Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 55886Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Glastuinbouw 2019

Verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 november 2019 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Glastuinbouw

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Actor Bureau voor sectoradvies namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partijen ter ener zijde: Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland), Glastuinbouw Nederland en Plantum;

Partijen ter andere zijde: FNV en CNV Vakmensen.nl.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III, IV en V is bepaald:

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN VERPLICHTINGEN

Artikel 1 Werkingssfeer

 • 1. In deze cao wordt verstaan onder werkgever:

  • a. Degene die een onderneming uitoefent waarin de bedrijfsactiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.

   De arbeidsuren zijn inclusief de uren die via handmatige loonbedrijven, uitzendbureaus en overige derden binnen de onderneming aan glastuinbouw worden besteed. Onder glastuinbouw worden plantaardige teelten verstaan die permanent onder glas of plastic plaatsvinden, met uitzondering van paddestoelenteelt en de boomteelt onder glas of plastic, maar met inbegrip van de vermeerderingsbedrijven, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten geheel of ten dele in de openlucht plaatsvinden.

  • b. Degene die een onderneming uitoefent met een onderdeel:

   • waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit glastuinbouw;

   • waarin het aantal arbeidsuren meer dan 50% van het totaal aantal arbeidsuren in de onderneming uitmaakt.

   Dit geldt niet indien voor die gehele onderneming een andere collectieve arbeidsovereenkomst inzake een sociaal fonds van kracht is, die geregistreerd is bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • c. Juridisch zelfstandige delen van een groep in de zin van artikel 2:24 BW, waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak worden besteed aan glastuinbouw.

  • d. De personeelsvennootschap binnen een groep in de zin van artikel 2:24b BW waarvan ten minste 75% van het totaal aantal arbeidsuren van de werknemers wordt uitgeoefend bij een of meer andere groepsonderdelen waarvan de bedrijfsactiviteiten uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit glastuinbouw.

 • 2. Indien de onderneming voldoet aan het bepaalde in de zin van de artikelen 2:24a BW en volgende én kan worden aangemerkt als een dochtermaatschappij, dan wel kan worden gerekend tot een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b BW, én de bedrijfsactiviteiten zijn substantieel verschillend van aard in de verschillende dochterondernemingen of groepen van ondernemingen, dan is het de werkgever toegestaan om een keuze te maken voor één of meerdere cao’s van de primaire agrarische sectoren, mits de keuze recht doet aan de totale activiteiten van de betrokken onderneming of ondernemingen.

 • 4. Uitzendbureaus en handmatige loonbedrijven zijn van de werkingssfeer uitgesloten, zie verder artikel 54.

Artikel 2 Beperkte toepassing voor enkele groepen werknemers

 • 1. Op de werknemer die een feitelijk loon geniet dat het maximale SV-premieloon te boven gaat, zijn hoofdstuk 3, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 van deze cao niet van toepassing.

 • 2. Op de werknemer die aangesteld is in de functie van bedrijfsleider en een lager loon geniet dan het maximale SV-premieloon, is hoofdstuk 3 van deze cao niet van toepassing.

 • 3. De in de leden 1 en 2 bedoelde maximum premie-inkomensgrens voor werknemersverzekeringen bedraagt per 1 januari 2019 € 55.927.

Artikel 3 Definities

1. Werkgever:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onderneming uitoefent zoals bedoeld in artikel 1.

2. Werknemer:

de natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW in dienst is van de werkgever als bedoeld in lid 1).

Als werknemer in de zin van deze cao wordt niet beschouwd de stagiair.

Daar waar het woord 'werknemer' is gebruikt, worden zowel mannen als vrouwen bedoeld.

3. Piekarbeider:

een werknemer die gedurende 8 weken aaneengesloten per jaar seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden verricht die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (inclusief be- en verwerking van de oogst) voor agrarische gewassen.

4. Stagiair:

iemand die in het kader van zijn studie of opleiding praktische ervaring opdoet in een onderneming.

5. Zaterdaghulp:

de werknemer die uitsluitend werkzaamheden verricht op zaterdag.

6. Feitelijk loon:

het door werkgever en werknemer overeengekomen brutoloon.

7. Dienstrooster:

een schriftelijke arbeidstijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemer zijn werkzaamheden aanvangt, onderbreekt en beëindigt.

8. Functievolwassen leeftijd:

een leeftijd van 21 jaar of ouder.

9. Jeugdige werknemers:

werknemers met een leeftijd van 20 jaar of jonger.

10. Medezeggenschapsorgaan:

de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden.

11. BW:

Burgerlijk Wetboek.

12. Feestdagen:

Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, beide Kerstdagen en Koningsdag.

13. Ouders en kinderen:

in deze cao zijn aan ouders en kinderen gelijkgesteld stief- en pleegouders en stief- en pleegkinderen.

14. Maand:

een kalendermaand.

15. Uurloon:

het bedrag vermeld in de loonschalen, dan wel hiervan afgeleid op grond van desbetreffende bepalingen inzake loonsverhogingen, leeftijd, functiegroep en trede.

16. Weekloon:

het uurloon vermenigvuldigd met het aantal uren per week zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

17. Maandloon:

het weekloon vermenigvuldigd met 52,2 en gedeeld door 12.

18. Bedrijfstijd:

de tijd dat er binnen of ten behoeve van de onderneming werkzaamheden verricht kunnen worden.

19. Arbeidstijd:

de tijd gedurende welke de werknemer

 • a. werkzaamheden verricht of daarvoor ter beschikking van de werkgever moet blijven;

 • b. geen arbeid verricht in verband met de viering van een van de feestdagen vermeld onder lid 12, indien de dag een ingeroosterde dag is;

 • c. geen arbeid verricht wegens ziekte of ongeval, dan wel wegens vakantie, vakonderwijs of kort verzuim.

20. Functie:

volgens de systematiek van het handboek Functie-indeling Agrarische Sectoren de typering van de werkzaamheden waarvoor de werknemer is aangesteld.

21. Trede:

een stap binnen een functiegroep in het loongebouw.

22. Loongroep:

de door de functie-indeling bepaalde loongroep vermeld in het loongebouw in artikel 34, artikel 35 en bijlage 4.

23. Bedrijfsleider:

degene die de leiding heeft over een bedrijf of een organisatorische eenheid.

24. Werknemer met een arbeidsbeperking:

werknemer die onder de Participatiewet valt en van wie het UWV heeft vastgesteld dat hij vanwege een arbeidsbeperking niet in staat is met voltijdse arbeid 100% van het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen, werknemer met een WSW-indicatie en Wajongers met arbeidsvermogen.

25. Uitzendkracht:

de natuurlijke persoon die door een uitzendonderneming, handmatig loonbedrijf, detacheringbureau of andere derde ter beschikking wordt gesteld om werkzaamheden te verrichten onder de feitelijke leiding van de werkgever zoals genoemd in lid 1.

26. Uitzendbureau:

de natuurlijke of rechtspersoon met inbegrip van een handmatig loonbedrijf, detachering-bureau of andere derde, die een werknemer ter beschikking stelt van de werkgever.

27. Arbeidsduur:

dit is de contractueel overeengekomen aantal arbeidsuren per week. Standaard is dit 38 uur en maximaal 42 uur.

28. Werkweek:

de Werkweek bestaat uit 5 werkdagen en 2 aaneengesloten vrije dagen, tenzij anders overeengekomen

Artikel 5 Verplichtingen van de werkgever

Algemeen

 • 1. De werkgever heeft geen of neemt geen werknemers in dienst op voorwaarden die in strijd zijn met deze cao.

Gedragslijn bij overname, fusie, reorganisatie en bedrijfsbeëindiging

 • 3. De werkgever betrekt de werknemersorganisaties en het medezeggenschapsorgaan bij het voornemen tot ontslag, overname, fusie, reorganisatie en of bedrijfsbeëindiging voor zover de Wet melding collectief ontslag of het SER-besluit fusiegedragsregels dit voorschrijft.

Sociaal beleid

 • 4. De werkgever informeert en raadpleegt het medezeggenschapsorgaan in zijn onderneming regelmatig over de gang van zaken in de onderneming in het algemeen en meer in het bijzonder over het gevoerde personeelsbeleid. Hij neemt daarbij de bepalingen uit de Wet op de ondernemingsraden in acht.

 • 5. De werkgever biedt aan werknemers met en zonder een arbeidsbeperking bij aanstelling en tewerkstelling zoveel als redelijkerwijs mogelijk is gelijke kansen. De werkgever streeft ernaar werknemers met een arbeidsbeperking op passende wijze te werk te stellen.

 • 6. Het is niet toegestaan om gelijkwaardige werknemers gelijke kansen op arbeid en gelijke kansen in de arbeidsorganisatie te onthouden op grond van factoren als leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, huidskleur, ras of etnische afkomst, nationaliteit of politieke keuze.

 • 7. De werkgever voert een beleid waarmee hij werknemers in de werkorganisatie vrijwaart van ongewenste intimiteiten of intimidatie. Van ongewenste intimiteiten of intimidatie is sprake, wanneer de werknemer tegen zijn wil ongewenste gedragingen of seksuele handelingen ondergaat. Er is ook sprake van ongewenste intimiteiten of intimidatie wanneer een werknemer in de werksituatie wordt geconfronteerd met woorden of daden op seksueel gebied, waarvan deze duidelijk laat blijken of pleger redelijkerwijs moet begrijpen, dat de werknemer deze ongewenst vindt.

  Zie artikel 61 voor de mogelijkheid om contact te zoeken met de vertrouwenspersoon.

Gewasbeschermingsmiddelen

 • 8. De werkgever past gewasbeschermingsmiddelen toe volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift. Hij informeert werknemers over veiligheidsaanbevelingen die bij herbetreding gelden. Zie voor nadere informatie www.agroarbo.nl en www.beschermbewust.nl.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • 9. De kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen die wettelijk zijn voorgeschreven en van bedrijfskleding zijn voor rekening van de werkgever.

Artikel 6 Verplichtingen van de werknemer

 • 1. De werknemer behartigt de belangen van de onderneming van de werkgever als een goed werknemer, ook als hem daarvoor niet uitdrukkelijk een opdracht is gegeven.

 • 2. De werknemer voert alle aan hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden, zo goed mogelijk uit. Hij volgt de daarbij gegeven aanwijzingen en voorschriften.

 • 3. De werknemer houdt zich voor zijn werk- en rusttijd aan het dienstrooster.

 • 4. De werknemer houdt zich aan de regels van de onderneming, zoals de voorschriften voor het dragen van beschermende kleding of andere aan hem verstrekte middelen voor de bescherming van zijn welzijn en gezondheid. Dit geldt niet voor regels in de onderneming die in strijd zijn met wettelijke regels of regels uit deze cao.

 • 5. De werknemer zal indien nodig informatie geven over zijn arbeidsongeschiktheid, wanneer de werkgever bij een derde een schadevergoeding kan claimen in verband met deze arbeidsongeschiktheid.

 • 6. De werknemer volgt (bij-)scholing wanneer het bedrijfsbelang of de functie daarom vraagt.

Artikel 7 Branche-RI&E en arbocatalogus

 • 1. Er is voor de glastuinbouw een branche-Risico-Inventarisatie-en-Evaluatie (RI&E). De branche-RI&E is te downloaden bij www.stigas.nl. De schriftelijke methode is op te vragen bij Stigas.

 • 2. Cao-partijen stemmen in met deze RI&E-methodiek. Het branche specifieke RI&E-instrument is naar de stand van de wetenschap en het model van het arbobesluit (artikel 2, lid 14b) ontwikkeld en wordt daarom actueel, volledig en betrouwbaar gevonden.

 • 3. De werkgever kan bij de uitvoering en de toetsing van een RI&E gecertificeerde deskundigen inschakelen in de plaats van een gecertificeerde arbodienst. Dit kan zonder (aanvullende) instemming van werknemers. Deze mogelijkheid geldt ook indien gebruik wordt gemaakt van de maatwerkregeling.

HOOFDSTUK 2 HET DIENSTVERBAND

Artikel 8 Indienstneming en beëindiging van het dienstverband

 • 1. Een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt gesloten voor:

  • a. onbepaalde tijd of

  • b. bepaalde tijd of een bepaald werk.

 • 2. Proeftijd

  Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden afgesproken die schriftelijk moet worden vastgelegd.

  • a. Voor een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter kan geen proeftijd worden overeengekomen.

  • b. Voor een arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar is de proeftijd maximaal 1 maand.

  • c. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld, is de proeftijd maximaal 1 maand.

  • d. Voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of 2 jaar en langer is de proeftijd maximaal 2 maanden.

 • 3. Schriftelijke opgave inhoud arbeidsovereenkomst

  De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en in tweevoud opgemaakt. De werknemer krijgt van de werkgever een door beiden ondertekend exemplaar. Wijzigingen van de arbeidsovereenkomst worden op dezelfde manier behandeld.

 • 4. Beëindiging van het dienstverband

  Het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd valt samen met het einde van een maand.

 • 5. Opzegtermijnen

  Bij navolgende ontslagsituaties geldt geen opzegtermijn:

  • a. bij ontslag met wederzijds goedvinden,

  • b. bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de artikelen 7:678 en 7:679 BW,

  • c. bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter op grond van artikel,7:671b jo. 7:669 BW

   tijdens of aan het einde van de proeftijd, waarbij de arbeidsovereenkomst wederzijds onmiddellijk kan worden opgezegd,

 • 6. Opzegtermijn dienstverband voor onbepaalde tijd

  • a. De werkgever neemt bij opzegging van het dienstverband voor onbepaalde tijd de volgende termijnen in acht:

   Duur dienstverband op de dag van opzegging.

   Opzegtermijn

   Korter dan 5 jaar

   1 maand

   5 tot 10 jaar

   2 maanden

   10 tot 15 jaar

   3 maanden

   15 jaar en langer

   4 maanden

   Is de werknemer 50 jaar of ouder, dan geldt een opzegtermijn van ten minste 3 maanden ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.

   Voor de AOW-gerechtigde werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand.

  • b. Voor de werknemer die zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt, is de opzegtermijn 1 maand.

 • 7. Opzegtermijn dienstverband voor bepaalde tijd of bepaald werk

  Een dienstverband voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk eindigt zonder opzegging van rechtswege:

  • a. op de kalenderdatum;

  • b. op de laatste dag van het tijdvak of bij de afronding van werkzaamheden die zijn genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst;

  • c. op de dag waarop de werkzaamheden waarvoor de werknemer is aangenomen zo teruglopen dat het aantal werknemers de benodigde capaciteit overtreft;

  • d. tussentijds, indien werkgever en werknemer bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of bepaald werk dit schriftelijk zijn overeengekomen met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen.

 • 8. Aanzegging van een contract voor bepaalde tijd

  Uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer duurt, dient de werkgever aan de werknemer een schriftelijke aanzegging te doen, waaruit blijkt of de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur wel of niet wordt voortgezet, en in geval van voortzetting, onder welke voorwaarden dat zal kunnen gebeuren. Dit geldt niet voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten, waarvan de einddatum niet bepaald is op een kalenderdatum.

  Indien de werkgever een aanzegtermijn hanteert die korter is dan 1 maand maakt de werknemer aanspraak op uitbetaling van het loon over de tekortkomende aanzegtermijn.

  Zie ook artikel 7:668 lid 3 BW.

 • 9. Verkorting opzegtermijn

  Is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toestemming als bedoeld in artikel 7:671a BW verleend door het UWV, dan mag de termijn van opzegging worden bekort met de proceduretijd bij het UWV conform artikel 7:672 BW. De resterende opzegtermijn moet in dat geval wel ten minste 1 maand zijn.

 • 10. Reïntegratie en beëindiging bij arbeidsongeschiktheid

  • a. De werknemer werkt voldoende mee aan de reïntegratieverplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en houdt zich aan de regels die bij ziekteverzuim in de onderneming gelden.

  • c. Stelt de arbeidsdeskundige van het UWV na 2 jaar arbeidsongeschiktheid (ongeacht het arbeidsongeschiktheidspercentage) vast dat er binnen het bedrijf van de werkgever geen passende reïntegratiemogelijkheden zijn, dan kan het dienstverband worden beëindigd op voorwaarde dat volgens het UWV voldoende reïntegratieactiviteiten zijn verricht.

  • d. Indien er volgens het UWV onvoldoende reïntegratieactiviteiten door de werkgever zijn verricht, is ontslag wegens arbeidsongeschiktheid pas mogelijk na afloop van de periode waarvoor de verlengde loondoorbetalingsverplichting geldt.

 • 11. Wet BeZaVa

  • a. De werknemer die binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek wordt en op dat moment niet werkzaam is bij een andere werkgever of een WW-uitkering geniet, meldt zich onmiddellijk ziek bij de voormalige werkgever conform de bij die werkgever geldende regels omtrent ziekmeldingen.

  • b. De werknemer die ziek is op het moment dat hij uit dienst gaat en de werknemer die voldoet aan het bepaalde in lid 1 dient:

   • alle verplichtingen na te komen die volgen uit de Ziektewet en de Wet WIA;

 • 12. Bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

  • a. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege met ingang van de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

  • b. De werknemer kan zes maanden voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de werkgever in een gesprek vragen naar de mogelijkheden van een dienstverband na de AOW-gerechtigde leeftijd.

  • c. Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

   Voor de werknemer zoals bedoeld in lid 12a kunnen werkgever en werknemer overeenkomen om een nieuwe arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd aan te gaan.

   • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

   • Binnen een periode van 48 maanden kunnen maximaal 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden overeengekomen die elkaar opvolgen met een onderbreking van niet meer dan 6 maanden. Na 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar opvolgen met een onderbreking van niet meer dan 6 maanden, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

   • De loondoorbetalingsverplichting, reïntegratieverplichtingen van de werkgever en het opzegverbod gelden voor de duur van 13 weken.

   • Indien de arbeidsovereenkomst eindigt op of na de AOW-leeftijd, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen voor de arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd

 • 1. Ketenbepaling bij een contractduur tot en met 9 maanden

  • a. In afwijking van art. 7: 668a lid 1 BW onderdeel a en b en onder toepassing van art. 7:668a lid 13 BW geldt voor de in lid 1.c te noemen functies een tussenpoos van ten minste 3 maanden na maximaal 3 arbeidsovereenkomsten met een gezamenlijke duur tot ten hoogste 9 maanden, inclusief de onderbrekingen tussen die arbeidsovereenkomsten. Dit geldt voor zover die functies in het bedrijf van de werkgever een seizoenmatig karakter hebben als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden en niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan 9 maanden per jaar.

  • b. De werkgever legt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de werknemer vast dat de arbeidsovereenkomst is overeengekomen als seizoenovereenkomst zoals bedoeld in lid 1.a.

  • c. De ketenbepaling uit artikel lid 1.a is van toepassing op bedrijfsfuncties gebaseerd op de navolgende referentiefuncties uit het functiehandboek:

   • per 1 juli 2019: glastuinbouwmedewerker productie I;

   • per 1 juli 2019: glastuinbouwmedewerker productie II;

   • Teeltmedewerker I;

   • Teelmedewerker II;

   • Operator/machinebeheerder I;

   • Operator/machinebeheerder II;

   • Orderverzamelaar;

   • Vorkheftruckchauffeur;

   • Logistiek medewerker;

   • Medewerker huishoudelijke dienst;

   • Medewerker kantine.

 • 2. Ketenbepaling bij een contractduur van 9 maanden en meer

  • a. Met toepassing van art. 7:668a lid 5 BW geldt dat voor de in lid 2.c genoemde functies binnen een periode van 36 maanden maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ieder met een duur van 9 maanden of langer kunnen worden aangegaan. Dit geldt alleen voor zover de functie in het bedrijf van de werkgever een seizoensmatig karakter heeft als gevolg van klimatologische en natuurlijke omstandigheden en waarvoor geldt dat de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering ertoe leidt dat het voor de werkgever op zijn bedrijf niet mogelijk is om de werknemer een jaarrond arbeidsovereenkomst aan te bieden.

  • b. De werkgever legt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met de werknemer vast dat de arbeidsovereenkomst is overeengekomen als seizoenovereenkomst zoals bedoeld in lid 2.a.

  • c. De ketenbepaling uit artikel lid 2.a is van toepassing op de bedrijfsfuncties gebaseerd op de (referentie)functies uit het functiehandboek.

  • d. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd:

   • Op verzoek van werknemer overleggen werkgever en werknemer gedurende de derde arbeidsovereenkomst zoals genoemd in artikel lid 2.a over het voortzetten van het dienstverband na afloop van de derde arbeidsovereenkomst. In geval van voortzetting van het dienstverband zal sprake zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van ten minste gelijke omvang in arbeidsuren met spreiding van de loonbetaling over 12 maanden.

   • De werkgever bevestigt uiterlijk 1 maand vóór afloop van de derde arbeidsovereenkomst of het dienstverband al dan niet wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden.

   • De werkgever komt aan het verzoek van werknemer tot voortzetting van het dienstverband tegemoet, tenzij zwaarwegende bedrijfsomstandigheden dat niet toelaten.

   • De verplichting voor de werkgever als bedoeld in dit lid geldt uitsluitend indien de Belastingdienst ermee instemt dat het loon betaald wordt over een periode waarin feitelijk niet gewerkt wordt en de werkgever de lage wachtgeldpremie kan toepassen en de werknemer ook in aanmerking komt voor de arbeidskorting over de periode dat hij feitelijk niet werkt.

