Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 56005VerkeersbesluitenGemeente Den Haag, verkeersbesluit: Leyweg, op de kruising met kinderopvang 2samen, HCWV en Eekhout (instellen voorrang, tijdelijk) BWT-00083VKZ19

Logo 's-Gravenhage

[BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 28 mei 2019 ingekomen verzoek van de wegbeheerder van de gemeente Den Haag

in stadsdeel Escamp, tot het nemen van een verkeersbesluit voor het instellen van een voorrangs-

regeling op de Leyweg bij de kruising met de toegang naar hockeyclub HCWV, de kinderopvang

en Eekhout;

gelezen de op 30 september 2019 ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk 2019/-;

overwegende,

dat bij de herinrichting ter plaatse op de Leyweg een breder fietspad is gerealiseerd ter hoogte van

de inrit naar het HCWV-terrein (en de toegang naar de kinderopvang) waarbij de inrit, het fietspad

en de rijbaan voor het autoverkeer (de Leyweg) min of meer op gelijke hoogte zijn komen te liggen,

zodat de voorrangssituatie nu wordt geregeld door middel van het plaatsen van bebording (bord B06)

met haaientanden in het wegdek om duidelijk te maken dat het verkeer komende vanuit de uitrit

voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Leyweg;

dat deze verkeersmaatregel geldt totdat de herinrichting van de Leyweg is afgerond (gedurende

drie tot vier jaar);

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer; dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneindebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken; dat geen reactie is ingekomen; dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden; dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij de gemeente Den Haag en is gelegen binnende bebouwde kom van die gemeente; gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990); BESLUITEN:  door het plaatsen van een bord volgens model B06 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) met een onderbord volgensmodel OB503 alsmede het plaatsen van een bord volgens model B05 en door hetovereenkomstig artikel 1, onder p, van genoemd Reglement aanbrengen van voorrangs-driehoeken (haaientanden) in of op het wegdek een voorrangsregeling te treffen op deLeyweg bij de kruising met de toegang naar de kinderopvang, HCWV en Eekhout,dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; door het plaatsen van borden volgens model G11 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden volgensmodel OB505, het fietspad op Leyweg bij de kruising met de toegang naar dekinderopvang, HCWV en Eekhout aan te wijzen als verplicht fietspad in twee richtingen,dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  door het plaatsen van een bord volgens model G12 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) bij het betreffende weggedeelte de aanduiding einde fietspad te plaatsen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; te bepalen dat de onder I., II. en III. genoemde verkeersmaatregelen gelden voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot medio 2023 of zo veel eerder als de betreffende werkzaamheden zijn afgerond en de onder I., II. en III. genoemde verkeersmaatregelen niet langer noodzakelijk zijn;  dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers- maatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;  dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij het Haags Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag; Burgemeester en wethouders van Den Haag,namens deze: Senior medewerker Vergunningen, M.D. Shamlal    Afdruk aan: 1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Escamp1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (DHG.Infra.ABC@politie.nl)1* DSB/IBDH (VOV@denhaag.nl)1* DSO Mobiliteit BEZWAARSCHRIFTBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar.Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.