Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2019, 55895Ruimtelijke plannenGemeente Aalsmeer – Vaststellen wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 293a’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z19-001705)

Logo Aalsmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend, dat zij op 1 oktober 2019 het wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 293a’ hebben vastgesteld. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij bij besluit van gelijke datum op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor één woning die aan de Machineweg geprojecteerd is.

Doelstelling en plangebied

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het perceel Machineweg 293a in Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in artikel 15.7 lid 1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’.

Geluidsonderzoek heeft uitgewezen dat voor de woning die wordt gerealiseerd aan de Machineweg de voorkeurswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden. Onderzocht en gemotiveerd is dat maatregelen aan de weg of geluidsschermen niet wenselijk of afdoende zijn. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Voor de ontwikkeling heeft het college een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder genomen.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit ligt met de bijbehorende stukken, waaronder vastgestelde wijzigingsplan en het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, gedurende 6 weken van 14 oktober tot en met 24 november 2019 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

  • -

    in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.02P-VG01

  • -

    via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl

  • -

    bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

Beroep en inwerkingtreding

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde wijzigingsplan en het ontheffingsbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.