 • 3. Toepassing

  • a. De mogelijkheid om af te wijken van de ketenbepaling als weergegeven in de leden 1 en 2 kan uitsluitend gelden voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan tussen een werkgever als bedoeld in deze cao en een werknemer als bedoeld in deze cao. Werkgevers die personeel inlenen van uitzendbureaus zullen erop toezien dat deze uitzondering niet wordt toegepast op uitzendkrachten.

  • b. Met toepassing van art. 7:668a lid 10 BW blijft art. 7:668a BW voor de arbeidsovereenkomst die uitsluitend of overwegend is aangegaan omwille van de educatie van de BBL-werknemer buiten toepassing.

Artikel 10 Jaarlijks terugkerende seizoenskrachten

 • 1. Wanneer de werknemer dit wil, kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg een jaarlijks terugkerend dienstverband omzetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Hierbij gelden de volgende bepalingen.

 • 2. Het dienstverband voor onbepaalde tijd omvat op jaarbasis ten minste het aantal uren dat in de voorafgaande jaren gemiddeld per jaar werd gewerkt.

 • 3. De werknemer heeft geen opkomstplicht voor de periode van het jaar waarin in de voorgaande jaren het dienstverband niet bestond.

 • 4. De loonbetaling vindt wekelijks of maandelijks plaats en is gebaseerd op het gemiddeld aantal overeengekomen uren per week of per maand.

 • 5. Vakantieaanspraken kunnen worden genoten in de periode waarin er opkomstplicht bestaat.

 • 6. Bij ziekte in de periode waarin er geen opkomstplicht bestaat, zijn de voorschriften uit hoofdstuk 7 over arbeidsongeschiktheid van kracht.

Artikel 11 Piekarbeiders

 • 1. Onder piekarbeider wordt verstaan: een werknemer die seizoensgebonden uitsluitend routinematige werkzaamheden verricht die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (inclusief be- en verwerking van de oogst) voor agrarische gewassen; en

  • a. genoemde werkzaamheden gedurende een piekperiode (een periode van verhoogd werkaanbod) van maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar uitvoert; en

  • b. gedurende zijn inzet tijdens de piekperiode een compensatie ter hoogte van 0,7% van het geldende loon ontvangt; en

  • c. door de werkgever uiterlijk op de 5e werkdag is aangemeld bij de fondsadministrateur.

 • 2. Niet onder de definitie van piekarbeider van lid 1 valt:

  • a. een werknemer die aaneensluitend aan een vast of tijdelijk dienstverband bij dezelfde werkgever een dienstverband aangaat waar minder dan 6 maanden tussen zit;

  • b. een werknemer met een dienstverband piekarbeid waar binnen 31 dagen een vast of tijdelijk dienstverband bij dezelfde werkgever op volgt.

 • 3. Een werknemer kan maar één keer per kalenderjaar een dienstverband piekarbeid aangaan.

 • 5. De piekarbeider wordt ten minste beloond volgens het voor hen geldende wettelijke bruto minimumloon. Zie bijlage 4 lid 4 voor de desbetreffende bedragen.

 • 6. Vakantiedagen en vakantiegeld worden bij het einde van de dienstbetrekking of bij iedere loonbetaling afgerekend tegen een percentage van 20%. Artikel 39 is niet van toepassing.

Artikel 12 Studenten, scholieren en vakantiekrachten

 • 1. De cao verstaat onder:

  • a. student of scholier: degene die in het lopend schooljaar (1 augustus- 31 juli) dagonderwijs volgt of dit gedurende een gedeelte ervan heeft gedaan; BBL-ers vallen hier niet onder.

  • b. vakantiekracht: degene die uitsluitend tijdens schoolvakanties in dienstbetrekking arbeid verricht.

  • c. schoolvakanties: vakanties per regio voor het basis- en voortgezet onderwijs volgens opgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 2. Studenten en scholieren, vakantiekrachten kunnen worden beloond volgens het voor hen geldende wettelijk minimum (jeugd)loon. Zie bijlage 4 lid 4.

 • 3. Vakantiedagen en vakantiegeld worden bij het einde van de dienstbetrekking of bij iedere loonbetaling afgerekend tegen het percentage van 20%. Artikel 39 is niet van toepassing.

Artikel 13 Werknemers met een arbeidsbeperking

De werknemer met een arbeidsbeperking wordt ten minste beloond volgens het voor hem geldende wettelijk minimumloon. Wanneer de werknemer minder dan het WML verdient, kan de werkgever een loonkostensubsidie aanvragen.

Artikel 14 Arbeid voor derden

 • 1. De werknemer is niet verplicht in opdracht van de werkgever werk te verrichten voor andere ondernemingen dan die van de werkgever, tenzij bij de aanstelling schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 2. Zonder schriftelijke toestemming van de werkgever is het aan de werknemer met een dienstverband van 80% of meer verboden werkzaamheden, al of niet betaald, te verrichten voor derden, dan wel voor eigen rekening. Dit verbod geldt:

  • a. wanneer de werkzaamheden een nadelig effect kunnen hebben op het functioneren van de werknemer;

  • b. wanneer de werkzaamheden concurrerend voor de werkgever zijn of kunnen worden;

  • c. wanneer op andere wijze de belangen van de werkgever kunnen worden geschaad.

HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN

Artikel 15 Bedrijfstijd

 • 1. De bedrijfstijd is van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 uur en 19.00 uur en op zaterdag van 06.00 uur tot14.00 uur.

 • 2. De bedrijfstijd kan gedurende drie maanden per jaar met één uur worden verschoven. De bedrijfstijd ligt dan tussen 05.00 uur en 18.00 uur of 07.00 uur en 20.00 uur op doordeweekse dagen en tussen 05.00 uur en 13.00 uur of 07.00 uur en 15.00 uur op zaterdag

 • 3. Is een twee- of drieploegendienst overeengekomen, dan is wat in lid 1 en 2 is bepaald over de bedrijfstijd niet van toepassing.

Artikel 16 Arbeidsduur

 • 1. De standaard arbeidsduur in deze cao is 38 uur per week.

 • 2. Werkgever en de individuele werknemer kunnen in overleg een arbeidsduur tot maximaal 42 uur overeenkomen.

 • 3. Het aantal uren per dienst (opkomst) is minimaal 3 uur en maximaal 10 uur, tenzij anders overeengekomen, zie ook hoofdstuk 3 artikel 18 Lid 1 en hoofdstuk 3 artikel 19 Lid 8.

 • 4. De arbeidsduur per week is ten hoogste 45 uur (waarbij de week start op maandag 00.00 uur en eindigt op zondag 24.00 uur). Bij de toepassing van het jaarurenmodel als bedoeld in artikel 19 kan de arbeidsduur per week gedurende 4 al dan niet aaneengesloten weken per jaar worden teruggebracht tot 0 (nul) uur en gedurende 8 al dan niet aaneengesloten weken worden verlengd tot 50 uur, waarvan maximaal 5 uur in het weekend. Dit met inachtneming van de Arbeidstijdenwet.

 • 5. De werkweek bestaat uit 5 werkdagen en 2 aaneengesloten vrije dagen, tenzij anders overeengekomen.

 • 6. De werkgever geeft een week voor een wijziging van het dienstrooster van de werknemer de wijziging door met de daarbij behorende werkdagen en aanvangs- en eindtijden. Zonder melding van wijziging blijft het geldende dienstrooster van toepassing.

Artikel 17 Arbeid op zondag, feest- en gedenkdagen

 • 1. Zondag

  Als de zondag deel uitmaakt van de afgesproken werkweek, heeft de werknemer recht op 13 zondagen per 52 weken uitgeroosterd te zijn. Uitsluitend met instemming van de werknemer kan hiervan worden afgeweken.

 • 2. Feest- en gedenkdagen

  Op Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Koningsdag wordt geen arbeid verricht. Vallen deze dagen op een reguliere werkdag van de werknemer, dan vindt doorbetaling van het loon plaats. Op de doorbetaalde feestdagen kan wel worden gewerkt wanneer de bedrijfsomstandigheden dit naar de mening van de werkgever dringend vorderen en de werkgever hierover afspraken heeft gemaakt met de werknemer.

 • 3. Wanneer de werknemer werkt op een doorbetaalde feestdag, dan ontvangt hij naast het overeengekomen periodeloon ook het uurloon over de gewerkte uren plus een toeslag van 50%. Over deze toeslag is geen vakantiegeld verschuldigd. Over het periodeloon is wel vakantiegeld verschuldigd. Over het uurloon voor de gewerkte uren is vakantiegeld verschuldigd, tenzij deze uren tevens meeruren als bedoeld in artikel 18 lid 3 of Artikel 32Lid 1 onderdeel I en II van de tabel.

 • 4. Als de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, kan de werknemer die daar op tijd om vraagt, vrij nemen op andere feestdagen en religieuze dagen en op 1 en 5 mei. Hij neemt hiervoor vakantie-uren of onbetaald verlof op.

Artikel 18 Deeltijd

 • 1. De aaneengesloten arbeidsduur is ten minste 3 uur op de dagen dat gewerkt wordt, tenzij werkgever en werknemer bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst hierover anders overeenkomen en de arbeidstijden van de werknemer op basis van een rooster bekend zijn.

 • 2. Over de uren die boven het deeltijdcontract uitgaan en binnen de bedrijfstijd vallen tot 8 uur per dag en tot 38 uur per week worden vakantie-uren opgebouwd en is vakantiegeld verschuldigd. Op verzoek van de werknemer kan in plaats hiervan de werkgever het vakantiegeld en de vakantie-uren vergoeden met 20% van het loon over de boven het contract gewerkte uren.

 • 3. De gewerkte uren boven 8 uur per dag en boven 38 uur per week zijn meeruren, waarvoor een toeslag verschuldigd is. In deze toeslag zijn de vakantie-uren en het vakantiegeld opgenomen.

Artikel 19 Jaarurenmodel

 • 1. De opbouwperiode van een jaar voor de te bereiken jaarurennorm start op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. De werkgever maakt minimaal 1 maand voor ingang van het jaarurenmodel kenbaar of de werknemer in een jaarurenmodel werkt.

 • 2. De arbeidsduur per jaar is dan gebaseerd op het gemiddelde van 38 uur per week en 1983,6 uur per kalenderjaar. Bij een ander overeengekomen arbeidsduur per week wordt deze arbeidsduur met 52,2 vermenigvuldigd om de arbeidsduur per jaar vast te stellen. De maximale afwijkende arbeidsduur is gemiddeld 42 uur per week.

 • 3. De uitbetaling van het periodeloon vindt onafhankelijk van de gewerkte uren plaats. Per betaalperiode wordt het vaste periodeloon betaald.

 • 4. Voor werknemers met één of elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van (samen) niet meer dan een jaar geldt de looptijd van de arbeidsovereenkomst(en) als opbouwperiode.

 • 5. Bij een dienstverband dat gedurende het jaar start of eindigt, wordt gerekend met het aantal te werken weken vermenigvuldigd met het gemiddelde van 38 uur (of indien van toepassing 36, 40 of 42 uur).

 • 6. Bij een deeltijddienstverband wordt de jaarurennorm naar rato berekend.

 • 7. Bij het bereiken van de jaarurennorm is de werknemer gehouden de werkzaamheden te blijven verrichten

 • 8. De arbeidstijd is per opkomst minimaal 3 uur, tenzij anders overeenkomen.

 • 9. De arbeidsduur is minimaal 20 uur per week bij een fulltime dienstverband. De werkgever wijst de weken waarin 20 uur wordt gewerkt ten minste een week van tevoren aan. Werkgever en werknemer overleggen over de werktijden in de verkorte werkweek.

 • 10. De werkgever kan ten hoogste 4 weken aanwijzen, al dan niet aaneengesloten, waarin de werknemer 0 uren werkt. Dit wordt ingedeeld in hele werkweken en wordt 1 week van tevoren gemeld. Het inzetten van de 0-uren weken gebeurt evenredig over de werknemers in dezelfde functie.

 • 11. De werkgever kan ten hoogte 8 weken aanwijzen, al dan niet aaneengesloten, waarin de werknemer 50 uur werkt, waarvan maximaal. 5 uur in het weekend. Dit wordt ingedeeld in hele weken en wordt 1 week van tevoren gemeld. Het inzetten van de 50-uren weken gebeurt evenredig over de werknemers in dezelfde functie.

Artikel 20 Opbouw jaarurennorm

 • 1. De jaarurennorm is gelijk aan het aantal overeengekomen arbeidsuren per week * 52,2.

  Verder geldt:

  • a. opgenomen vakantiedagen, feestdagen op een voor de werknemer reguliere werkdag en doorbetaald bijzonder verlof tellen mee in de jaarurennorm;

  • b. ziekteverzuim en zwangerschapsverlof tellen mee in de jaarurennorm;

  • c. voor werknemers met een beroepspraktijkvormingsovereenkomst telt hun schooldag als hele werkdag mee voor de jaarurennorm;

  • d. ouderschapsverlof en andere vormen van al dan niet onbetaald verlof worden in mindering gebracht op de jaarurennorm. Het periodesalaris wordt verlaagd met de loonwaarden van het verzuim;

  • e. voor werknemers die gebruikmaken van de seniorenregeling van artikel 50 wordt de jaarurennorm naar rato wordt verlaagd.

Artikel 21 Verrekening van meer of minder uren in het jaarurenmodel

 • 1. Het jaarlijks afrekenmoment is op de dag voor afloop van de jaarurenregeling of de einddatum van het (tijdelijke) contract, tenzij anders overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement.

 • 2. De uitbetaling vindt plaats op het eerstvolgende loonbetalingsmoment.

 • 3. Op het afrekenmoment worden meeruren boven de vastgestelde individuele jaarurennorm:

  • a. uitbetaald tegen 135%;

  • b. naar de keuze van de werknemer kan de eerste 76 uur jaarlijks bijgeschreven worden op de verlofkaart. Deze uren worden als bovenwettelijke verlofuren beschouwd. Een restant wordt uitbetaald conform lid 3a.

  • c. In overleg tussen werknemer en werkgever kan besloten worden tot een wekelijkse verrekening van de (meer) uren. Bij gebruikmaking van deze mogelijkheid geldt een toeslag van 30% (inclusief vakantietoeslag) boven de urennorm (in plaats van 35% op jaarbasis zoals vermeld in lid 3a.

 • 4. Minderuren zijn voor rekening en risico van de werkgever.

Artikel 22 Werknemers met een regelmatig rooster

 • 1. Voor werknemers die geen melding hebben ontvangen over het werken in een jaarurenmodel, geldt het volgende:

  • a. De werknemer ontvangt na 38 uur per week, of als een langere arbeidsduur is overeengekomen, na deze overeengekomen arbeidsduur een toeslag van 35%. De maximaal overeen te komen arbeidsduur is 42 uur. Over het loon en de toeslag van de gewerkte uren boven de overeengekomen arbeidsduur per week is geen vakantiegeld verschuldigd.

  • b. Wanneer een werknemer op zaterdag werkt binnen de bedrijfstijd krijgt hij een toeslag van 35%.

  • c. Wanneer de werknemer op maandag tot en met zaterdag buiten de bedrijfstijd werkt krijgt hij een toeslag van 50%.

  • d. Wanneer de werknemer op zondag werkt, ontvangt hij een toeslag van 100%.

  • e. Over de toeslagen als bedoeld onder b., c. en d. is geen vakantiegeld verschuldigd.

Artikel 23 Glastuinbouwregeling+

 • 1. Alleen wanneer de bedrijfsomstandigheden het structureel werken op zondag noodzakelijk maken, kan met instemming van de ondernemingsraad respectievelijk personeelsvertegenwoordiging de Glastuinbouwregeling+ worden overeengekomen. Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bestaat, zullen betrokken werknemers worden gehoord en zal de paritaire commissie als bedoeld in artikel 58 om toepassing van de Glastuinbouwregeling+ worden verzocht. Het gebruik van deze regeling moet bekend worden gemaakt aan al het personeel. De werknemer stemt individueel in met het werken op zondag.

 • 2. In afwijking van artikel 15 lid 1 kan onder de Glastuinbouwregeling+ voor individuele medewerkers in elke afzonderlijke week de bedrijfstijd niet op zaterdag tussen 06.00 en 14.00 uur maar op zondag tussen 06.00 en 14.00 uur worden gedefinieerd. De verschuiving van de bedrijfstijd gedurende drie maanden, als bedoeld in artikel 15 lid 2 is overeenkomstig van toepassing.

 • 3. Bij toepassing van de Glastuinbouw+ regeling bedraagt de reguliere arbeidsduur op zondag ten hoogste 5 uur.

Artikel 24 Ploegendiensten

 • 1. Er kan in een twee- of drieploegendienst gewerkt worden. Daarbij is hetgeen bepaald is over de bedrijfstijden in artikel 15 niet van toepassing.

 • 2. In een ploegendienst sluiten de werktijden van twee of meer groepen werknemers op elkaar aan of overlappen elkaar in geringe mate uitsluitend ten behoeve van het overdragen van de werkzaamheden. De betrokken werknemers zullen regelmatig (bijvoorbeeld) wekelijks gedurende een langere termijn worden gewisseld.

 • 3. Voor tweeploegendienst geldt een toeslag van 15% op het uurloon en voor een drieploegendienst geldt een toeslag van 22% op het uurloon. Over deze toeslag is geen vakantiegeld verschuldigd.

Artikel 25 Weekploegendienst

 • 1. Weekploeg

  Met instemming van de ondernemingsraad respectievelijk personeelsvertegenwoordiging kan het werken in een weekploeg worden ingevoerd. Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bestaat, moet de werkgever overeenstemming bereiken met tweederde van de werknemers met een vast dienstverband of een dienstverband van ten minste een jaar. Het gebruik van de regeling moet bekend worden gemaakt aan al het personeel.

 • 2. In een weekploeg worden werknemers groepsgewijs vooruit rollend ingeroosterd op basis van een gemiddelde van 38 uur per week of een gemiddelde arbeidsduur van maximaal 42 uur.

 • 3. Voor een weekploeg is de bedrijfstijd van maandag tot en met zondag tussen 06.00 uur en 19.00 uur.

 • 4. Voor een weekploeg geldt voor het werken op de zondag een toeslag van 50%, die met de eerstvolgende loonbetaling wordt uitbetaald. Over deze toeslag is geen vakantiegeld verschuldigd. De zondaguren tellen mee in de berekening van het jaarurennorm.

 • 5. Voor zover er in de vorige leden niet van is afgeweken, is voor de werknemer die werkt in de weekploeg het jaarurenmodel van toepassing als bedoeld in artikel 19 e.v. en de toeslagen conform artikel 32.

Artikel 26 Functies buiten het bedrijf en buiten de bedrijfstijd

Werknemers met een functie die naar haar aard buiten de bedrijfstijd en buiten het bedrijf wordt uitgeoefend, ontvangen een toeslag op het loon van 20% over de gewerkte uren die buiten de bedrijfstijd vallen. De toeslag wordt de volgende loonperiode uitbetaald.

Artikel 27 Pauzes

 • 1. Een pauze van minder dan 15 minuten in de voor- en namiddag is voor rekening van de werkgever.

 • 2. De pauze begint op de plaats waar de pauze wordt gehouden.

 • 3. In afwijking van lid 1 en lid 2 kan de werkgever met zijn medezeggenschaporgaan een andere regeling voor de pauzes afspreken.

Artikel 28 Tropenrooster

Met de instemming van de meerderheid van het personeel kan een tropenrooster worden afgesproken. Hierbij kan afgeweken worden van de bedrijfstijden en arbeidstijden uit artikel 15 en artikel 16.

Artikel 29 Geen overwerkverplichting

De werknemer van 57 jaar en ouder is niet verplicht om per dag meer dan 10 uur te werken, per week meer dan 45 uur te werken of buiten bedrijfstijd te werken.

Artikel 30 Overwerk en maaltijd

Bij overwerk na 18.00 uur zorgt de werkgever voor zijn rekening voor een warme maaltijd. Of de werkgever stelt de betrokken werknemer in de gelegenheid thuis een maaltijd te gebruiken. De werkgever vergoedt dan de extra reis overeenkomstig artikel 36.

Artikel 31 Toeslagen

 • 1. Toeslagen worden niet bij elkaar opgeteld, het hoogste percentage geldt.

 • 2. Toeslagen als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 32 Lid 1 sub II en III worden in de volgende loonperiode uitbetaald. De meeruren boven de vastgestelde jaarurennorm. worden afgerekend en uitbetaald overeenkomstig artikel 21.

 • 3. Werkgever en werknemer kunnen uitbetaling van meeruren en toeslagen in tijd overeenkomen.

Artikel 32 Toeslagen Jaarurenmodel

 • 1. Bij toepassing van het jaarurenmodel gelden de volgende toeslagpercentages.

  I.

  Uren boven de jaarurennorm (artikel 19)

  35%

  II.

