosch en aan de oostzijde door de Hoogeveenseweg en aan de zuidzijde door de Beukenlaan.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 17 oktober tot en met 27 november 2019 ter inzage bij de gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op http://www.hoogeveen.nl/inzage  en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP9006002.ON01.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het  ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad, Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling een zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Janna Huis/Frank Berting  via telefoonnummer 14 0528.