Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2019, 55901OverigVastgesteld bestemmingsplan ‘Landgoed De Commel’, gemeente Echt-Susteren

Logo Echt-Susteren

Het bestemmingsplan ‘Landgoed De Commel’, ziet op de ontwikkeling van een landgoed aan de Gebroekerstraat ong. te Echt met een oppervlakte van ruim 10 hectare. Er wordt één bouwmassa gerealiseerd op het landgoed, waarin twee woningen zijn voorzien. Het landgoed zal voor 90% openbaar toegankelijk zijn en worden ingericht met diverse landschapselementen en paden.

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft dit bestemmingsplan in zijn openbare vergadering van 26 september vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 11 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 in Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Voorts kan het bestemmingsplan ingezien worden via de gemeentelijke website (www.echt-susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Beroepschriften dienen in tweevoud bij de Afdeling Bestuursrechtspraak te worden ingediend (evt. kan dit ook digitaal). Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Echt-Susteren, 11 oktober 2019