  Uren binnen de bedrijfstijd boven:

   

  > 10 uur per dag

  50%

   

  > 50 uur per week, waarvan max. 5 uur in het weekend, dit gedurende max. 8 weken

  50%

   

  > 45 uur per week

  50%

  III.

  a. maandag t/m vrijdag

   

  00.00

  tot

  04.00

  nacht

  50%

   

  04.00

  tot

  06.00

  vroege ochtend

  35%

   

  06.00

  tot

  19.00

  binnen jaarurennorm

  0%

   

  19.00

  tot

  22.00

  vroege avond

  35%

   

  22.00

  tot

  24.00

  nacht

  50%

   

  b. zaterdag

   
   

  00.00

  tot

  04.00

  nacht

  50%

   

  04.00

  tot

  06.00

  vroege ochtend

  35%

   

  06.00

  tot

  14.00

  binnen jaarurennorm, max. 5 uur

  0%

   

  06.00

  tot

  14.00

  uren boven 5 uur

  35%

   

  14.00

  tot

  22.00

  middag/vroege avond

  50%

   

  22.00

  tot

  24.00

  nacht

  50%

   

  c. zondag

   
   

  00.00

  tot

  24.00

  etmaal

  100%

   

  d. zondag

  Glastuinbouw+

   

  00.00

  tot

  06.00

  nacht/vroege ochtend

  100%

   

  06.00

  tot

  14.00

  max. 5 uur

  0%

   

  06.00

  tot

  14.00

  uren boven 5 uur

  100%

   

  14.00

  tot

  24.00

  middag/avond/nacht

  100%

 • 2. Over het loon en toeslag voor gewerkte uren als bedoeld in lid 1, sub I. en sub II. is geen vakantiegeld verschuldigd.

 • 3. Over de toeslag voor gewerkte uren als bedoeld in lid 1, sub III. is geen vakantiegeld verschuldigd. Over het loon voor deze uren is wel vakantiegeld verschuldigd.

HOOFDSTUK 4 FUNCTIEWAARDERING EN BELONING

Artikel 33 Functieindeling

 • 1. Algemeen

  • a. De functie van de werknemer wordt ingedeeld in een functiegroep volgens het Functiehandboek Glastuinbouw (ORBA-systeem).

  • b. Het handboek maakt deel uit van deze cao. Zie bijlage 16. In bijlage 2 is het referentieraster opgenomen.

  • c. De titel en referentie functiebeschrijving van medewerker glastuinbouw I en II wordt gewijzigd in referentiefunctie glastuinbouwmedewerker productie I en II per 1 juli 2019. Deze wijziging zal geen neerwaartse indeling tot gevolg hebben voor de werknemer die al in dienst zijn voor 1 juli 2019.

  • d. Bij elke functiegroep hoort een loonschaal. Zie voor de loonschalen die de bruto uurlonen vermelden bijlage 4.

  • e. De werkgever deelt de werknemer mee in welke functiegroep zijn functie valt. Ook vermeldt de werkgever de functiegroep in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.

  • f. Wanneer de werknemer erom vraagt, geeft de werkgever hem het functiehandboek ter inzage.

  • g. Heeft de werknemer bezwaar tegen zijn functieomschrijving of functieindeling, dan kan hij gebruikmaken van de beroepsprocedure die is opgenomen in het functiehandboek. Zie bijlage 3 voor informatie over deze procedure.

 • 2. De functieindeling is niet van toepassing op de piekarbeider.

Artikel 34 Beloning

 • 1. Leeftijdsschaal

  • a. Het aanvangsloon voor een werknemer van 20 jaar en jonger wordt afgeleid van het loon voor een werknemer van 21 jaar en ouder volgens de hierna vermelde percentages:

   • 15 jaar 40%

   • 16 jaar 50%

   • 17 jaar 60%

   • 18 jaar 70%

   • 19 jaar 80%

   • 20 jaar 90%

  • b. De werknemer ontvangt het loon dat bij een volgende leeftijd hoort met ingang van de maand die volgt op zijn verjaardag.

 • 2. Er zijn twee loongebouwen:

  • a. loongebouw B voor werknemers die in dienst treden na 1 juli 2005. Zie bijlage 4 lid 2;

  • b. loongebouw A voor werknemers waarvan het dienstverband is aangevangen voor 1 juli 2005. Zie bijlage 4 lid 3.

 • 3. Bijzondere bepalingen functieloon

  • a. De werknemer van 21 jaar en ouder ontvangt ten minste het aanvangsloon uit zijn functiegroep. De werknemer van 21 jaar en ouder in de functiegroep A tot en met H krijgt per 1 januari een trede toegekend. Voorwaarden zijn dat het dienstverband in een trede van de functiegroep ten minste 900 uur heeft geduurd en de hoogste trede in de betreffende functiegroep nog niet is bereikt. Heeft het dienstverband minder dan 900 uur geduurd en de hoogste trede is nog niet bereikt, dan wordt aan de werknemer in ieder geval telkens na 2 jaar per 1 januari een trede toegekend.

  • b. Bij promotie van de werknemer van 21 jaar en ouder naar een functie met een hogere functiegroep wordt binnen het voor hem geldende loongebouw het nieuwe loon zo vastgesteld dat sprake is van een loonsverhoging.

  • c. De werknemer van 21 jaar en ouder met een dienstverband voor bepaalde tijd of een bepaald werk heeft recht op een trede bij indiensttreding wanneer er in de afgelopen twee jaar tussen de werkgever en werknemer een of meer dienstverbanden hebben bestaan van in totaal minstens 900 uur.

   De periode van twee jaren wordt gerekend vanaf de ingangsdatum van het nieuwe dienstverband. Per jaar wordt niet meer dan één trede toegekend.

  • d. De werkgever hoeft geen trede toe te kennen aan de werknemer die in het voorafgaande kalenderjaar langer dan 6 maanden aaneengesloten niet heeft gewerkt, vanwege arbeidsongeschiktheid of onbetaald verlof.

  • e. Aan de werknemer die onvoldoende functioneert, kan een trede worden onthouden. Voorwaarden hierbij zijn:

   • de werkgever hanteert een goedwerkend systeem van functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken;

   • de werknemer is in het voorafgaande kalenderjaar ten minste twee keer schriftelijk gewezen op zijn onvoldoende functioneren zonder dat er verbetering is in zijn functioneren;

   • de werkgever bevestigt schriftelijk het niet toekennen van de trede aan de werknemer.

  • f. De werknemer met een functie uit functiegroep F of hoger die bij indiensttreding nog niet over alle kundigheden en ervaring beschikt voor deze functie kan gedurende ten hoogste 6 maanden in een lagere loonschaal worden ingedeeld. Dit wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

  • g. De werknemer ontvangt over de periode van de tijdelijke vervulling van een functie in een hogere functiegroep een toeslag van 50% van het verschil tussen de laagste loontredes van de hogere functiegroep en zijn functiegroep.

  • h. De werknemer kan bij wijze van proef gedurende een periode van ten hoogste 6 maanden in een hogere functie en de daarbij behorende loonschaal worden geplaatst. Bij gebleken ongeschiktheid keert de werknemer terug in de vorige functie of een andere daarmee ten minste vergelijkbare functie tegen het loon dat ten minste gelijk is aan het loon dat werknemer ontving voorafgaande aan de proefplaatsing. Dit inclusief een trede, indien het recht daarop in de periode van de proefplaatsing in de functie die voorafging aan de proefplaatsing zou zijn ontstaan.

 • 4. Loonbetaling

  De loonbetaling gebeurt na afloop van het tijdvak waarover het loon op grond van de arbeidsovereenkomst is berekend. Het tijdvak is niet korter dan één week en niet langer dan één maand. De uitbetaling van lonen per bank is zo dat de werknemer aan het eind van de week, maand of vierweekse periode over zijn geld kan beschikken.

 • 5. Loonspecificatie

  De werkgever verstrekt aan de werknemer bij elke uitbetaling van het loon een schriftelijke specificatie van het uitbetaalde bedrag, van de bedragen waaruit dit is samengesteld en van de premies, belastingen en bedragen die zijn ingehouden en tevens onkostenvergoedingen. De specificatie vermeldt de naam van de werkgever en van de werknemer en de periode waarop de betaling betrekking heeft.

Artikel 35 Lonen

 • 1. Voor de functiegroepen genoemd in artikel 33 lid 1 gelden de volgende loonsverhogingen voor de loonschalen en voor het feitelijk loon:

  • b. per 1 juli 2019: 3,35%

   In de tabellen in bijlage 4 zijn de verhogingen in de uurlonen vermeld. De in dit artikel vermelde verhoging per 1 juli 2019 geldt niet voor het loongebouw B, functiegroep B trede 1.

   Voor de functiegroep B loongebouw B is de verhoging van 3,35% verwerkt in de nieuwe tabel en deze is als volgt:

   Trede/schaal

   B

   15 jaar

   € 3,98

   16 jaar

   € 4,97

   17 jaar

   € 5,96

   18 jaar

   € 6,96

   19 jaar

   € 7,95

   20 jaar

   € 8,95

   21 jaar tot AOW-leeftijd

    

   1

   € 9,941

   2

   € 10,19

   3

   € 10,45

   4

   € 10,74

   5

   € 11,08

   6

   € 11,60

   7

   € 12,20

   X Noot
   1

   de jeugdlonen worden afgeleid van trede 1 (WML bij 21 jaar). Voor de jeugdloon percentages gelden de cao jeugdloonpercentages.

   Een eventueel in het bedrijf toegekende collectieve verhoging per 1-1-2019 ad 1,34% mag verrekend worden met de verhoging per 1-7-2019 ad. 3,35%

 • 2. De percentages van de jeugdlonen per 1 juli 2012 zoals vermeld in artikel 34 lid 1 a, zijn verwerkt in de tabellen in bijlage 4 lid 2 en lid 4.

 • 3. Voor werknemers genoemd in artikel 33 lid 2 geldt ten minste het wettelijk minimumloon c.q. een daarvan afgeleid loon. Zie bijlage 4 lid 4.

HOOFDSTUK 5 BIJZONDERE VERGOEDINGEN

Artikel 36 Tegemoetkoming reiskosten en verhuiskosten

 • 1. Reiskosten woon-werk

  De werknemer ontvangt een reiskostenvergoeding voor de afstand boven de 10 km van zijn woning tot de plaats van aanvang van de werkzaamheden volgens de volgende tabel. De vergoeding geldt per gewerkte dag.

   

  meer dan 10 km t/m 15 km

  meer dan 15 km t/m 20 km

  boven 20 km

  Per 1 juli 2019

  € 4,89

  € 6,85

  € 9,85

 • 2.

  • a. De in lid 1 en lid 5 vermelde vergoedingen worden aangepast met de percentages van de loonsverhogingen in hoofdstuk 4 artikel 35 lid 1. De aanpassing van de vergoedingen vindt plaats op de datum waarop ook de loonsverhoging ingaat.

  • b. Is een vergoeding op enig moment hoger dan de fiscaal toegestane onbelaste vergoedingen, dan geldt de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding.

 • 3. De werknemer maakt geen aanspraak op de vergoeding woon-werk wanneer de werkgever voor zijn rekening voor bedrijfsvervoer zorgt. De werkgever brengt voor dit vervoer geen kosten bij de werknemer in rekening.

 • 4. Verhuist een werknemer vrijwillig naar een adres dat verder van de werkplek ligt, dan blijft de oorspronkelijke woonwerkvergoeding gelden.

 • 5. De werknemer met een dienstverband dat is begonnen op of voor 1 januari 2002, maakt aanspraak op een vergoeding van €1,55 per 1-7-2019, per gewerkte dag wanneer de woon-werkafstand van 5 km t/m 10 km is. Per 1 juli 2019 en daarna, wordt de vergoeding aangepast met de percentages van de loonsverhogingen in hoofdstuk 4 artikel 35 lid 1.

 • 6. De werknemer die op verzoek van de werkgever verhuist, maakt aanspraak op een eenmalige tegemoetkoming in de kosten van het overbrengen van de inboedel en overige verhuiskosten, voor zover de tegemoetkoming als een onbelaste verhuiskostenvergoeding verstrekt kan worden.

Artikel 37 Bereikbaarheidsvergoeding

 • 1. Spreken werkgever en werknemer af dat de werknemer bereikbaar is voor het bedrijf voor onverwachte dringende werkzaamheden buiten de voor de werknemer geldende arbeidstijd dan krijgt de werknemer een vergoeding voor de tijd die hij voor het bedrijf bereikbaar moet zijn. De bereikbaarheidsvergoeding geldt niet voor bedrijfsleiders.

 • 2.

  • a. Er is een vergoeding per etmaal of deel van het etmaal voor de tijd tussen 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag en 06.00 uur van de volgende morgen.

  • b. Er is een vergoeding per etmaal of deel van het etmaal voor de tijd tussen 06.00 uur op een zaterdag, zondag of feestdagen en de volgende morgen 06.00 uur.

  • c. De vergoeding geschiedt volgens de volgende tabel.

    

   vergoeding voor a.

   vergoeding voor b.

   Per 1 juli 2019

   € 11,94

   € 23,87

  • d. De bereikbaarheidsvergoeding wordt aangepast met de percentages van de loonsverhogingen van artikel 35 lid 1 op de datum waarop de loonsverhoging ingaat. Zie de tabel.

Artikel 38 Jubileumuitkering

De werkgever verstrekt aan de werknemer die, gerekend vanaf de 21-jarige leeftijd, 12,5 jaar of 25 jaar bij hem in dienst is, in een of meer dienstverbanden een bruto uitkering ter grootte van ¼ respectievelijk 1 maandloon. De beloning van meeruren en toeslagen is daarin niet begrepen.

HOOFDSTUK 6 VAKANTIE EN VERLOF

Artikel 39 Vakantie en vakantiegeld

 • 1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • 2. Het aantal uren vakantie met behoud van loon bedraagt 9,77% van het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar. Ook over meeruren conform artikel 18 wordt dit percentage berekend. Bij een voltijd dienstverband is dit 25,5 vakantiedagen per jaar.

  Een volle week vakantie is gelijk aan het gemiddelde aantal uren per werkweek.

  Vakantieaanspraken van de werknemer die een deel van het vakantiejaar in dienst is (geweest), worden naar evenredigheid toegekend.

 • 3. De werknemer jonger dan 18 jaar heeft volgens de berekeningswijze van lid 2 recht op vakantie van 11,49% van het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar. Bij een voltijd dienstverband is dit 30 vakantiedagen per jaar. Voor de werknemer die na 30 juni 2015 in dienst treedt en jonger is dan 18 jaar geldt het bepaalde in lid 2.

 • 4.

  • a. De werknemer die op 1 juli 2015 de hieronder vermelde leeftijd heeft bereikt, behoudt het recht op extra vakantieuren met behoud van salaris:

   57 t/m 59 jaar

   7,6 uur

   60 jaar

   15,2 uur

   61 jaar

   22,8 uur

   62 jaar

   30,4 uur

   63 jaar

   38,0 uur

   64 jaar

   45,6 uur

  • b. De werknemer die op 1 juli 2015 een lang dienstverband heeft bij één werkgever, te rekenen van de 21 jarige leeftijd, behoudt het recht op extra vakantieuren met behoud van salaris als hieronder vermeld:

   bij 10 jaar

   7,6 uur

   bij 20 jaar

   15,2 uur

   bij 30 jaar

   22,8 uur

  • c. De uren uit de leden a en b van dit artikel zijn samen maximaal 45,6 uren en gelden bij een voltijds dienstverband.

  • d. Er ontstaan na 1 juli 2015 geen nieuwe aanspraken uit de leden 4a en 4b.

 • 5. De werkgever stelt de tijdvakken van de vakanties op tijd en in overleg met de werknemer zo vast, dat het bedrijfsbelang niet wordt geschaad. De werkgever komt hierbij zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de werknemer.

  De werknemer met voldoende vakantieuren kan een vakantie opnemen van 3 weken. De werknemer kan in overleg met de werkgever eenmaal per 2 jaar een aaneengesloten vakantie opnemen van ten hoogste 7 weken, als hij daarvoor voldoende vakantieuren heeft. De werknemer dient hiervoor ten minste 12 maanden voor het begin van de gewenste vakantie schriftelijk een verzoek in.

 • 6. Bij beëindiging van het dienstverband krijgt de werknemer de gelegenheid zijn vakantieuren op te nemen. Het dienstverband dient minimaal een maand te hebben geduurd. Met de werknemer die bij de beëindiging van het dienstverband meer dan wel minder vakantierechten heeft genoten wordt het verschil verrekend.

 • 7. Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na verloop van 5 jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De werknemer die in verband met arbeidsongeschiktheid ontslagen wordt, heeft uitsluitend recht op uitbetaling van de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen over de voorafgaande 1,5 jaar.

 • 8. De arbeidsongeschikte werknemer neemt in overleg met de arbodienst vakantie op. Deze vakantiedagen worden van het vakantietegoed afgeschreven.

 • 9. De werknemer krijgt vakantiegeld ter hoogte van 8,33% van het ten laste van de werkgever komende loon voor zover daar in deze cao niet van wordt afgeweken (zie hoofdstuk 2 artikel 11 lid 6, hoofdstuk 2 artikel 12 lid 3, hoofdstuk 3 artikel 17 lid 3, hoofdstuk 3 artikel 18 lid 2 en lid 3, hoofdstuk 3 artikel 22 lid 1 a en lid 1 e., hoofdstuk 3 artikel 24 lid 3, hoofdstuk 3 artikel 25 lid 4 en hoofdstuk 3 artikel 32 lid 2 en lid 3). Het loon verschuldigd conform artikel 44 en uitkeringen krachtens de Ziektewet, Werkloosheidswet en in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg krachtens de Wet Arbeid en Zorg waarop de werknemer tijdens de dienstbetrekking aanspraak heeft, wordt voor de toepassing van dit lid geacht ten laste van de werkgever komend loon te zijn. Er wordt geen vakantiegeld betaald over de toeslag en over het loon, als de vakantietoeslag onderdeel uitmaakt van de toeslag (zie hoofdstuk 3 artikel 21 Lid 3 c en hoofdstuk 3 artikel 32 Lid 1 en Lid 3.

  Het bepaalde in lid 9 geldt met inachtneming van artikel 16 lid 2 Wet Minimum Loon.

Artikel 40 Doorbetaald bijzonder verlof

 • 1. De werknemer kan in de volgende gevallen doorbetaald verlof opnemen. Dit in afwijking van artikel 7:627 BW en artikel 4:1 van de Wet Arbeid en Zorg. Hij brengt de werkgever zo vroeg als mogelijk op de hoogte van de reden voor het doorbetaalde verlof. De werkgever kan de werknemer voor- of achteraf vragen om bewijsstukken waaruit blijkt dat hij terecht een beroep op het doorbetaald verlof heeft gedaan.

  Dit artikel verstaat onder de echtgeno(o)t(e)als bedoeld in lid 1 sub a en lid 2 ook:

  • de geregistreerde partner en

  • de persoon van verschillend of gelijk geslacht met wie de werknemer duurzaam samenwoont, wat notarieel is vastgelegd, niet zijnde familie in de eerste of tweede graad.

  • a. Bij het overlijden van:

   • de echtgeno(o)t(e)

   • inwonende ouders of schoonouders

   • eigen kinderen

    van de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie. Dit geldt ook bij het overlijden van ouders of schoonouders als de werknemer zaakwaarnemer is.

  • b.

   • 1. Bij de bevalling van de echtgenote gedurende 1 dag en de daaropvolgende werkdag. Bij adoptie van kinderen gedurende 2 dagen.

   • 2. Geboorteverlof (met ingang van 1 januari 2019): na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent eenmaal het aantal werkuren per week. Het geboorteverlof kan naar eigen inzicht worden opgenomen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. De werkgever betaalt tijdens het geboorteverlof het volledige loon.

  • c. Bij ondertrouw van de werknemer gedurende 1 dag. Bij zijn huwelijk gedurende 2 dagen.

  • d. Bij het huwelijk van:

   • een kind

   • een broer of zuster

   • ouder of schoonouder

   • zwager en schoonzuster

   gedurende de dag van de huwelijksvoltrekking wanneer deze wordt bijgewoond.

  • e. Bij het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk van de werknemer, zijn ouders, schoonouders of grootouders gedurende de dag op de dag van het jubileum wanneer het jubileum wordt bijgewoond.

  • f. Op de dag van de begrafenis of crematie van:

   • kleinkinderen

   • aangehuwde kinderen

   • pleegkinderen

   • ouders en schoonouders

   • grootouders

   • broers of zussen

   • zwagers of schoonzussen

   gedurende de dag of op de dag van de begrafenis of crematie wanneer deze wordt bijgewoond.

  • g. Bij verhuizing vanwege de uitoefening van de functie, gedurende 1 dag.

  • h. Bij de buiten schuld van de werknemer krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting, die niet in de vrije tijd kan worden nagekomen. Dit gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een maximum van 1 dag. Het loon wordt doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van derden kunnen worden verkregen.

  • i. Bij noodzakelijk bezoek aan dokter, tandarts of specialist voor zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan. Bij misbruik vindt geen doorbetaling van het loon plaats.

 • 2. Verlof voor stervensbegeleiding en rouwverlof

  De werkgever geeft de werknemer op verzoek verlof voor stervensbegeleiding van een terminaal zieke echtgen(o)t(e), ouder of kind. In overleg bepalen werkgever en werknemer waar het verlof uit bestaat. Hiervoor kunnen vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden worden ingezet. Ook het opnemen van onbetaald verlof is mogelijk. Werkgever en werknemer maken afspraken over het contact dat zij tijdens het verlof hebben en over eventuele nog te verrichten werkzaamheden tijdens het verlof. Dit lid geldt ook voor rouwverlof om het verlies van de echtgeno(o)t(e), een ouder of kind te verwerken.

 • 3. Calamiteitenverlof

  De werkgever verleent de werknemer verlof met behoud van salaris voor een naar billijkheid te rekenen tijd in verband met een plotselinge gebeurtenis (calamiteit) waarvoor de werknemer direct maatregelen moet nemen. De werknemer maakt op verzoek van de werkgever aannemelijk dat er sprake was van een calamiteit.

