Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunschotenStaatscourant 2019, 55934Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied (Fokjesweg 11–13)

Logo Bunschoten

Burgemeester en wethouders van Bunschoten maken bekend dat het ‘Wijzigingsplan bestemmingsplan Buitengebied (Fokjesweg 11–13)’ is vastgesteld. Het ontwerp van dit wijzigingsplan heeft al eerder ter inzage gelegen. Bij de vaststelling van het plan zijn er in het ontwerpplan geen wijzigingen aangebracht.

Inhoud van het plan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de wijziging van de vorm van het agrarisch bouwperceel aan de Fokjesweg 11-13 te Bunschoten-Spakenburg. Het betreft het aanpassen van de vorm van een agrarisch bouwperceel, opdat een agrarische schuur op een verantwoorde manier op het perceel ingepast kan worden.

Ter inzage

Het wijzigingsplan met de daarbij behorende verbeelding en het besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het plan liggen met ingang van donderdag 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 ter inzage in het gemeentehuis bij de werkeenheid Ruimtelijke Ordening van het team Omgevingsontwikkeling. Na telefonische afspraak met de werkeenheid Ruimtelijke Ordening (telefoonnummer 033 - 299 1411) is inzage in de stukken buiten openingstijden ook mogelijk. Desgewenst kan bij de medewerkers een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het plan op verschillende manieren kunt oproepen. U kunt het plan direct inzien door in het venster ‘ID’ de plancode NL.IMRO.0313.Buitengebied1601-0301 in te vullen. In het gemeentehuis kunt u zowel de papieren als de digitale versie inzien.

Beroep

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. Het instellen van beroep is mogelijk voor degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp wijzigingsplan. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp wijzigingsplan kunnen ook beroep instellen. Beroep kan men indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan men ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en dit verzoek is gehonoreerd.

Bunschoten, 9 oktober 2019