Artikel 41 Vakonderwijs

 • 1. De werknemer heeft per jaar recht op maximaal 10 dagdelen doorbetaald verlof voor het volgen van cursussen die voldoen aan de cursusomschrijving van de ‘cursusgroepenlijst glastuinbouw’ van het fonds Colland Arbeidsmarkt (www.collandarbeidsmarkt.nl). De keuze van de te volgen cursus(sen) gebeurt in overleg tussen werkgever en werknemer.

  De cursuskosten voor zover het fonds die niet vergoedt, zijn voor rekening van de werkgever.

 • 3. Werkgever en werknemer besluiten in onderling overleg over deelname aan andere cursussen en scholing wel of niet met behoud van loon.

Artikel 42 Prepensioneringsverlof

HOOFDSTUK 7 ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Artikel 43 Ziekmelding en controlevoorschriften

 • 1. De werknemer houdt zich bij arbeidsongeschiktheid en reïntegratie aan de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de arbodienst en de bedrijfsvoorschriften van de werkgever. De werkgever geeft de voorschriften van de arbodienst aan de werknemer.

 • 2. Ziekmelding

  Is de werknemer arbeidsongeschikt, dan meldt hij dit aan de werkgever op dezelfde dag voor 09.00 uur ‘s morgens, tenzij de werkgever andere instructies heeft gegeven.

 • 3. Geneeskundige hulp inroepen

  De werknemer roept op tijd geneeskundige hulp in. Hij volgt gedurende het gehele verloop van de ziekte of de arbeidsongeschiktheid de voorschriften op van de behandelend arts op.

 • 4. Controlevoorschriften van de arbodienst

  De werknemer houdt zich beschikbaar volgens de controlevoorschriften van de arbodienst.

 • 5. Verblijf in het buitenland

  • a. De arbeidsongeschikte werknemer vraagt voor een meerdaags verblijf in het buitenland toestemming van de werkgever, die daarover advies van de arbodienst kan inwinnen.

  • b. Meldt de werknemer zich ziek tijdens een verblijf in het buitenland dan kan de arbodienst bij de werknemer of namens hem, een bewijs van arbeidsongeschiktheid opvragen van een daarvoor in aanmerking komende officiële instantie in dat land.

 • 6. Hervatten bij herstel

  • a. De werknemer hervat zijn arbeid zodra hij hiertoe in staat is.

  • b. De werknemer hervat zijn arbeid zodra de arbodienst hem hiertoe in staat acht.

  • c. Wanneer de werknemer op advies van de arbodienst andere arbeid dan zijn arbeid gaat verrichten, meldt hij dit aan de werkgever.

Artikel 44 Betalingsverplichtingen werkgever bij arbeidsongeschiktheid en regresrecht

De werknemer komt in aanmerking voor de uitkeringspercentages uit dit artikel wanneer hij zich houdt aan de voorschriften van ziekmelding en controle van het vorige artikel. De beoordeling hiervan vindt plaats door een onafhankelijke deskundige zoals een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige.

 • 1. Hoogte uitkering

  • a. Voor de vaststelling van de hoogte van het naar tijdruimte vastgestelde loon geldt in dit artikel het loon waarop de werknemer aanspraak had kunnen maken als hij niet arbeidsongeschikt was geworden (artikel 7:629 BW).

  • b. Voor de vaststelling van de hoogte van de aanvullingen op de loondoorbetaling verplichting uit dit artikel geldt, dat de werknemer niet meer zal ontvangen dan het overeengekomen naar tijdsruimte vastgestelde loon.

 • 2. Eindigt het dienstverband van de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid, dan heeft hij vanaf de dag na het einde van het dienstverband geen recht op de wettelijke loondoorbetalingverplichting uit artikel 7:629 BW en de aanvullingen daarop uit dit artikel.

 • 3. De werknemer die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en binnen de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) instroomt, houdt recht op de aanvullingen op de loondoorbetalingverplichting uit dit artikel.

 • 4. Loondoorbetalingverplichting eerste periode van 26 weken (binnen het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid)

  • a. De werkgever betaalt de werknemer gedurende de eerste 26 weken van de wettelijke periode uit artikel 7:629 BW, 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar ten minste het wettelijk minimumloon.

  • b. Tijdens deze periode betaalt de werkgever aan de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling van 70%, een aanvulling tot 100% van het naar tijdruimte vastgestelde loon.

  • c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de betaling naar rato.

 • 5. Loondoorbetalingverplichting 2e periode van 26 weken (binnen het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid)

  • a. De werkgever betaalt de werknemer gedurende de 2e periode 26 weken van de wettelijke periode uit artikel 7:629 BW, 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar ten minste het wettelijk minimumloon.

  • b. Tijdens deze periode betaalt de werkgever aan de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling van 70%, een aanvulling tot 90% van het naar tijdruimte vastgestelde loon.

  • c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de betaling naar rato.

 • 6. Loondoorbetalingverplichting 2e jaar van arbeidsongeschiktheid

  • a. De werkgever betaalt de werknemer gedurende het 2e jaar van de wettelijke periode uit artikel 7:629, 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon.

  • b. Tijdens deze periode betaalt de werkgever aan de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling van 70%, een aanvulling tot 75% van het naar tijdruimte vastgestelde loon. Verleent de werknemer voldoende medewerking aan de wettelijke reïntegratieverplichtingen, dan wordt de aanvulling 85% van het naar tijdruimte vastgestelde loon.

  • c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de betaling naar rato.

 • 7. Loondoorbetalingverplichtingen werknemers minder dan 35% arbeidsongeschikt

  Indien de werknemer in aansluiting op de periode van arbeidsongeschiktheid genoemd in Lid 6 van dit artikel volgens het UWV arbeidsongeschikt is of eerder als dit objectief is vastgesteld, maar minder dan 35%, en zolang het dienstverband gecontinueerd wordt bij dezelfde werkgever, ontvangt de werknemer 90% van het naar tijdruimte vastgestelde loon gedurende maximaal 5 jaar. Zie voor de ontslagmogelijkheid artikel 8.

  Loondoorbetalingverplichting bij arbeidsongeschiktheid:

  Periode

  Wettelijk

  Cao-aanvulling

  0–26 weken

  70% (ten minste WML)

  30% (tot 100%)

  26–52 weken

  70% (ten minste WML)

  20% (tot 90%)

  52–104 weken

  70%

  15% (tot 85%)

  Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

  Naar rato

  Naar rato

 • 8. Aansprakelijke derde

  De werkgever heeft een zelfstandig verhaalsrecht wanneer de arbeidsongeschiktheid van een werknemer veroorzaakt is door een aansprakelijk te stellen derde (art. 6:107a BW).

 • 9. Een vergoeding naast een ZW-, WAO- of WIA-uitkering

  • a. Komt de werknemer ingeval van arbeidsongeschiktheid naast een ZW-, WAO- of WIA-uitkering een andere geldelijke vergoeding of uitkering toe uit een andere wettelijk voorgeschreven verzekering dan wordt de loondoorbetalingverplichting van de werkgever verminderd met het bedrag van die vergoedingen of uitkeringen, inclusief de ZW-, WAO of WIA-uitkering.

  • b. De werkgever is verplicht tot de in leden 4 t/m 8 genoemde doorbetaling en aanvulling, behalve wanneer de werknemer de onder sub a van dit lid bedoelde andere vergoedingen of uitkeringen niet ontvangt omdat hij de daarbij behorende voorschriften niet nakomt.

 • 10. Berekening aanvulling

  Voor de berekening van de aanvulling op de Ziektewetuitkering uit dit artikel worden inkomsten en/of uitkeringen die op de Ziektewetuitkering in mindering zijn gebracht buiten de berekening gelaten.

 • 11. Betaling van de Ziektewetuitkering via de werkgever

  Wanneer de betaling van de Ziektewetuitkering via de werkgever loopt en de uitkering na aftrek van de voorgeschreven inhoudingen hoger is dan het voor de werknemer geldende loon, dan is de werkgever verplicht ook het meerdere aan de werknemer uit te betalen.

 • 12. Opschorten betalingsverplichting

  • a. De werkgever mag de betalingsverplichtingen aan de arbeidsongeschikte werknemer opschorten gedurende de tijd dat de werknemer niet de informatie verstrekt die de werkgever nodig heeft om het loon vast te stellen.

  • b. De werkgever kan geen beroep meer doen op enige grond om het loon geheel of gedeeltelijk op te schorten of niet te betalen, wanneer hij de werknemer hierover niet binnen vier dagen informeert nadat bij hem het vermoeden van het bestaan van de grond is gerezen of redelijkerwijs had kunnen rijzen.

 • 13. WGA-hiaat

  De werkgever biedt de werknemer de gelegenheid tot deelname aan een collectieve verzekering voor het WGA-hiaat. De premie is voor rekening van de werknemer. Het niveau van deze uitkering moet aansluiten bij de loongerelateerde WGA-uitkering.

Artikel 45 Verzuimbegeleiding

De werknemer maakt tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid aanspraak op verzuimbegeleiding uit de Wet verbetering poortwachter.

Artikel 46 Vervallen van de doorbetalingsverplichting voor werkgever

De werknemer heeft de rechten uit artikel 44 niet:

 • a. wanneer de arbeidsongeschiktheid door zijn opzet is veroorzaakt;

 • b. wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebrek waarover hij bij een aanstellingsgesprek valse informatie heeft gegeven waardoor de voor de functie opgestelde belastbaarheideisen niet juist zijn getoetst;

 • d. gedurende de tijd dat hij zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd;

 • e. gedurende de tijd dat hij zonder goede reden passende arbeid weigert bij de werkgever of bij een derde die door de werkgever is aangewezen met toestemming van de uitvoeringsinstelling waarbij de werkgever is aangesloten;

Artikel 47 Arbeidsgeneeskundig onderzoek

 • 1. De werknemer mag voor rekening van de werkgever een gericht arbeidsgezondheidskundig onderzoek laten doen. Hiervoor geldt de volgende staffel:

  tot 35 jaar:

  eenmaal per 4 jaar;

  vanaf 35 t/m 44 jaar:

  eenmaal per 3 jaar;

  vanaf 45 t/m 49 jaar:

  eenmaal per 2 jaar;

  vanaf 50 jaar:

  jaarlijks.

 • 2. De werknemer die regelmatig gewasbeschermingsmiddelen toepast, kan voor rekening van de werkgever tweemaal per jaar met een arbeidsgezondheidskundig onderzoek laten vaststellen of hij deze werkzaamheden zonder bezwaar kan blijven doen.

 • 3. Een erkende arbodienst voert het arbeidsgezondheidskundig onderzoek uit.

HOOFDSTUK 8 UITKERING BIJ OVERLIJDEN, PENSIOEN, SENIORENREGELING EN SAZAS

Artikel 48 Uitkering bij overlijden

De werkgever verleent een overlijdensuitkering aan de nagelaten betrekkingen van een overleden werknemer volgens artikel 7:674 BW.

Artikel 50 Mogelijkheid tot minder werken (80-90-90-regeling)

De werknemer heeft de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 62 jaar minder te gaan werken. De regeling wordt uitgevoerd door de Stichting Colland Arbeidsmarkt. De toekenning van aanvragen vindt plaats volgens de voorwaarden uit het verstrekkingenreglement. De regeling is als volgt:

 • 1. De werknemer die ten minste 5 aaneengesloten jaren direct voorafgaand aan de ingangsdatum van deelname aan de regeling ten minste 26 weken per jaar werkzaam is geweest in een of meer ondernemingen in de glastuinbouw, kan vanaf de leeftijd van 62 jaar zijn huidige gemiddelde arbeidstijd tot 80% verminderen. De perioden waarover de werkgever het loon tijdens ziekte heeft doorbetaald, worden meegerekend.

 • 2. De werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is in de zin van WAO of WIA, kan, mits hij voldoet aan de in lid 1 aan deelname gestelde voorwaarden, deelnemen aan de regeling.

 • 3. Werkgever en werknemer sluiten een schriftelijke overeenkomst over de vermindering van de arbeidstijd.

 • 4. Aan de overeenkomst zijn de volgende rechten en verplichtingen voor werkgever en werknemer verbonden:

  • a. De werknemer vermindert de tot dat moment voor hem geldende gemiddelde arbeidstijd tot 80%.

  • b. Het bruto weekloon van de werknemer bedraagt in totaal 90% van het laatst verdiende bruto weekloon inclusief ploegentoeslag of weektoeslag (conform artikel 24 en artikel 25).

  • c. Een negende deel van het bruto weekloon waarop de werknemer recht heeft op grond van de in lid 3 bedoelde overeenkomst, wordt geacht betrekking te hebben op de niet gewerkte arbeidstijd.

  • d. De werknemer ontvangt vakantiegeld over het door hem feitelijk verdiende loon.

  • e. De werknemer heeft recht op 9,77% vakantieuren, zoals vermeld in hoofdstuk 6 artikel 39 lid 2. De werknemer heeft geen recht op de extra vakantiedagen zoals vermeld in hoofdstuk 6 artikel 39 lid 4 a en b.

  • f. Over het loon genoemd onder lid 4 b vindt in relatie met lid 4 a pensioenopbouw plaats.

  • g. Werknemer en werkgever leggen in de in Lid 3 bedoelde overeenkomst de dag of dagen vast waarop de werknemer niet of minder werkt.

  • h. Het is de werknemer niet toegestaan om op de als gevolg van deelname aan de regeling vrijgekomen werktijd werkzaamheden in de glastuinbouw te verrichten, hetzij op basis van een arbeidsovereenkomst, hetzij in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 • 5. Om deze regeling te financieren wordt bij de werkgever een premie over de bruto loonsom geheven. Deze premie bedraagt per 1 juli 2016 0,25%.

 • 6. De werkgever ontvangt van de Stichting Fonds Colland Arbeidsmarkt een compensatie voor de gederfde arbeidsprestatie van de werknemer die deelneemt aan de minder werken-regeling. De vergoeding is gebaseerd op Loongebouw B functiegroep F met trede 9. Indien de werknemer, die gebruik maak van de regeling, de arbeidstijd verder verlaagd, zal de vergoeding aan de werkgever niet worden gewijzigd.

HOOFDSTUK 9 OVERIGE BEPALINGEN VAN SOCIALE AARD

Artikel 54 Uitzendwerk en inleenkrachten

 • 1. De werkgever, ook die zelf geen werknemers rechtstreeks in dienst heeft, die gebruikmaakt van uitzendarbeid is verplicht daarvoor uitsluitend uitzendbureaus in te schakelen die gedurende de gehele inleenperiode over een geldig NEN 4400-1 of NEN 4400-2 certificaat beschikken dat is afgegeven door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Zie ook www.normeringarbeid.nl.

 • 2. De werkgever bedingt bij het uitzendbureau dat het vanaf de eerste dag van de verblijfsduur van de uitzendkracht bij de werkgever de inleenbeloning toepast zoals die is omschreven in de voor de uitzendonderneming geldende cao.

 • 3. De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat het gekozen uitzendbureau de verplichtingen in lid 2 nakomt. De werkgever doet dit door te bedingen dat loonstroken van de uitzendkrachten kunnen worden geverifieerd en controleert de loonstroken steekproefsgewijs.

  De werkgever doet op verzoek van de paritaire commissie opgave van door hem in enige periode ingeschakelde uitzendbureaus.

  De werkgever die gebruikmaakt van een uitzendbureau dat niet NEN-4400 gecertificeerd is of de verplichtingen van de leden 2 en 3 van dit artikel niet nakomt, is hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht gedurende de inleenperiode.

Artikel 55 Onwerkbaar weer

Indien de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer, is ongeacht de tijdsduur van die omstandigheden:

 • a. de werkgever gehouden het feitelijk loon door te betalen;

 • b. de werknemer gehouden voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten.

Artikel 56 Aanvulling bij werktijdverkorting

De werkgever die gebruikmaakt van de regeling werktijdverkorting vult de WW-uitkering van de werknemer aan tot het nettoloon zonder werktijdverkorting.

Artikel 57 Huisvesting

 • 1. Indien de werkgever huisvesting aanbiedt aan werknemers die tijdelijk in Nederland verblijven en waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft, dienen alle voorzieningen betreffende deze huisvesting, waaronder sanitair, kookgelegenheid, verwarming en brandveiligheid van de locatie, minimaal te voldoen aan alle onderstaande eisen (cao en certificering).

 • 2. Werkgever biedt de huisvesting aan tegen de werkelijke kosten, waarbij per week een maximum van 20% van het voor de werknemer geldende wettelijk minimum(jeugd)loon op basis van een 38-urige werkweek geldt. Bij de in rekening gebrachte kosten zijn huur, water, en energiekosten inbegrepen.

 • 3. Om huisvestingskosten in te kunnen houden op het Wettelijk Minimumloon dient aan de voorwaarden uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Staatsblad 2016, nr. 419 en de bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te worden voldaan. Er dient via een schriftelijke volmacht door de werknemer toestemming te worden verleend aan de werkgever om de kosten van huisvesting op het loon in te mogen houden (model volmacht zie https://werkgeverslijn.nl/algemene-personeelsinstrumenten/). Onderdeel daarvan is dat de huisvesting dient te worden gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificerende instelling op basis van door werkgevers en werknemers gedragen normen. Daartoe zijn in de agrarische sector de volgende twee opties:

  • a. De onderneming die de kosten voor de huisvesting inhoudt, is of wordt gecertificeerd voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen. De onderneming heeft daartoe een Certificerende Instelling voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen gecontracteerd. Tevens heeft de onderneming de eigenverklaring naleving cao zoals die als BIJLAGE 15 in deze cao is opgenomen ondertekend.

  • b. De onderneming die de kosten van de huisvesting inhoudt is gecertificeerd door de Stichting Normering Flexwonen.

   1

   Ruimte en privacy

   Norm op basis van

   1.1

   Uit de administratie van de deelnemer blijkt een actueel overzicht van alle huisvestingslocaties met daarbij vermeld het maximum aantal bewoners per locatie. Dit actuele overzicht huisvestingslocaties en personen per locatie is reeds voor de audit beschikbaar voor auditor en dient ten minste 2 jaar bewaard te worden.

   cao en certificering

   1.2

   Toegestane verblijfsvormen:

   a. reguliere woning

   b. hotel/pension

   c. wooneenheden in gebouwencomplex

   d. chalets/woonunits

   e. huisvesting op recreatieterrein

   f. overige vormen van huisvesting (categorie overige) met als referentiebeeld de minicamping zijn mogelijk, mits deze direct zijn verbonden aan de aard van de arbeid en uitsluitend in de periode van 1 april tot 1 november. Deze categorie woonvormen dient bovendien verbonden te zijn aan werkzaamheden die gedurende een beperkte periode plaatsvinden. In deze situatie zal er vooraf aan de werknemers informatie zijn verstrekt over de betreffende huisvesting.

   • Toercaravans met ten hoogste 2 personen per caravan.

   • Stacaravans met ten hoogste 2 personen per slaapkamer waarbij er geen wijzigingen zijn aangebracht in het ontwerp en de indeling van de stacaravan.

   • Portocabines met ten hoogste 2 personen per slaapkamer.

   cao en certificering

   1.3a

   Bewoners hebben minimaal 5m² omsloten leefruimte per persoon, bij een reguliere woning is dit 12m².

   cao en certificering

   1.3b

   Bewoners hebben minimaal 10m² omsloten leefruimte per persoon, bij een reguliere woning is dit 12m².

   cao

   1.4

   Tijdens de controle wordt, indien de huisvesting op dat moment in gebruik is, gecontroleerd of de daadwerkelijke bezetting klopt met wat er uit de administratie blijkt.

   cao

   1.5

   De bewoners zijn in dienst bij de werkgever zelf en dus niet bij een uitzendbureau of payrollbedrijf. Werknemers die in dienst zijn van een uitzendbureau of payrollbedrijf vallen onder het SNF-regime.

   cao en certificering

   1.6

   De verblijven dienen in voldoende staat van onderhoud te zijn.

   cao en certificering

   1.7

   Voor de categorie overige geldt:

   • De verblijven zijn aangesloten op elektriciteit en er is water beschikbaar.

   • De verblijven staan onderling minimaal 5 meter van elkaar en minimaal 5 meter van andere bebouwing.

   • Er is een verwarmde bedrijfskantine voor eten en ontspanning of een vergelijkbare ruimte.

   Staat van onderhoud ter beoordeling van de auditor. Hierbij wordt gekeken naar waterdichtheid, vlakstelling, staat van de isolatie.

   cao en certificering

        

   2

   Sanitair, veiligheid en hygiëne

   Norm op basis van

   2.1

   Er is minimaal 1 toilet per 8 personen. Eventuele extra toiletten dienen te voldoen aan de eisen van (brand)veiligheid en hygiëne.

   cao en certificering

   2.2

   Er is minimaal 1 douche per 8 personen. Eventuele extra douches dienen te voldoen aan de eisen van (brand)veiligheid en hygiëne.

   cao en certificering

   2.3

   Veiligheid en hygiëne:

   • Geen zichtbare overbelasting van het elektriciteitsnet (dubbelstekkers, kookplaatjes, verlengsnoeren etc).

   • Natte ruimten dienen goed geventileerd te worden.

   • Geen schimmelvorming op muren en wanden.

   • In natte ruimten dient waterintreding in elektrische armaturen niet mogelijk te zijn.

   Omstandigheden die tot gevaar of verwondingen kunnen leiden mogen niet voorkomen.

   cao en certificering

   2.4

   CV, gaskachel en geiser dienen tweejaarlijks aantoonbaar gecontroleerd te zijn. Controle moet worden gedaan door een OK-CV gecertificeerd bedrijf of persoon.

   cao

        

   3

   Voorzieningen

   Norm op basis van

   3.1

   Koelkast(en), 30 liter koel-/vriesruimte per persoon. Eventuele extra liters dienen ook te voldoen aan de eisen van (brand)veiligheid en hygiëne.

   cao

   3.2

   Kookplaat/platen, minimaal 4 pitten, bij meer dan 8 personen 1 pit per 2 personen, bij meer dan 30 personen minimaal 16 pitten.

   cao

        

   4

   Informatievoorziening en overige eisen

   Norm op basis van

   4.1

   Informatiekaart over het handelen ten tijde van nood, opgesteld in de taal van de bewoners en opgehangen op een centrale plek bevat ten minste telefoonnummers van:

   • eigen hulpverlener/beheerder

   • regiopolitie

   • brandweer

   • 112 (in levensbedreigende situaties)

   • verkorte huis- en leefregels in landstaal

   • ontruimingsplan en noodprocedure

   cao en certificering

   4.2

   De auditor moet met inachtneming van de geldende privacy- en fatsoensregels elke ruimte kunnen betreden en zich een goed beeld kunnen vormen over de volledige huisvestingslocatie.

   cao en certificering

        

   5

   Brandveiligheid

   Norm op basis van

   5.1

   Brandblusser:

   • de houdbaarheid en geldigheid is controleerbaar, elke 2 jaar keuren

   • er is 6 liter blusmiddel aanwezig

   • instructie gebruik op brandblusser

   • brandblusser van minimaal 2 kg binnen 5 meter van plaats waar gekookt wordt. De controle dient te worden uitgevoerd door een REOB-gecertificeerd bedrijf/persoon, zie https://www.kiwa.nl/

   cao en certificering

   5.2

   Blusdeken (bij kookgelegenheid).

   cao

   5.3

   Werkende rook- en CO-melders op voorgeschreven plaats gemonteerd.

   Minimaal 1 werkende (testen) rookmelder per bouwlaag.

   Op minimaal 50 cm van de wand tegen het hoogste punt van het plafond; indien het plafond schuin loopt, op 90 cm van het hoogste punt.

   cao en certificering

        

   6

   Gemeentelijke eisen

   Norm op basis van

   6.1

   Indien door de gemeente een vergunning voor de huisvesting is afgegeven, dan dient de huisvesting ten minste te voldoen aan de in die vergunning geformuleerde eisen.

   cao en certificering

        

   7

   Goed werkgeverschap

   Norm op basis van

   7.1

   De werkgever verklaart zich als goed werkgever te gedragen en zal de cao Glastuinbouw onverkort toepassen. De werkgever bevestigt dit middels het tekenen van een eigen verklaring (zie). Er dient een kopie van deze verklaring in het dossier van de certificerende instelling aanwezig te zijn. Het format voor de eigenverklaring is op te vragen bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

   certificering

HOOFDSTUK 10 SLOTBEPALINGEN

Artikel 58 Paritaire commissie Glastuinbouw

 • 1. Er is een paritaire commissie Glastuinbouw (hierna: commissie), ingesteld door partijen bij de cao.

 • 2. De commissie is bevoegd tot:

  • a. het behandelen van verzoeken om toepassing van de glastuinbouwregeling+ als bedoeld in artikel 23;

  • b. het bij de werkgever opvragen van door hem in enige periode ingeschakelde uitzendbureaus conform artikel 54;

  • c. het behandelen van door medezeggenschapsorganen, werkgevers- of werknemersorganisaties ingestelde beroep tegen de indeling van een bedrijf bij deze cao conform artikel 59;

  • d. het op verzoek van werkgever en/of werknemer te adviseren over de uitleg en toepassing van bepalingen van deze cao conform artikel 59;

  • e. te bemiddelen in geval van geschillen over de uitleg en toepassing van bepalingen van deze cao conform artikel 60;

  • f. het op verzoek van werkgever of groep van werkgevers verlenen van ontheffing van de toepassing van een of meer bepalingen van deze cao conform artikel 59;

 • 3. De werkwijze van de paritaire commissie is geregeld in het reglement dat opgenomen is in bijlage 9.

Artikel 59 Beroep tegen cao-indeling en ontheffing cao-bepalingen

 • 1. Het medezeggenschapsorgaan of, als er geen medezeggenschapsorgaan is ingesteld, de meerderheid van het personeel en werkgevers- en werknemersorganisaties die partij zijn bij deze cao kunnen bij de paritaire commissie als bedoeld in artikel 58 beroep instellen tegen de indeling van een onderneming bij deze cao. Beroep is telkens mogelijk wanneer de werkgever een onderneming bij deze cao indeelt.

 • 2. De paritaire commissie glastuinbouw kan op verzoek van een werkgever ontheffing verlenen van een of meer bepalingen van de cao glastuinbouw. De paritaire commissie verleent de ontheffing in geval van zwaarwegende argumenten op grond waarvan toepassing van deze bepalingen redelijkerwijs niet van verzoeker kan worden gevergd. Van zwaarwegende argumenten kan sprake zijn wanneer de specifieke bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van de ondernemingen die onder de cao vallen.

  De ontheffing wordt ten hoogste verleend voor de looptijd van de cao. Indien een nieuwe cao van toepassing wordt, dient verzoeker opnieuw een ontheffingsverzoek in te dienen.

Artikel 60 Uitleg en geschillen cao-bepalingen

 • 1. Op verzoek van werkgever en/of werknemer adviseert de paritaire commissie over de uitleg van cao-bepalingen en doet uitspraak in geschillen over cao-bepalingen.

 • 2. De behandeling van een geschil door de commissie sluit het beroep op de gewone rechter niet uit.

Artikel 61 Vertrouwenspersoon ongelijke behandeling

Er is een vertrouwenspersoon tot wie werknemers zich kunnen richten bij klachten over discriminatie, seksuele intimidatie en andere vormen van ongelijke behandeling. De vertrouwenspersoon is bereikbaar onder telefoonnummer 020-2050239 van het Mediation Centre te Amsterdam.

Artikel 64 Bepalingen in strijd met deze cao

Bepalingen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer die ten nadele van deze cao afwijken zijn nietig.

BIJLAGE 2 FUNCTIEBESCHRIJVINGEN, BEHOREND BIJ ARTIKEL 33

Discipline

Groep

10

Productie

20

Logistiek

30

Kwaliteit

40

Techniek

50

Commercie

60

Administratie & ICT

70

Staf & facility

B

21-35

Medewerker glastuinbouw productie II

00.1.2 (Groenteteelt)

00.2.2 (Potplanten)

00.3.2 (Bloementeelt)

00.4.2 (Veredelingsbedrijf)

         

01 01. Medewerker

huishoudelijke dienst

C

36-50

Medewerker glastuinbouw productie I

00.1.1 (Groenteteelt)

00.2.1 (Potplanten)

00.3.1 (Bloementeelt)

00.4.1 (Veredelingsbedrijf)

06. Operator/-machinebediener II

01. Order-verzamelaar

       

02. Medewerker

kantine

D

51-65

03. Teeltmedewerker II

07. Operator/machine-bediener I

02. Vorkheftruck-chauffeur

03. Logistiek medewerker

         

E

66-85

04. Teeltmedewerker I

04. Chauffeur binnenland

01. Laboratorium-medewerker

/laborant

   

01. Administratief medewerker

03. Telefoniste/

receptionist(e)

F

86-105

05. Zelfstandig teeltmedewerker

   

02. Algemeen technisch medewerker II

 

02. Boekhoudkundig medewerker

 

G

106-125

08. Meewerkend voorman teelt

11. Specialist gewasbescherming

   

01. Onderhouds-monteur

03. Algemeen technisch medewerker I

01. Medewerker verkoopbinnendienst

   

H

126-145

09. Teeltchef

10. Teeltspecialist

05. Hoofd logistiek

     

03. Boekhouder/

administrateur

 

Centrale Beroepscommissie functiewaardering

Per adres Actor

Stationsweg 1

3445 AA Woerden

088-3292030

BIJLAGE 3 REGLEMENT BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURE FUNCTIE-INDELING, BEHOREND BIJ HOOFDSTUK 4 ARTIKEL 33 LID 1 G

ALGEMEEN
Artikel 1 Aantekenen bezwaar en beroep
 • 1. De werknemer die van mening is dat zijn functie door de werkgever niet of (door functiewijziging) niet langer juist is beschreven en ingedeeld, heeft het recht om tegen het door de werkgever genomen indelingsbesluit van de werkgever bezwaar en beroep aan te tekenen.

 • 2. De bezwaar- en beroepsprocedure bestaat uit twee fasen:

  • a. Bezwaarfase

  • b. Beroepsfase

BEZWAARFASE
Artikel 2 Interne bezwaarprocedure
 • 1. De werknemer moet allereerst proberen in goed overleg met zijn werkgever tot een oplossing te komen.

 • 2. Binnen 30 dagen na bekendmaking van het indelingsbesluit maakt de werknemer schriftelijk bezwaar bij de werkgever.

 • 3. De werkgever deelt binnen 30 dagen na ontvangst van het bezwaar schriftelijk mee aan werknemer of de oorspronkelijke indeling wordt gehandhaafd of wordt gewijzigd.

 • 4. Als de werkgever niet binnen de termijn van 30 dagen reageert op het bezwaar, mag de werknemer dat opvatten als een afwijzing.

 • 5. Tegen de beslissing van de werkgever kan de werknemer beroep instellen bij de Centrale Beroepscommissie Functieindeling Glastuinbouw.

 • 6. Ook bij het na aanvraag uitblijven van een actueel indelingsbesluit kan de werknemer een bezwaar indienen.

BEROEPSFASE
Artikel 3 Taak, samenstelling en werkwijze Centrale Beroepscommissie
 • 1. De Centrale Beroepscommissie Functieindeling Glastuinbouw (hierna: Beroepscommissie) heeft als taak het geven van adviezen in geschillen die betrekking hebben op de functie-indeling van de werknemer.

 • 2. De Beroepscommissie bestaat uit drie tot vijf leden. Door de werknemersorganisaties betrokken bij de cao Glastuinbouw worden één of twee leden benoemd. De werkgeversorganisaties betrokken bij de cao benoemen eveneens één of twee leden, met dien verstande dat het aantal werkgeversleden gelijk is aan het aantal werknemersleden. De Beroepscommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

 • 3. De werkgevers- en werknemersleden en de voorzitter hebben ieder één stem. De leden oordelen zonder last en ruggespraak en naar redelijkheid en billijkheid.

 • 4. Een lid van de commissie dat rechtstreeks betrokken (geweest) is bij een voorliggende kwestie, neemt niet deel aan de behandeling en besluitvorming ter zake.

 • 5. De Beroepscommissie wordt ondersteund door een (ambtelijk) secretaris.

 • 6. De Beroepscommissie laat zich adviseren door externe functiewaarderingsdeskundigen.

 • 7. De secretaris en de externe functiewaarderingsdeskundigen maken geen deel uit van de Beroepscommissie en hebben geen stemrecht.

 • 8. De leden van de Beroepscommissie alsmede de secretaris en de externe deskundigen zijn gehouden discretie te bewaren ten aanzien van al datgene wat hen uit hoofde van het lidmaatschap respectievelijk functie ter kennis komt.

Artikel 4 Instellen van beroep
 • 1. De werknemer kan pas beroep instellen bij de Beroepscommissie als de interne bezwaarprocedure is afgerond. Als de werkgever niet binnen de termijn van 30 dagen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3, aan de werknemer zijn beslissing heeft meegedeeld, wordt de interne bezwaarprocedure beschouwd afgerond te zijn op de laatste dag de 30-dagen termijn.

 • 2. Aan het instellen van beroep bij de Beroepscommissie zijn voor de werknemer geen kosten verbonden.

 • 3. De werknemer moet binnen 3 weken na de afronding van de interne bezwaarprocedure schriftelijk een beroepschrift indienen bij de secretaris (per e-mail: paritaire.commissie@actor.nl of per gewone post: Centrale Beroepscommissie Functieindeling Glastuinbouw, Stationsweg 1 3445 AA Woerden).

 • 4. Het beroepschrift omvat:

  • een schriftelijke motivatie van de werknemer waarom hij beroep aantekent tegen zijn functie-indeling;

  • (kopie van) de functiebeschrijving en/of een ingevuld ORBA®-vragenformulier voor akkoord ondertekend door zowel de werknemer als de werkgever;

  • (kopie van) het door de werkgever genomen indelingsbesluit en/of het indelingsformulier;

  • (kopie van) de schriftelijke mededeling gedaan door de werkgever in de bezwaarfase; of – indien de werkgever deze mededeling niet heeft gedaan –

  • (kopie van) het door de werknemer (overeenkomstig artikel 2, lid 2) bij de werkgever ingediende schriftelijke bezwaar.

Artikel 5 Ontvankelijkheid
 • 1. De Beroepscommissie beoordeelt of het beroepschrift ontvankelijk is. De werknemer wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld om binnen 10 werkdagen dagen aanvullende informatie te verstrekken.

 • 2. De Beroepscommissie informeert de werknemer binnen 15 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd over al dan niet ontvankelijkheid.

Artikel 6 Mogelijkheden in geval van niet-ontvankelijkheid
 • b. de werknemer die geen lid is van een bij de cao betrokken werknemersorganisatie kan zich wenden tot Actor.

Artikel 7 Wijze van onderzoek
 • 1. Binnen 10 werkdagen na ontvankelijk verklaring zendt de Beroepscommissie een kopie van het beroepschrift aan werkgever en stelt de werkgever in de gelegenheid om binnen 15 werkdagen een verweerschrift in te dienen. Een ontvangen verweerschrift zendt de Beroepscommissie ter kennisname aan de werknemer.

 • 2. De Beroepscommissie stelt een ad-hoc adviescommissie in bestaande uit een functiewaarderings-deskundige van een van de bij de cao betrokken werknemersorganisatie en een functiewaarderings-deskundige van de AWVN. Indien de betrokken werknemer lid is van een van de bij de cao Glastuinbouw betrokken werknemersorganisaties, zal in eerste instantie de functiewaarderingsdeskundige van de andere werknemersorganisatie gevraagd worden deel uit te maken van de ad-hoc adviescommissie.

 • 3. De adviescommissie heeft tot taak het geven van een unaniem functiewaarderingstechnisch advies over de indeling van de functie.

  Ter vervulling van haar taak:

  • ontvangt de adviescommissie het beroep- en verweerschrift;

  • kan de adviescommissie de werknemer en de werkgever vragen om een nadere toelichting en een aanvullend (werkplek) onderzoek doen. Dit gebeurt steeds en uitsluitend in aanwezigheid van zowel de werknemer als de werkgever.

 • 4. De adviescommissie stuurt het advies aan Beroepscommissie. De secretaris stuurt het advies ter kennisname aan de werkgever en de werknemer.

 • 5. De adviescommissie streeft ernaar haar werkzaamheden af te ronden binnen 2 maanden na indiening van het beroepschrift door de werknemer.

Artikel 8 Uitspraak
 • 1. De Beroepscommissie doet binnen 1 maand na ontvangst van het advies van de adviescommissie uitspraak. De uitspraak wordt binnen 1 week toegestuurd aan de betrokken werknemer en werkgever.

 • 2. Toetsing door de burgerlijke rechter blijft daarnaast openstaan.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 9

Werknemer en werkgever hebben het recht zich in deze procedure te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10

De in dit Reglement genoemde termijnen kunnen door de Beroepscommissie worden verlengd. De Beroepscommissie zal een besluit tot verlenging steeds motiveren en de betrokken werkgever en werknemer daarvan in kennis stellen.

BIJLAGE 4 LONEN PLUS TOELICHTING, BEHOREND BIJ ARTIKEL 34 EN 35

 • 1. Toelichting bij berekening lonen cao glastuinbouw

 • 2. Loongebouw B, bij indiensttreding na 1 juli 2005. Zie hoofdstuk 4 artikel 34 lid 2 a

 • 3. Loongebouw A, oude loongebouw. Zie hoofdstuk 4 artikel 34 lid 2 b

 • 4. Wettelijk minimumloon

1. Toelichting bij berekening lonen cao Glastuinbouw
 • a. Voor de berekening van een maandloon wordt de navolgende formule gehanteerd:

  uurloon x aantal uren per week x 52,2

  12

 • b. Loonsverhogingen worden berekend over de bedragen voor werknemers van 21 tot de AOW gerechtigde leeftijd.

 • c. Uurlonen: afgerond op twee decimalen achter de komma.

 • d. Jeugdlonen: afgeleid van uurlonen vermeld bij trede 1; afronding op twee decimalen achter de komma.

 • e. Lonen B2 schaal (Loongebouw A): het aanvangsloon in B2 begint bij de 3e trede.

 • f. Cao jeugdloonpercentages:

  • 15 jaar: 40%

  • 16 jaar: 50%

  • 17 jaar: 60%

  • 18 jaar: 70%

  • 19 jaar: 80%

  • 20 jaar: 90%

2. Loongebouw B

De tabellen B1 t/m B2 betreffen loongebouw B. Deze gelden bij indiensttreding na 1 juli 2005. Zie hoofdstuk 4 artikel 34 lid 2 a.

B2 Loontabel Loongebouw B per 1 juli 2019

Bij de berekening hiervan is over de loontabellen per 1 januari 2018 een initiële verhoging berekend van 3,35%.

Uurlonen

Orba punten

21-35

36-50

51-65

66-85

86-105

106-125

126-145

Trede/schaal

B

C

D

E

F

G

H

15 jaar

WML 21 jaar * 0,40

€ 4,44

€ 4,51

€ 4,70

€ 4,94

€ 5,23

€ 5,70

16 jaar

WML 21 jaar * 0,50

€ 5,55

€ 5,64

€ 5,88

€ 6,17

€ 6,54

€ 7,13

17 jaar

WML 21 jaar * 0,60

€ 6,66

€ 6,77

€ 7,05

€ 7,40

€ 7,84

€ 8,56

18 jaar

WML 21 jaar * 0,70

€ 7,77

€ 7,90

€ 8,23

€ 8,64

€ 9,15

€ 9,98

19 jaar

WML 21 jaar * 0,80

€ 8,88

€ 9,02

€ 9,40

€ 9,87

€ 10,46

€ 11,41

20 jaar

WML 21 jaar * 0,90

€ 9,99

€ 10,15

€ 10,58

€ 11,11

€ 11,76

€ 12,83

21 jaar tot AOW-leeftijd

           

1

WML 21 jaar (*)

€ 11,10

€ 11,28

€ 11,75

€ 12,34

€ 13,07

€ 14,26

2

€ 10,19

€ 11,55

€ 11,75

€ 12,21

€ 12,83

€ 13,60

€ 14,83

3

€ 10,45

€ 11,99

€ 12,21

€ 12,69

€ 13,34

€ 14,15

€ 15,42

4

€ 10,74

€ 12,48

€ 12,69

€ 13,21

€ 13,87

€ 14,70

€ 16,06

5

€ 11,08

€ 12,99

€ 13,21

€ 13,74

€ 14,47

€ 15,30

€ 16,69

6

€ 11,60

€ 13,51

€ 13,74

€ 14,28

€ 15,01

€ 15,88

€ 17,35

7

€ 12,20

€ 14,05

€ 14,54

€ 14,85

€ 15,62

€ 16,54

€ 18,04

8

     

€ 15,45

€ 16,24

€ 17,19

€ 18,78

9

       

€ 16,88

€ 17,89

€ 19,55

10

         

€ 18,60

€ 20,32

11

           

€ 21,11

3. Loongebouw A

De tabellen A1 t/m A2 betreffen loongebouw A. Deze tabellen zijn van toepassing voor werknemers waarvan het dienstverband is aangevangen voor 1 juli 2005. Zie hoofdstuk 4 artikel 34 lid 2 b. Voor alle andere werknemers geldt loongebouw B, de tabellen B1 t/m B2.

A2 Loontabel Loongebouw A per 1 juli 2019

Bij de berekening hiervan is over de loontabellen per 1 juli 2019 een initiële verhoging berekend van 3,35%.

Leeftijd

Groep B-1

Groep B-2

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

21 jaar tot AOW-leeftijd

               

1e functiejaar

€ 10,32

€ 12,76

€ 13,59

€ 14,28

€ 14,98

€ 15,59

€ 16,17

2e functiejaar

€ 10,68

€ 13,00

€ 13,79

€ 14,50

€ 15,15

€ 15,78

€ 16,37

3e functiejaar

€ 10,98

€ 10,98

€ 13,19

€ 13,97

€ 14,69

€ 15,37

€ 16,01

€ 16,58

4e functiejaar

€ 11,29

€ 11,29

€ 13,37

€ 14,19

€ 14,89

€ 15,59

€ 16,17

€ 16,78

5e functiejaar

€ 11,66

€ 11,66

€ 13,59

€ 14,37

€ 15,07

€ 15,78

€ 16,37

€ 16,97

6e functiejaar

€ 11,95

€ 11,95

€ 13,79

€ 14,58

€ 15,29

€ 16,01

€ 16,58

€ 17,18

7e functiejaar

€ 12,27

€ 12,27

€ 13,97

€ 14,79

€ 15,48

€ 16,17

€ 16,78

€ 17,37

8e functiejaar

€ 12,62

€ 12,62

€ 14,19

€ 14,98

€ 15,68

€ 16,37

€ 16,97

€ 17,58

9e functiejaar

 

€ 12,92

           

10e functiejaar

 

€ 13,24

           
4. Wettelijk minimumloon

Zie hoofdstuk 2 artikel 11, Artikel 12, artikel 13 en hoofdstuk 4 artikel 35 lid 3.

Ingangsdatum

per uur(1)

per week(*)

per maand(*)

1 juli 2019 (**)

€ 9,94

€ 377,45

€ 1.635,60

(**) Per 1 juli 2019 geldt het vakvolwassen WML vanaf 21 jaar.

(1) Bij de in deze sector gebruikelijke werkweek van 38 uur wordt het minimumuurloon als volgt vastgesteld: het bedrag van het wettelijk minimumloon per week gedeeld door 38.

BIJLAGE 9 REGLEMENT PARITAIRE COMMISSIE GLASTUINBOUW

Artikel 1. Bevoegdheid

De paritaire commissie Glastuinbouw (hierna: de commissie) is bevoegd tot:

 • a. het behandelen van verzoeken om toepassing van de glastuinbouwregeling+ als bedoeld in artikel 23;

 • b. het bij de werkgever opvragen van door hem in enige periode ingeschakelde uitzendbureaus conform artikel 54

 • c. het behandelen van een door medezeggenschapsorganen, werkgevers- of werknemersorganisaties ingesteld beroep tegen de indeling van een bedrijf bij deze cao conform hoofdstuk 1 artikel 1 lid 3 en artikel 59;

 • d. het op verzoek van werkgever en/of werknemer adviseren over de uitleg en toepassing van bepalingen van deze cao conform artikel 60;

 • e. het bemiddelen in geval van geschillen over de uitleg en toepassing van bepalingen van deze cao conform artikel 60;

 • f. het op verzoek van werkgever of groep van werkgevers verlenen van ontheffing van de toepassing van een of meer bepalingen van deze cao conform artikel 59.

Artikel 2. Samenstelling

De commissie bestaat uit vijf leden. Twee leden worden benoemd door de werkgeversorganisatie en twee leden door de werknemersorganisatie. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en kan zich laten ondersteunen door deskundigen. De beroepscommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, die lid is van de commissie.

Artikel 3. Indienen verzoek
 • 1. Een verzoek als bedoeld onder 1 a, c, d, e of f dient schriftelijk te worden ingediend bij de commissie per adres: Actor, Stationsweg 1, 3445 AA Woerden of paritairecomissie@actor.nl en dient ten minste te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de verzoeker;

  • b. de ondertekening door verzoeker;

  • c. een nauwkeurige beschrijving van de aard en het bereik van het verzoek;

  • d. de motivering van het verzoek;

  • e. de dagtekening.

 • 2. De verzoeker verschaft desgevraagd binnen een daartoe aangegeven termijn (aanvullende) gegevens en bescheiden die voor de beoordeling van het verzoek nodig zijn.

Artikel 4. Behandeling verzoek
 • 1. Een verzoek wordt binnen twee weken nadat de verstrekte informatie naar het oordeel van de commissie voldoende is voor beoordeling, in behandeling genomen.

 • 2. De commissie kan, indien zij dat nodig acht, verzoeker en diens eventuele wederpartij, uitnodigen om te worden gehoord om het verzoek nader toe te lichten. Partijen kunnen zich laten bijstaan door deskundigen en/of zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

 • 3. De leden van de commissie, de secretaris en eventuele deskundigen zijn geheimhouding verplicht ten aanzien van alle vertrouwelijke gegevens die hun bij de behandeling van een verzoek ter kennis zijn gekomen.

 • 4. Een lid van de commissie dat direct betrokken is (geweest) bij een voorliggende kwestie, neemt niet deel aan de behandeling en besluitvorming ter zake.

 • 5. De leden oordelen zonder last en ruggespraak en naar redelijkheid en billijkheid.

 • 6. Voor zover van toepassing zullen alle tussen de verzoeker en de commissie gewisselde stukken ter beschikking gesteld worden aan de wederpartij van de verzoeker en vice versa.

Artikel 5. Besluitvorming
 • 1. De commissie besluit, nadat het verzoek in behandeling is genomen, binnen 1 maand, bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken wordt geen besluit genomen.

 • 2. De secretaris zendt binnen een week het schriftelijke en gemotiveerde besluit aan verzoeker en diens eventuele wederpartij. Indien de commissie wegens het staken der stemmen geen besluit heeft genomen, worden verzoeker en diens eventuele wederpartij hierover eveneens binnen een week schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd.

Artikel 6 Slotbepalingen
 • 1. De in artikel 4 lid 1 en artikel 5 genoemde termijnen kunnen door de commissie worden verlengd. De commissie zal een besluit tot verlenging steeds motiveren en verzoeker en diens eventuele wederpartij daarvan in kennis stellen.

 • 2. De kosten die partijen maken ter zake van een verzoek komen voor eigen rekening.

BIJLAGE 15 EIGEN VERKLARING NALEVING CAO

Eigen verklaring naleving cao Glastuinbouw

Zakelijke gegevens

Naam onderneming (juridische naam):

Bezoekadres

Straat:

Postcode en plaats:

Postadres

Straat:

Postcode en plaats:

Gegevens contactpersoon

Naam:

Voorletters:

Functie:

Gegevens met betrekking tot cao

Cao van toepassing:

Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u:

alle vragen naar beste weten en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord;

de cao getrouw toe te passen, ook in AVV-loze perioden. De werkgever is ervan op de hoogte dat, indien hij de cao niet naleeft, de certificering van de huisvesting wordt ingetrokken.

Handtekening:

 

Datum:

 

Naam:

BIJLAGE 16 FUNCTIEHANDBOEK BEHOREND BIJ ARTIKEL 33

Het functiehandboek vormt een integraal onderdeel van deze cao. Een digitale versie van het functiehandboek is op te vragen bij cao-partijen

DEEL I ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Inleiding

Het handboek is uitsluitend bedoeld voor het indelen van functies in functiegroepen. Het gaat om de taken en verantwoordelijkheden die bij een functie horen. De verantwoordelijkheid voor het indelen van functies in een onderneming ligt bij de werkgever.

De functiegroepen zijn gekoppeld aan de salarisschalen die zijn opgenomen in de cao of aanvullingen daarop. De overgangsmaatregelen die afgesproken zijn in het kader van de invoering van dit functieboek, staan daar eveneens in.

1.4 De ORBA®-methode

De ORBA®-methode is een instrument voor het analyseren en waarderen van werk.

De belangrijkste toepassing van het resultaat van analyse en waardering, is het onderbouwen van beloningsverhoudingen. ORBA®behoort tot de meest toegepaste functiewaarderingssystemen in Nederland.

De ORBA®-methode is een zelfstandig te gebruiken instrument. Ze maakt evenwel ook deel uit van een groter geheel: het HRM-sturingsmodel AWVN Performance Management®.

In dit model worden instrumenten in samenhang gebracht om:

 • de verwachte bijdragen aan de ondernemingsresultaten op functieniveau vast te leggen

 • de feitelijke bijdrage van medewerkers te managen naar de verwachte bijdrage

 • de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren naar een voor medewerker en onderneming passend niveau.

De basis van de beloning, het functieloon, wordt daarbij gebaseerd op een verantwoorde en geaccepteerde rangorde van functies. Deze rangorde wordt bepaald door de zwaarte van de functies, die voor een belangrijk deel is gebaseerd op het waarderen van de bijdragen van functies, de mate waarin ze verschillen in waardetoevoeging.

Om zicht te krijgen op de bijdrageverschillen dient een functieonderzoek te worden uitgevoerd.

Het functieonderzoek concretiseert de inhoud van bedrijfsprocessen, werkstructuren en functies die voor de realisatie van de ondernemingsdoelstelling benodigd zijn.

De ORBA®-methode is bedoeld voor het analyseren van verschillen tussen functies en het uitdrukken van deze verschillen in termen van relatieve zwaarte of niveau.

De hieruit resulterende functierangorde wordt gebruikt voor het op consistente en rechtvaardige wijze onderbouwen van beloningsverhoudingen.

De met behulp van het functieonderzoek verkregen en vastgelegde informatie over de organisatie en haar onderdelen, zoals functies, fungeert hierbij als input.

Waarderen van functies met ORBA®

De ORBA®-methode beschikt over een analytisch kader dat het mogelijk maakt functies in onderling vergelijkbare bestanddelen te analyseren en te waarderen. Dit analytisch kader heeft betrekking op kenmerken of aspecten van functies, die onderling vergelijkbaar zijn en die – in welke verhouding dan ook – in elke functie moeten en/of kunnen voorkomen.

Het analytisch kader van de ORBA®-methode bestaat uit vier hoofdkenmerken.

Deze hoofdkenmerken zijn onderverdeeld in elf gezichtspunten. De gezichtspunten hebben weer (overwegend twee) criteria van analyse en waardering, de aspecten. Elk gezichtspunt heeft een eigen waarderingstabel.

Met behulp van de hoofdkenmerken, gezichtspunten, aspecten en tabellen wordt het mogelijk elke functie op een betrouwbare, consistente en uitlegbare wijze te analyseren en te waarderen.

De hoofdlijn is:

 • De verwachte bijdrage vormt in het analytisch kader het vertrekpunt.

 • Wat is de aard van de beslissingen die medewerkers in hun functie moeten nemen om de verwachte bijdrage te kunnen leveren?

 • Welke bekwaamheden zijn vereist om die bijdragen via het nemen van beslissingen te kunnen leveren?

 • Welke bezwaren zijn verbonden aan het werk dat tot die verwachte bijdrage moet leiden?

Richtlijnen voor het indelen van functies

2.1 Stappenplan functie-indeling

2 Indelen van functies

Indelen is het bepalen van de passende functiegroepen van uw bedrijfsfuncties op basis van de vastgestelde functie-inhoud. Het bestaat kort gezegd uit 3 stappen.

 • Vergelijken van de bedrijfsfunctie met referentiefuncties(s) uit het functiehandboek

 • Beoordelen van de verschillen op basis van de ORBA®-kenmerken

 • Vaststellen van de passende groepsindeling.

 • 1. Selecteer één of twee passende (gelijkende) referentiefuncties uit het functiehandboek

 • 2. Stel inhoudelijke verschillen vast tussen uw bedrijfsfunctie en de referentiefunctie(s): plussen en minnen: belangrijkste activiteiten, beslissingen, verantwoordelijkheden

 • 3. Beoordeel de verschillen (plussen en/of minnen) v.w.b. niveau met behulp van de ORBA®-kenmerken. Let wel: de zwaarste (moeilijkste) beslissingen zijn bepalend

 • 4. Bepaal de meest passende groepsindeling op basis van de belangrijkste overeenkomsten met de referentiefunctie(s). Let wel: de zwaarste bijdrage is doorslaggevend.

 • 5. Leg de indeling en motivering vast. Zie indelingsformulier, deel IV.

  • b) Stel uzelf de vraag of de vastgestelde indelingen verklaarbaar zijn en passen in de verhoudingen van uw bedrijf. Hierbij is het van belang om het presteren van de individuele medewerker buiten beschouwing te laten. Het gaat hier alleen om de inhoudelijke verschillen en overeenkomsten van de functies.

 • 7. Communiceer de indelingen aan uw medewerkers.

De indelingsbeslissing wordt genomen door de werkgever. Al dan niet na het inwinnen van een extern advies en na discussie en overleg met de betrokken medewerkers. De indelingsbeslissing wordt (liefst schriftelijk) meegedeeld aan de betrokken werknemer.

2.2 Beroepsprocedure functie-indeling

Volgens de cao voor de glastuinbouw heeft de werknemer het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het door zijn werkgever genomen indelingsbesluit. Bezwaar en beroep zijn mogelijk als de werknemer van mening is dat zijn functie niet of (bij functiewijziging) niet meer juist is beschreven en ingedeeld. De hierop betrekking hebbende procedure bestaat uit een tweetal onderdelen of fases:

 • Bezwaarfase (bij de eigen werkgever)

 • Beroepsfase (bij de Centrale Beroepscommissie)

Reglement bezwaar- en beroepsprocedure Functie-indeling Glastuinbouw
Algemeen
Artikel 1 Aantekenen bezwaar en beroep
 • 1. De werknemer die van mening is dat zijn functie door de werkgever niet of (door functiewijziging) niet langer juist is beschreven en ingedeeld, heeft het recht om tegen het door de werkgever genomen indelingsbesluit van de werkgever bezwaar en beroep aan te tekenen.

 • 2. De bezwaar- en beroepsprocedure bestaat uit twee fasen:

  • a. Bezwaarfase

  • b. Beroepsfase

Bezwaarfase
Artikel 2 Interne bezwaarprocedure
 • 1. De werknemer moet allereerst proberen in goed overleg met zijn werkgever tot een oplossing te komen.

 • 2. Binnen 30 dagen na bekendmaking van het indelingsbesluit maakt de werknemer schriftelijk bezwaar bij de werkgever.

 • 3. De werkgever deelt binnen 30 dagen na ontvangst van het bezwaar schriftelijk mee aan werknemer of de oorspronkelijke indeling wordt gehandhaafd of wordt gewijzigd.

 • 4. Als de werkgever niet binnen de termijn van 30 dagen reageert op het bezwaar, mag de werknemer dat opvatten als een afwijzing.

 • 5. Tegen de beslissing van de werkgever kan de werknemer beroep instellen bij de Centrale Beroepscommissie Functie-indeling Glastuinbouw.

Beroepsfase
Artikel 3 Taak, samenstelling en werkwijze Centrale Beroepscommissie
 • 1. De Centrale Beroepscommissie Functie-indeling Glastuinbouw (hierna: Beroepscommissie) heeft als taak het geven van adviezen in geschillen die betrekking hebben op de functie-indeling van de werknemer.

 • 2. De Beroepscommissie bestaat uit drie tot vijf leden. Door de werknemersorganisaties betrokken bij de cao Glastuinbouw worden één of twee leden benoemd. De werkgeversorganisaties betrokken bij de cao benoemen eveneens één of twee leden, met dien verstande dat het aantal werkgeversleden gelijk is aan het aantal werknemersleden. De Beroepscommissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

 • 3. De werkgevers- en werknemersleden en de voorzitter hebben ieder één stem. De leden oordelen zonder last en ruggespraak en naar redelijkheid en billijkheid.

 • 4. Een lid van de commissie dat rechtstreeks betrokken (geweest) is bij een voorliggende kwestie, neemt niet deel aan de behandeling en besluitvorming ter zake.

 • 5. De Beroepscommissie wordt ondersteund door een (ambtelijk) secretaris.

 • 6. De Beroepscommissie laat zich adviseren door externe functiewaarderingsdeskundigen.

 • 7. De secretaris en de externe functiewaarderingsdeskundigen maken geen deel uit van de Beroepscommissie en hebben geen stemrecht.

 • 8. De leden van de Beroepscommissie alsmede de secretaris en de externe deskundigen zijn gehouden discretie te bewaren ten aanzien van al datgene wat hen uit hoofde van het lidmaatschap respectievelijk functie ter kennis komt.

Artikel 4 Instellen van beroep
 • 1. De werknemer kan pas beroep instellen bij de Beroepscommissie tegen het indelingsbesluit van de werkgever als de interne bezwaarprocedure is afgerond. Als de werkgever niet binnen de termijn van 30 dagen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3, aan de werknemer zijn beslissing heeft meegedeeld, wordt de interne bezwaarprocedure beschouwd afgerond te zijn op de laatste dag de 30-dagen termijn.

 • 2. Aan het instellen van beroep bij de Beroepscommissie zijn voor de werknemer geen kosten verbonden.

 • 3. De werknemer moet binnen 15 (werk?)dagen na de afronding van de interne bezwaarprocedure schriftelijk een beroepschrift indienen bij de secretaris (per e-mail: paritaire.commissie@actor.nl of per gewone post: Centrale Beroepscommissie Functie-indeling Glastuinbouw, Stationsweg 1 3445 AA Woerden).

 • 4. Het beroepschrift omvat:

  • een schriftelijke motivatie van de werknemer waarom hij beroep aantekent tegen zijn functie-indeling;

  • (kopie van) de functiebeschrijving en/of een ingevuld ORBA®-vragenformulier voor akkoord ondertekend door zowel de werknemer als de werkgever.

  • (kopie van) het door de werkgever genomen indelingsbesluit en/of het indelingsformulier;

  • (kopie van) de schriftelijke mededeling gedaan door de werkgever in de bezwaarfase of – Indien de werkgever deze mededeling niet heeft gedaan – (kopie van) het door de werknemer (overeenkomstig artikel 2, lid 2) bij de werkgever ingediende schriftelijke bezwaar.

Artikel 5 Ontvankelijkheid
 • 1. De Beroepscommissie beoordeelt of het beroepschrift ontvankelijk is. De werknemer wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld om binnen 10 werkdagen dagen aanvullende informatie te verstrekken.

 • 2. De Beroepscommissie informeert de werknemer binnen 15 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd over al dan niet ontvankelijkheid.

Artikel 6 Mogelijkheden in geval van niet-ontvankelijkheid
 • b. de werknemer die geen lid is van een bij de cao betrokken werknemersorganisatie kan zich wenden tot Actor. AWVN.

Artikel 7 Wijze van onderzoek
 • 1. Binnen 10 werkdagen na ontvankelijk verklaring zendt de Beroepscommissie een kopie van het beroepschrift aan werkgever en stelt de werkgever in de gelegenheid om binnen 15 werkdagen een verweerschrift in te dienen. Een ontvangen verweerschrift zendt de Beroepscommissie ter kennisname aan de werknemer.

 • 2. De Beroepscommissie stelt een ad-hoc adviescommissie in bestaande uit een functiewaarderings-deskundige van een van de bij de cao betrokken werknemersorganisatie en een functiewaarderings-deskundige van de AWVN. Indien de betrokken werknemer lid is van een van de bij de cao Glastuinbouw betrokken werknemersorganisaties, zal in eerste instantie de functiewaarderingsdeskundige van de andere werknemersorganisatie gevraagd worden deel uit te maken van de ad-hoc adviescommissie.

 • 3. De adviescommissie heeft tot taak het geven van een unaniem functiewaarderingstechnisch advies over de indeling van de functie.

  Ter vervulling van haar taak:

  • ontvangt de adviescommissie het beroep- en verweerschrift;

  • kan de adviescommissie de werknemer en de werkgever vragen om een nadere toelichting en een aanvullend (werkplek) onderzoek doen. Dit gebeurt steeds en uitsluitend in aanwezigheid van zowel de werknemer als de werkgever.

 • 4. De adviescommissie stuurt het advies aan Beroepscommissie. De secretaris stuurt het advies ter kennisname aan de werkgever en de werknemer.

 • 5. De adviescommissie streeft ernaar haar werkzaamheden af te ronden binnen 2 maanden na indiening van het beroepschrift door de werknemer.

Artikel 8 Uitspraak
 • 1. De Beroepscommissie doet binnen 1 maand na ontvangst van het advies van de adviescommissie uitspraak. De uitspraak wordt binnen 1 week toegestuurd aan de betrokken werknemer en werkgever.

Slotbepalingen
Artikel 9

Werknemer en werkgever hebben het recht zich in deze procedure te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10

De in dit Reglement genoemde termijnen kunnen door de Beroepscommissie worden verlengd. De Beroepscommissie zal een besluit tot verlenging steeds motiveren en de betrokken werkgever en werknemer daarvan in kennis stellen.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

NOK - Medewerker glastuinbouw productie II en I

Behorende bij de referentiefuncties 10.00.1.1 t/m 10.00.4.2

Functiecontext

De functie van medewerker glastuinbouw productie is een algemene, niet gespecialiseerde medewerker die binnen het bedrijf voorkomende uitvoerende taken verricht. De inzet van de medewerker op de voorkomende taken is afhankelijk van het seizoen, de teelt/ het gewas en de productiecyclus. De functie is beschreven op twee functieniveaus.

Voor de referentiefuncties op beide niveaus zijn varianten beschreven voor de deelgebieden groetenteelt (nr. 10.00.1.x), potplanten (nr. 10.00.2.x), bloementeelt (nr. 10.00.3.x) en veredelingsbedrijven (nr. 10.00.4.x).

In deze NOK matrix zijn de algemene karakteristiek, de inkadering van de taakuitvoering en het totaalbeeld van de verschillen tussen de niveaus weergegeven.

De toegewezen taken zijn gedetailleerd voorgeschreven en kennen de volgende algemene karakteristieken:

 • Enkelvoudig. De taken worden ‘los’ van elkaar uitgevoerd, er is geen directe samenhang met andere taken.

 • Herhalend en kortcyclisch. Dezelfde taken worden veelal langer achtereen (2-4 uur) uitgevoerd en zijn kortcyclisch (veelal enkele seconden)

 • Handmatig en praktisch. In de uitvoering gaat het om door gewoonte/routine verkregen (hand)vaardigheden. Scholing is niet vereist, ervaring is niet doorslaggevend.

De taaktuitvoering vindt plaats binnen de volgende kaders:

 • De functionaris ontvangt gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften, instructies en werkt aan de hand van voorbeelden (nadoen). Middelen en mogelijkheden zijn hierbij precies aangegeven. De functie werkt met bij de taken behorende handgereedschappen (bijv. mes, snoeischaar) en praktische hulpmiddelen (bijv. oogstkar, gewaskar).

 • De functie werkt in de directe nabijheid (d.w.z. met fysieke aanwezigheid in dezelfde werkomgeving) van een leidinggevende, toezichthouder of (werk)begeleider.

 • Controle en bijsturing van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de uitvoering.

Het onderscheid tussen de functies van medewerker glastuinbouw productie II en I wordt gekenmerkt door de volgende verschillen

Medewerker glastuinbouw productie II (nr. 10.00.x.2)

Medewerker glastuinbouw productie I (nr. 10.00.x.1)1

– Voert opgedragen werk uit na concrete uitvoeringsinstructie (is niet zelfstartend). Voor elke nieuwe taak/opdracht wordt opnieuw concrete uitvoeringsinstructie gegeven (voordoen is nadoen).

– Meldt afwijkingen/ onvolkomenheden binnen de uitvoeringsinstructie en doet navraag bij leidinggevende of begeleider wanneer de uitvoeringsinstructie niet duidelijk is.

– Maakt gebruikte materialen en werkomgeving schoon, ruimt werkomgeving op.

– De functie weet wat nodig is om de taak/opdracht efficiënt en correct uit te voeren, heeft niet voor elke nieuwe opdracht concrete uitvoeringsinstructie nodig (is zelfstartend binnen de opgedragen taak).

– Herkent en meldt afwijkingen/ onvolkomenheden in product, werkproces en/of werkomgeving, Verhelpt eenvoudige afwijkingen / onvolkomenheden binnen de taakopdracht en werkomgeving.

– Doet (op basis van praktijkkennis en uitvoeringsinstructie) bepaalde praktische taken voor aan collega medewerker glastuinbouw productie II (geen bredere begeleiding/ coördinatie).

– Voert aanvullende ondersteunende taken uit, w.o. assisteren bij dagelijks onderhoud (zie functiebeschrijving 10.00.x.1)

X Noot
1

het hogere niveau is inclusief de beheersing en/of uitvoering van de taken/ vaardigheden/ bekwaamheden van het lagere niveau.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

Functie Medewerker glastuinbouw productie I (groenteteelt) 10.00.1.1

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft een algemene, niet gespecialiseerde medewerker die binnen het bedrijf voorkomende uitvoerende taken verricht. De inzet van de medewerker op de voorkomende taken is afhankelijk van het seizoen, de teelt/ het gewas en de productiecyclus.

De functie van medewerker glastuinbouw productie I is de zwaardere variant van op twee niveaus voorkomende uitvoerende productiefuncties binnen de groenteteelt. De lichtere variant, medewerker glastuinbouw productie II, is beschreven onder nummer 10.00.1.2.

De toegewezen taken zijn gedetailleerd voorgeschreven en kennen de volgende algemene karakteristieken:

 • Enkelvoudig. De taken worden ‘los’ van elkaar uitgevoerd, er is geen directe samenhang met andere taken.

 • Herhalend en kortcyclisch. Dezelfde taken worden veelal langer achtereen (2-4 uur) uitgevoerd en zijn kortcyclisch (veelal enkele seconden)

 • Handmatig en praktisch. In de uitvoering gaat het om door gewoonte/routine verkregen (hand)vaardigheden. Scholing is niet vereist, ervaring is niet doorslaggevend.

De medewerkers die deze functie bekleden werken in de directe nabijheid (d.w.z. met fysieke aanwezigheid in dezelfde werkomgeving) van een leidinggevende, toezichthouder of (werk)begeleider. Controle en bijsturing van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de uitvoering.

Positie in de organisatie

Ontvangt leiding van operationeel leidinggevende, zoals bijv. productieleider, (meewerkend) voorman of voorwerker

Geeft leiding aan - (niet van toepassing)

Functiedoel

Uitvoeren van toegewezen enkelvoudige en kortcyclische taken, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructies in de voorbereiding, tijdens en/of in de afronding van de productie en/of bij het verpakken binnen de groenteteelt.

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Kaders

– De functie weet wat nodig is om de taak/opdracht efficiënt en correct uit te voeren, heeft niet voor elke nieuwe opdracht concrete uitvoeringsinstructie nodig (is zelfstartend binnen de opgedragen taak)

– Herkent en meldt afwijkingen/ onvolkomenheden in product, werkproces en/of werkomgeving.

– Verhelpt eenvoudige afwijkingen/ onvolkomenheden binnen de taakopdracht en werkomgeving

– Doet (op basis van praktijkkennis en uitvoerings-instructie) bepaalde praktische taken voor aan collega medewerker glastuinbouw productie II

– juiste opvolging van opdracht

– tijdige signalering van afwijkingen/ onvolkomenheden

– doeltreffend verhelpen

Uitgevoerde productie of inpaktaken

Uitvoeren van een aantal toegewezen enkelvoudige kortcylische handmatige taken m.b.t. productie, verwerking of verpakken van product binnen de groenteteelt.

Hieronder worden bijvoorbeeld de volgende taken verstaan, maar deze hoeven niet allemaal beheerst/ uitgevoerd te worden.

Voorbereiding van productieproces, bijvoorbeeld:

– Folietrekken, substraat/voedingsmedia aanleggen, inzetten van planten/ oppotten, aanbrengen leidingen en druppelaars (water/voeding)

– Handmatig neerzetten van planten of assisteren bij machinaal neerzetten

– Aanbrengen/bevestigen/vastzetten van ondersteuningsmateriaal planten

– Aanbrengen of verwijderen van isolatie/ afdekmaterialen (kas)

– Handmatig aanbrengen van (door anderen samengestelde) bodem- verbeteraars en of meststoffen

Verzorging gewas, bijvoorbeeld:

– Indraaien, toppen, snoeien, clippen, dieven, pluizen, zakken, blad snijden, blad plukken, uitdunnen, krenten, koppen

– Aanbrengen/bevestigen/vastzetten van ondersteuningsmateriaal o.a. touw, stokjes, ringen, beugels

– Controleren op plagen aan de hand van foto’s en instructie

– Handmatig aanbrengen/uitzetten van (door anderen samengestelde) op natuurlijke basis /biologische bestrijding a.d.h.v. nauwkeurige voorschriften en instructies.

– Aanbrengen van codes/labels

Oogsten, bijvoorbeeld:

– Oogsten van oogstrijp product d.m.v. plukken, snijden, knippen etc.

– Verzamelen van geoogst product in voorgeschreven wagen/carrier of leggen in fust (krat of doos) en op verzamelkar plaatsen

– Wagens/karren plaatsen op pad voor transport naar verwerkingsruimte

– Scannen van geoogst product / invoer in (pad)-registratie

Verpakken / sorteren, bijvoorbeeld:

– Sorteren van aangevoerd product (vorm, maar, kleur aan de hand van foto’s, voorbeelden, voorschriften en of vereiste gewasspecificaties, verwijderen van overtollig blad, vuil etc.

– Opleggen, afnemen, snijden, knippen, verpakken, binden, inrollen, sealen, insteken, opsteken van product

– Selecteren (aantal, kleur, afwijkingen)

– Plaatsen van (verpakt) product in voorgeschreven fust/ emballage en waar nodig etiketteren, wegen en afsluiten en plaatsen in verzamelkarren

Afronding van de productiecyclus, bijvoorbeeld:

– Verwijderen van oude gewas en teeltmaterialen (zoals substraatmatten, voedingsmedia, plastic, bevestigingsmateriaal), schoonmaken teelt locatie

– Schoonmaken van werkruimtes

Algemeen tijdens gehele productieproces.:

– Schoonmaken en opruimen van de werkomgeving en gebruikte materialen

E.e.a. afwisselend, afhankelijk van de fase in de productiecyclus, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie en veelal gedurende langere tijd (2-4 uur/ dag) achtereen.

– juiste opvolging van instructies

– snelheid/ tempo

– juistheid en netheid van uitvoering

Ondersteunende taken

Afwisselend, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie. Bijvoorbeeld:

– Intern transporteren van materialen en product m.b.v. karren

– Assisteren bij het dagelijks onderhoud aan en reiniging van transport- en hefmiddelen, apparatuur en gereedschappen

– Verrichten van opruimwerkzaamheden

– Voordoen (op basis van praktijkkennis en uitvoeringsinstructie) van bepaalde praktische taken aan collega medewerker glastuinbouw II

– juiste opvolging van instructies

– snelheid/ tempo

– juistheid en netheid van uitvoering

Registratie/ informatie

Invullen van standaard productieformulieren en (tijd)registraties (of via handscanner)

– juistheid en betrouwbaarheid van registratie

Nageleefde voorschriften

Naleven van bedrijfsinstructies op het gebied van veiligheid van werken e.d.

– juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas, etc. tot max circa 15 kg.

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasbewerking- en verzorging.

 • Hinder bij werken in (kas)ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperaturen (20-25°C)

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen e.d. bij gewasverzorging of oogsten.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

Functie Medewerker glastuinbouw productie II (groenteteelt) 10.00.1.2

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft een algemene, niet gespecialiseerde medewerker die binnen het bedrijf voorkomende uitvoerende taken verricht. De inzet van de medewerker op de voorkomende taken is afhankelijk van het seizoen, de teelt/ het gewas en de productiecyclus.

De functie van medewerker glastuinbouw productie II is de lichtere variant van op twee niveaus voorkomende uitvoerende productiefuncties binnen de groenteteelt. De zwaardere variant, medewerker glastuinbouw productie I, is beschreven onder nummer 10.00.1.1.

De toegewezen taken zijn gedetailleerd voorgeschreven en kennen de volgende algemene karakteristieken:

 • Enkelvoudig. De taken worden ‘los’ van elkaar uitgevoerd, er is geen directe samenhang met andere taken.

 • Herhalend en kortcyclisch. Dezelfde taken worden veelal langer achtereen (2-4 uur) uitgevoerd en zijn kortcyclisch (veelal enkele seconden)

 • Handmatig en praktisch. In de uitvoering gaat het om door gewoonte/routine verkregen (hand)vaardigheden. Scholing is niet vereist, ervaring is niet doorslaggevend.

De medewerkers die deze functie bekleden werken in de directe nabijheid (d.w.z. met fysieke aanwezigheid in dezelfde werkomgeving) van een leidinggevende, toezichthouder of (werk)begeleider. Controle en bijsturing van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de uitvoering. Zie ook de bijbehorende NOK matrix.

Positie in de organisatie

Ontvangt leiding van operationeel leidinggevende, zoals bijv. productieleider, (meewerkend) voorman of voorwerker

Geeft leiding aan - (niet van toepassing)

Functiedoel

Uitvoeren van toegewezen enkelvoudige en kortcyclische handmatige taken, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructies, in de voorbereiding, tijdens en/of in de afronding van de productie en/of bij het verpakken binnen de groenteteelt.

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Kaders

– Voert opgedragen werk uit na concrete uitvoeringsinstructie (is niet zelfstartend). Voor elke nieuwe taak/opdracht wordt opnieuw concrete uitvoeringsinstructie gegeven (voordoen is nadoen).

– Meldt afwijkingen/ onvolkomenheden binnen de uitvoeringsinstructie en doet navraag bij leidinggevende of begeleider wanneer de uitvoeringsinstructie niet duidelijk is.

– juiste opvolging van opdracht/instructie

– tijdig melden/ navragen

Uitgevoerde productie- of verpaktaken

Uitvoeren van een aantal toegewezen enkelvoudige kortcylische handmatige taken m.b.t. productie, verwerking of verpakken van product binnen de groenteteelt.

Hieronder worden bijvoorbeeld de volgende taken verstaan, maar deze hoeven niet allemaal beheerst/ uitgevoerd te worden.

Voorbereiding van productieproces, bijvoorbeeld:

– Folietrekken, substraat/voedingsmedia aanleggen, inzetten van planten/ oppotten, aanbrengen leidingen en druppelaars (water/voeding)

– Handmatig neerzetten van planten of assisteren bij machinaal neerzetten

– Aanbrengen/bevestigen/vastzetten van ondersteuningsmateriaal planten

– Aanbrengen of verwijderen van isolatie/ afdekmaterialen (kas)

– Handmatig aanbrengen van (door anderen samengestelde) bodem- verbeteraars en of meststoffen

Verzorging gewas, bijvoorbeeld:

– Indraaien, toppen, snoeien, clippen, dieven, pluizen, zakken, blad snijden, blad plukken, uitdunnen, krenten, koppen

– Aanbrengen/bevestigen/vastzetten van ondersteuningsmateriaal o.a. touw, stokjes, ringen, beugels

– Controleren op plagen aan de hand van foto’s en instructie

– Handmatig aanbrengen/uitzetten van (door anderen samengestelde) op natuurlijke basis /biologische bestrijding a.d.h.v. nauwkeurige voorschriften en instructies.

– Aanbrengen van codes/labels

Oogsten, bijvoorbeeld:

– Oogsten van oogstrijp product d.m.v. plukken, snijden, knippen etc.

– Verzamelen van geoogst product in voorgeschreven wagen/carrier of leggen in fust (krat of doos) en op verzamelkar plaatsen

– Wagens/karren plaatsen op pad voor transport naar verwerkingsruimte

– Scannen van geoogst product / invoer in (pad)-registratie

Verpakken / sorteren, bijvoorbeeld:

– Sorteren van aangevoerd product (vorm, maar, kleur aan de hand van foto’s, voorbeelden, voorschriften en of vereiste gewasspecificaties, verwijderen van overtollig blad, vuil etc.

– Opleggen, afnemen, snijden, knippen, verpakken, binden, inrollen, sealen, insteken, opsteken van product

– Selecteren (aantal, kleur, afwijkingen)

– Plaatsen van (verpakt) product in voorgeschreven fust/ emballage en waar nodig etiketteren, wegen en afsluiten en plaatsen in verzamelkarren

Afronding van de productiecyclus, bijvoorbeeld:

– Verwijderen van oude gewas en teeltmaterialen (zoals substraatmatten, voedingsmedia, plastic, bevestigingsmateriaal), schoonmaken teelt locatie

– Schoonmaken van werkruimtes

Algemeen tijdens gehele productieproces.:

– Schoonmaken en opruimen van de werkomgeving en gebruikte materialen

E.e.a. afwisselend, afhankelijk van de fase in de productiecyclus, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie en veelal gedurende langere tijd (2-4 uur/ dag) achtereen.

– juiste opvolging van instructies

– juistheid

– netheid

– snelheid

van de taakuitvoering

Registratie/ informatie

Invullen van standaard productieformulieren en (tijd)registraties (of via handscanner)

– juistheid van registraties

Nageleefde voorschriften

Naleven van bedrijfsinstructies en voorschriften op het gebied van netheid, hygiëne, veilig werken e.d.

– juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen, gewas etc. tot max circa 15 kg.

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasbewerking- en verzorging.

 • Hinder bij werken in (kas)ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperaturen (20-25°C)

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen e.d. bij gewasverzorging of oogsten.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

Functie Medewerker glastuinbouw productie I (potplanten) 10.00.2.1

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft een algemene, niet gespecialiseerde medewerker die binnen het bedrijf voorkomende uitvoerende taken verricht. De inzet van de medewerker op de voorkomende taken is afhankelijk van het seizoen, de teelt/ het gewas en de productiecyclus.

De functie van medewerker glastuinbouw productie I is de zwaardere variant van op twee niveaus voorkomende uitvoerende productiefuncties binnen de potplanten. De lichtere variant, medewerker glastuinbouw productie II, is beschreven onder nummer 10.00.2.2.

De toegewezen taken zijn gedetailleerd voorgeschreven en kennen de volgende algemene karakteristieken:

 • Enkelvoudig. De taken worden ‘los’ van elkaar uitgevoerd, er is geen directe samenhang met andere taken.

 • Herhalend en kortcyclisch. Dezelfde taken worden veelal langer achtereen (2-4 uur) uitgevoerd en zijn kortcyclisch (veelal enkele seconden)

 • Handmatig en praktisch. In de uitvoering gaat het om door gewoonte/routine verkregen (hand)vaardigheden. Scholing is niet vereist, ervaring is niet doorslaggevend.

De medewerkers die deze functie bekleden werken in de directe nabijheid (d.w.z. met fysieke aanwezigheid in dezelfde werkomgeving) van een leidinggevende, toezichthouder of (werk)begeleider. Controle en bijsturing van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de uitvoering.

Positie in de organisatie

Ontvangt leiding van operationeel leidinggevende, zoals bijv. productieleider, (meewerkend) voorman of voorwerker

Geeft leiding aan - (niet van toepassing)

Functiedoel

Uitvoeren van toegewezen enkelvoudige en kortcyclische taken, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructies in de voorbereiding, tijdens en/of in de afronding van de productiecyclus en bij het verwerken en/of inpakken van potplanten

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Kaders

– De functie weet wat nodig is om de taak/opdracht efficiënt en correct uit te voeren, heeft niet voor elke nieuwe opdracht concrete uitvoeringsinstructie nodig (is zelfstartend binnen de opgedragen taak)

– Herkent en meldt afwijkingen/ onvolkomenheden in product, werkproces en/of werkomgeving.

– Verhelpt eenvoudige afwijkingen/ onvolkomenheden binnen de taakopdracht en werkomgeving

– Doet (op basis van praktijkkennis en uitvoerings-instructie) bepaalde praktische taken voor aan collega medewerker glastuinbouw productie II

– juiste opvolging van opdracht

– tijdige signalering van afwijkingen/ onvolkomenheden

– doeltreffend verhelpen

Uitgevoerde productie of inpaktaken

Uitvoeren van een aantal toegewezen enkelvoudige kortcylische handmatige taken m.b.t. productie, verwerking of verpakken van potplanten.

Hieronder worden bijvoorbeeld de volgende taken verstaan, maar deze hoeven niet allemaal beheerst/ uitgevoerd te worden:

Voorbereiding van teelt-/productieproces bijvoorbeeld:

– Gronddoek leggen, druppelslangen leggen en/of ophangen

– Plat zetten, wijder zetten en/of omrijden van planten/trays

– Vegen, schrobben van vloeren/tafels

– Zaaien, stekken, inboeten van planten of uitgangsmateriaal

– Wassen en/of laden van trays (handmatig)

– Schermdoek knopen

– Oppotten/ verspenen van planten en/of uitgangsmateriaal

Verzorging gewas, bijvoorbeeld

– Toppen/ scheren, bloemen plukken, uitlopers plukken

– Onkruid wieden

– Controleren op plagen aan de hand van foto’s en instructie

– Handmatig aanbrengen/uitzetten van (door anderen samengestelde) op natuurlijke basis /biologische bestrijding a.d.h.v. nauwkeurige voorschriften en instructies

Verpakken/ sorteren, bijvoorbeeld:

– Inhoezen van planten

– Rapen, sorteren, mengen van planten/trays

– Opzetten van uit te leveren product op ladingdragers (karren, stapelwagens etc.) aan de hand van foto’s, voorbeelden, voorschriften en/of vereiste gewasspecificaties, verwijderen van overtollig blad, vuil etc.

– Verpakken product in voorgeschreven fust/ emballage

– Stickeren, labelen, etiketteren

– Invoeren/registreren van gereed product

E.e.a. afwisselend, afhankelijk van de fase in de productiecyclus, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie en veelal gedurende langere tijd (2-4 uur) achtereen.

– juiste opvolging van instructies

– snelheid/ tempo

– juistheid en netheid van uitvoering

Ondersteunende taken

Afwisselend, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie. Bijvoorbeeld:

– Intern transporteren van materialen en product m.b.v. karren

– Assisteren bij het dagelijks onderhoud aan en reiniging van transport- en hefmiddelen, apparatuur en gereedschappen

– Verrichten van opruimwerkzaamheden

– Voordoen (op basis van praktijkkennis en uitvoeringsinstructie) van bepaalde praktische taken aan collega medewerker glastuinbouw II

– juiste opvolging van instructies

– snelheid/ tempo

– juistheid en netheid van uitvoering

Registratie/ informatie

Invullen van standaard productieformulieren en (tijd)registraties (of via handscanner)

– juistheid en betrouwbaarheid van registratie

Nageleefde voorschriften

Naleven van bedrijfsinstructies op het gebied van veiligheid van werken e.d.

– juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas, etc. tot max circa 15 kg.

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasbewerking- en verzorging.

 • Hinder bij werken in (kas)ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperaturen (20-25°C)

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen e.d. bij gewasverzorging of oogsten.

­

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

Functie Medewerker glastuinbouw productie II (potplanten) 10.00.2.2

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft een algemene, niet gespecialiseerde medewerker die binnen het bedrijf voorkomende uitvoerende taken verricht. De inzet van de medewerker op de voorkomende taken is afhankelijk van het seizoen, de teelt/ het gewas en de productiecyclus.

De functie van medewerker glastuinbouw productie II is de lichtere variant van op twee niveaus voorkomende uitvoerende productiefuncties binnen de potplanten. De zwaardere variant, medewerker glastuinbouw productie I, is beschreven onder nummer 10.00.2.1.

De toegewezen taken zijn gedetailleerd voorgeschreven en kennen de volgende algemene karakteristieken:

 • Enkelvoudig. De taken worden ‘los’ van elkaar uitgevoerd, er is geen directe samenhang met andere taken.

 • Herhalend en kortcyclisch. Dezelfde taken worden veelal langer achtereen (2-4 uur) uitgevoerd en zijn kortcyclisch (veelal enkele seconden)

 • Handmatig en praktisch. In de uitvoering gaat het om door gewoonte/routine verkregen (hand)vaardigheden. Scholing is niet vereist, ervaring is niet doorslaggevend.

De medewerkers die deze functie bekleden werken in de directe nabijheid (d.w.z. met fysieke aanwezigheid in dezelfde werkomgeving) van een leidinggevende, toezichthouder of (werk)begeleider. Controle en bijsturing van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de uitvoering. Zie ook de bijbehorende NOK matrix.

Positie in de organisatie

Ontvangt leiding van operationeel leidinggevende, zoals bijv. productieleider, (meewerkend) voorman of voorwerker

Geeft leiding aan - (niet van toepassing)

Functiedoel

Uitvoeren van toegewezen enkelvoudige en kortcyclische handmatige taken, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructies in de voorbereiding, tijdens en/of in de afronding van de productiecyclus en bij het verwerken en/of inpakken van potplanten.

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Kaders

– Voert opgedragen werk uit na concrete uitvoeringsinstructie (is niet zelfstartend). Voor elke nieuwe taak/opdracht wordt opnieuw concrete uitvoeringsinstructie gegeven (voordoen is nadoen).

– Meldt afwijkingen/ onvolkomenheden binnen de uitvoeringsinstructie en doet navraag bij leidinggevende of begeleider wanneer de uitvoeringsinstructie niet duidelijk is.

– juiste opvolging van opdracht/instructie

– tijdig melden/ navragen

Uitgevoerde productie- of verpaktaken

Uitvoeren van een aantal toegewezen enkelvoudige kortcylische handmatige taken m.b.t. productie, verwerking of verpakken van potplanten.

Hieronder worden bijvoorbeeld de volgende taken verstaan, maar deze hoeven niet allemaal beheerst/ uitgevoerd te worden:

Voorbereiding van teelt-/productieproces bijvoorbeeld:

– Gronddoek leggen, druppelslangen leggen en/of ophangen

– Plat zetten, wijder zetten en/of omrijden van planten/trays

– Vegen/ schrobben van vloeren, tafels

– Zaaien, stekken, inboeten van planten of uitgangsmateriaal

– Wassen en/of laden van trays (handmatig)

– Schermdoek knopen

– Oppotten/ verspenen van planten en/of uitgangsmateriaal

Verzorging gewas, bijvoorbeeld

– Toppen / scheren, bloemen plukken, uitlopers plukken

– Onkruid wieden

– Controleren op plagen aan de hand van foto’s en instructie

– Handmatig aanbrengen/uitzetten van (door anderen samengestelde) op natuurlijke basis /biologische bestrijding a.d.h.v. nauwkeurige voorschriften en instructies

Verpakken/ sorteren, bijvoorbeeld:

– Inhoezen van planten

– Rapen, sorteren, mengen van planten/trays

– Opzetten van uit te leveren product op ladingdragers (karren, stapelwagens etc.) aan de hand van foto’s, voorbeelden, voorschriften en/of vereiste gewasspecificaties, verwijderen van overtollig blad, vuil etc.

– Verpakken product in voorgeschreven fust/ emballage

– Stickeren, labelen, etiketteren

– Invoeren/registreren van gereed product

E.e.a. afwisselend, afhankelijk van de fase in de productiecyclus, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie en veelal gedurende langere tijd (2-4 uur) achtereen.

– juiste opvolging van instructies

– juistheid

– netheid

– snelheid

van de taakuitvoering

Registratie/ informatie

Invullen van standaard productieformulieren en (tijd)registraties (of via handscanner)

– juistheid van registraties

Nageleefde voorschriften

Naleven van bedrijfsinstructies en voorschriften op het gebied van netheid, hygiëne, veilig werken e.d.

– juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materiaal, planten etc. tot (max.) circa 15 kg.

 • Eenzijdige spierbelasting, buigen of draaien bij afwisselend uitvoeren van taken.

 • Hinder bij werken in (kas)ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) of hoge temperaturen (20-25°C)

 • Kan zich vertillen.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

Functie Medewerker glastuinbouw productie I (bloementeelt) 10.00.3.1

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft een algemene, niet gespecialiseerde medewerker die binnen het bedrijf voorkomende uitvoerende taken verricht. De inzet van de medewerker op de voorkomende taken is afhankelijk van het seizoen, de teelt/ het gewas en de productiecyclus.

De functie van medewerker glastuinbouw productie I is de zwaardere variant van op twee niveaus voorkomende uitvoerende productiefuncties binnen de bloementeelt. De lichtere variant, medewerker glastuinbouw productie II, is beschreven onder nummer 10.00.3.2.

De toegewezen taken zijn gedetailleerd voorgeschreven en kennen de volgende algemene karakteristieken:

 • Enkelvoudig. De taken worden ‘los’ van elkaar uitgevoerd, er is geen directe samenhang met andere taken.

 • Herhalend en kortcyclisch. Dezelfde taken worden veelal langer achtereen (2-4 uur) uitgevoerd en zijn kortcyclisch (veelal enkele seconden)

 • Handmatig en praktisch. In de uitvoering gaat het om door gewoonte/routine verkregen (hand)vaardigheden. Scholing is niet vereist, ervaring is niet doorslaggevend.

De medewerkers die deze functie bekleden werken in de directe nabijheid (d.w.z. met fysieke aanwezigheid in dezelfde werkomgeving) van een leidinggevende, toezichthouder of (werk)begeleider. Controle en bijsturing van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de uitvoering.

Positie in de organisatie

Ontvangt leiding van operationeel leidinggevende, zoals bijv. productieleider, (meewerkend) voorman of voorwerker

Geeft leiding aan - (niet van toepassing)

Functiedoel

Uitvoeren van toegewezen enkelvoudige en kortcyclische taken, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructies in de voorbereiding, tijdens en/of in de afronding van de productie en/of bij het verpakken van product binnen in de bloementeelt.

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Kaders

– De functie weet wat nodig is om de taak/opdracht efficiënt en correct uit te voeren, heeft niet voor elke nieuwe opdracht concrete uitvoeringsinstructie nodig (is zelfstartend binnen de opgedragen taak)

– Herkent en meldt afwijkingen/ onvolkomenheden in product, werkproces en/of werkomgeving.

– Verhelpt eenvoudige afwijkingen/ onvolkomenheden binnen de taakopdracht en werkomgeving

– Doet (op basis van praktijkkennis en uitvoerings-instructie) bepaalde praktische taken voor aan collega medewerker glastuinbouw productie II

– juiste opvolging van opdracht

– tijdige signalering van afwijkingen/ onvolkomenheden

– doeltreffend verhelpen

Uitgevoerde productie of verpaktaken

Uitvoeren van een aantal toegewezen enkelvoudige kortcylische handmatige taken m.b.t. productie, verwerking of verpakken van product binnen de bloementeelt.

Hieronder worden bijvoorbeeld de volgende taken verstaan, maar deze hoeven niet allemaal beheerst/ uitgevoerd te worden:

Voorbereiding van teelt-/productieproces, bijvoorbeeld:

– Folie/doek/gaas trekken, substraat/voedingsmedia aanleggen, inzetten van planten/ oppotten, aanbrengen leidingen en druppelaars (water/voeding)

– Handmatig neerzetten of planten van planten/plantmateriaal en/of assisteren bij machinaal neerzetten

– Aanbrengen/bevestigen/vastzetten van ondersteuningsmateriaal planten

– Aanbrengen of verwijderen van isolatie/ afdekmaterialen (kas)

– Handmatig aanbrengen van (door anderen samengestelde) bodem- verbeteraars en of meststoffen

Verzorging gewas, bijvoorbeeld:

– Indraaien, toppen, snoeien, clippen, dieven, pluizen, zakken, blad snijden, blad plukken, uitdunnen, krenten, koppen en inbuigen.

– Aanbrengen/bevestigen/vastzetten van ondersteuningsmateriaal (o.a. touw, stokjes, ringen, beugels)

– Verwijderen van onkruid

– Controleren op plagen aan de hand van foto’s en instructie

– Handmatig aanbrengen/uitzetten van (door anderen samengestelde) op natuurlijke basis /biologische bestrijding a.d.h.v. nauwkeurige voorschriften en instructies.

– Aanbrengen van codes/labels

Oogsten, bijvoorbeeld:

– Oogsten van oogstrijp product d.m.v. plukken, snijden, knippen etc.

– Verzamelen van geoogst product in voorgeschreven wagen/carrier of leggen in fust (krat of doos) en op verzamelkar plaatsen

– Wagens/karren plaatsen op pad voor transport naar verwerkingsruimte en verplaatsen naar de schuur/koelcel.

– Scannen van geoogst product / invoer in (pad)registratie

Verpakken / sorteren, bijvoorbeeld:

– Sorteren van aangevoerd product (vorm, maat, kleur, beschadigingen) aan de hand van foto’s, voorbeelden, voorschriften en of vereiste gewasspecificaties, verwijderen van overtollig blad, vuil etc.

– Opleggen, afnemen, snijden, knippen, bossen, verpakken, binden, inrollen, sealen, insteken, opsteken van product

– Selecteren (aantal, kleur, afwijkingen)

– Plaatsen van (verpakt) product in voorgeschreven fust/ emballage en waar nodig etiketteren, wegen en afsluiten en plaatsen in verzamelkarren

Afronding van productiecyclus, bijvoorbeeld:

– Verwijderen van oude gewas en teeltmaterialen (zoals substraatmatten, voedingsmedia, plastic, bevestigingsmateriaal), schoonmaken teelt locatie

– Schoonmaken van de werkruimtes

Algemeen tijdens gehele productieproces:

– Schoonmaken en opruimen van de werkomgeving en gebruikte materialen

E.e.a. afwisselend, afhankelijk van de fase in de productiecyclus, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie en veelal gedurende langere tijd (2-4 uur) achtereen.

– juiste opvolging van instructies

– snelheid/ tempo

– juistheid en netheid van uitvoering

Ondersteunende taken

Afwisselend, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie. Bijvoorbeeld:

– Intern transporteren van materialen en product m.b.v. karren

– Assisteren bij het dagelijks onderhoud aan en reiniging van transport- en hefmiddelen, apparatuur en gereedschappen

– Verrichten van opruimwerkzaamheden

– Voordoen (op basis van praktijkkennis en uitvoeringsinstructie) van bepaalde praktische taken aan collega medewerker glastuinbouw II

– juiste opvolging van instructies

– snelheid/ tempo

– juistheid en netheid van uitvoering

Registratie/ informatie

Invullen van standaard productieformulieren en (tijd)registraties (of via handscanner)

– juistheid en betrouwbaarheid van registratie

Nageleefde voorschriften

Naleven van bedrijfsinstructies op het gebied van veiligheid van werken e.d.

– juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas, etc. tot max circa 15 kg.

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasbewerking- en verzorging.

 • Hinder bij werken in (kas)ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperaturen (20-25°C)

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen e.d. bij gewasverzorging of oogsten.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

Functie Medewerker glastuinbouw productie II (bloementeelt) 10.00.3.2

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft een algemene, niet gespecialiseerde medewerker die binnen het bedrijf voorkomende uitvoerende taken verricht. De inzet van de medewerker op de voorkomende taken is afhankelijk van het seizoen, de teelt/ het gewas en de productiecyclus.

De functie van medewerker glastuinbouw productie II is de lichtere variant van op twee niveaus voorkomende uitvoerende productiefuncties binnen de bloementeelt. De zwaardere variant, medewerker glastuinbouw productie I, is beschreven onder nummer 10.00.3.1.

De toegewezen taken zijn gedetailleerd voorgeschreven en kennen de volgende algemene karakteristieken:

 • Enkelvoudig. De taken worden ‘los’ van elkaar uitgevoerd, er is geen directe samenhang met andere taken.

 • Herhalend en kortcyclisch. Dezelfde taken worden veelal langer achtereen (2-4 uur) uitgevoerd en zijn kortcyclisch (veelal enkele seconden)

 • Handmatig en praktisch. In de uitvoering gaat het om door gewoonte/routine verkregen (hand)vaardigheden. Scholing is niet vereist, ervaring is niet doorslaggevend.

De medewerkers die deze functie bekleden werken in de directe nabijheid (d.w.z. met fysieke aanwezigheid in dezelfde werkomgeving) van een leidinggevende, toezichthouder of (werk)begeleider. Controle en bijsturing van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de uitvoering. Zie ook de bijbehorende NOK matrix.

Positie in de organisatie

Ontvangt leiding van operationeel leidinggevende, zoals bijv. productieleider, (meewerkend) voorman of voorwerker

Geeft leiding aan - (niet van toepassing)

Functiedoel

Uitvoeren van toegewezen enkelvoudige en kortcyclische handmatige taken, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructies, in de voorbereiding, tijdens en/of in de afronding van de productie en/of bij het verpakken van product binnen in de bloementeelt.

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Kaders

– Voert opgedragen werk uit na concrete uitvoeringsinstructie (is niet zelfstartend). Voor elke nieuwe taak/opdracht wordt opnieuw concrete uitvoeringsinstructie gegeven (voordoen is nadoen).

– Meldt afwijkingen/ onvolkomenheden binnen de uitvoeringsinstructie en doet navraag bij leidinggevende of begeleider wanneer de uitvoeringsinstructie niet duidelijk is.

– juiste opvolging van opdracht/instructie

– tijdig melden/ navragen

Uitgevoerde productie- of verpaktaken

Uitvoeren van een aantal toegewezen enkelvoudige kortcylische handmatige taken m.b.t. productie, verwerking of verpakken van product binnen de bloementeelt.

Hieronder worden bijvoorbeeld de volgende taken verstaan, maar deze hoeven niet allemaal beheerst/ uitgevoerd te worden:

Voorbereiding van teelt-/productieproces, bijvoorbeeld:

– Folie/doek/gaas trekken, substraat/voedingsmedia aanleggen, inzetten van planten/ oppotten, aanbrengen leidingen en druppelaars (water/voeding)

– Handmatig neerzetten of planten van planten/plantmateriaal en/of assisteren bij machinaal neerzetten

– Aanbrengen/bevestigen/vastzetten van ondersteuningsmateriaal planten

– Aanbrengen of verwijderen van isolatie/ afdekmaterialen (kas)

– Handmatig aanbrengen van (door anderen samengestelde) bodem- verbeteraars en of meststoffen

Verzorging gewas, bijvoorbeeld:

– Indraaien, toppen, snoeien, clippen, dieven, pluizen, zakken, blad snijden, blad plukken, uitdunnen, krenten, koppen en inbuigen.

– Aanbrengen/bevestigen/vastzetten van ondersteuningsmateriaal (o.a. touw, stokjes, ringen, beugels)

– Verwijderen van onkruid

– Controleren op plagen aan de hand van foto’s en instructie

– Handmatig aanbrengen/uitzetten van (door anderen samengestelde) op natuurlijke basis /biologische bestrijding a.d.h.v. nauwkeurige voorschriften en instructies.

– Aanbrengen van codes/labels

Oogsten, bijvoorbeeld:

– Oogsten van oogstrijp product d.m.v. plukken, snijden, knippen etc.

– Verzamelen van geoogst product in voorgeschreven wagen/carrier of leggen in fust (krat of doos) en op verzamelkar plaatsen

– Wagens/karren plaatsen op pad voor transport naar verwerkingsruimte en verplaatsen naar de schuur/koelcel.

– Scannen van geoogst product / invoer in (pad)registratie

Verpakken / sorteren, bijvoorbeeld:

– Sorteren van aangevoerd product (vorm, maat, kleur, beschadigingen) aan de hand van foto’s, voorbeelden, voorschriften en of vereiste gewasspecificaties, verwijderen van overtollig blad, vuil etc.

– Opleggen, afnemen, snijden, knippen, bossen, verpakken, binden, inrollen, sealen, insteken, opsteken van product

– Selecteren (aantal, kleur, afwijkingen)

– Plaatsen van (verpakt) product in voorgeschreven fust/ emballage en waar nodig etiketteren, wegen en afsluiten en plaatsen in verzamelkarren

Afronding van productiecyclus, bijvoorbeeld:

– Verwijderen van oude gewas en teeltmaterialen (zoals substraatmatten, voedingsmedia, plastic, bevestigingsmateriaal), schoonmaken teelt locatie

– Schoonmaken van de werkruimtes

Algemeen tijdens gehele productieproces:

– Schoonmaken en opruimen van de werkomgeving en gebruikte materialen

E.e.a. afwisselend, afhankelijk van de fase in de productiecyclus, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie en veelal gedurende langere tijd (2-4 uur) achtereen.

– juiste opvolging van instructies

– juistheid

– netheid

– snelheid

van de taakuitvoering

Registratie/ informatie

Invullen van standaard productieformulieren en (tijd)registraties (of via handscanner)

– juistheid van registraties

Nageleefde voorschriften

Naleven van bedrijfsinstructies en voorschriften op het gebied van netheid, hygiëne, veilig werken e.d.

– juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas, etc. tot max circa 15 kg.

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasbewerking- en verzorging.

 • Hinder bij werken in (kas)ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperaturen (20-25°C)

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen e.d. bij gewasverzorging of oogsten.

­

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

Functie Medewerker glastuinbouw productie I (veredelingsbedrijf) 10.00.4.1

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft een algemene, niet gespecialiseerde medewerker die binnen het bedrijf voorkomende uitvoerende taken verricht. De inzet van de medewerker op de voorkomende taken is afhankelijk van het seizoen, de teelt/ het gewas en de productiecyclus.

De functie van medewerker glastuinbouw productie I is de zwaardere variant van op twee niveaus voorkomende uitvoerende productiefuncties binnen het veredelingsbedrijf. De lichtere variant, medewerker glastuinbouw productie II, is beschreven onder nummer 10.00.4.2.

De toegewezen taken zijn gedetailleerd voorgeschreven en kennen de volgende algemene karakteristieken:

 • Enkelvoudig. De taken worden ‘los’ van elkaar uitgevoerd, er is geen directe samenhang met andere taken.

 • Herhalend en kortcyclisch. Dezelfde taken worden veelal langer achtereen (2-4 uur) uitgevoerd en zijn kortcyclisch (veelal enkele seconden)

 • Handmatig en praktisch. In de uitvoering gaat het om door gewoonte/routine verkregen (hand)vaardigheden. Scholing is niet vereist, ervaring is niet doorslaggevend.

De medewerkers die deze functie bekleden werken in de directe nabijheid (d.w.z. met fysieke aanwezigheid in dezelfde werkomgeving) van een leidinggevende, toezichthouder of (werk)begeleider. Controle en bijsturing van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de uitvoering.

Positie in de organisatie

Ontvangt leiding van operationeel leidinggevende, zoals bijv. productieleider, (meewerkend) voorman of voorwerker

Geeft leiding aan - (niet van toepassing)

Functiedoel

Uitvoeren van toegewezen enkelvoudige en kortcyclische taken, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructies in de voorbereiding, tijdens en/of in de afronding van de productiecyclus binnen het veredelingsbedrijf.

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Kaders

– De functie weet wat nodig is om de taak/opdracht efficiënt en correct uit te voeren, heeft niet voor elke nieuwe opdracht concrete uitvoeringsinstructie nodig (is zelfstartend binnen de opgedragen taak)

– Herkent en meldt afwijkingen/ onvolkomenheden in product, werkproces en/of werkomgeving.

– Verhelpt eenvoudige afwijkingen/ onvolkomenheden binnen de taakopdracht en werkomgeving

– Doet (op basis van praktijkkennis en uitvoerings-instructie) bepaalde praktische taken voor aan collega medewerker glastuinbouw productie II

– juiste opvolging van opdracht

– tijdige signalering van afwijkingen/ onvolkomenheden

– doeltreffend verhelpen

Uitgevoerde productie of verpaktaken

Uitvoeren van een aantal toegewezen enkelvoudige kortcylische handmatige taken binnen het veredelingsbedrijf.

Hieronder worden bijvoorbeeld de volgende taken verstaan, maar deze hoeven niet allemaal beheerst/ uitgevoerd te worden:

Voorbereiding van teelt-/productieproces, bijvoorbeeld:

– Handmatig oppotten van grond of substraat, assisteren bij het machinaal oppotten

– Bewerken van bodem, zoals spitten, egaliseren, schoffelen, harken

– Handmatig zaaien van zaad in trays of bodem, assisteren bij het machinaal inzaaien

– Handmatig aanbrengen van (door anderen samengestelde) bodemverbeteraars en/of meststoffen

– Bevestigen van flexibele leidingen en druppelaars (water/voeding)

– Aanbrengen of verwijderen van isolatie/afdekmaterialen (kas)

Veredelen/vermeerderen van plantmateriaal, bijvoorbeeld:

– Kruisen/bestuiven

– Stekken, stekplukken, enten, emasculeren, stenten

– Handmatig inbrengen van plantmateriaal in bodem of pot (steksteken)

– Invoeren van plantmateriaal in plantmachine ten behoeve van machinaal planten

– Uitzetten en verplaatsen (handmatig) van opgepot uitgangsmateriaal in kas- of groeipositie

– Oogsten van zaad

– Aanbrengen van codes en labels

Verzorging gewas, bijvoorbeeld

– Watergeven (handmatig en/of door in werking zetten van automatische beregeningsinstallatie

– Uitdunnen, krenten, pluizen, snoeien, plukken/verwijderen van dode bladeren en bloemen

– Controleren op specifieke ziekten of plagen aan de hand van foto’s en instructie

– Aanbrengen van ondersteuningsmaterialen (binden, indraaien, stokken plaatsen e.d.

– Handmatig verwijderen van onkruid

– Aanbrengen (aan de hand van nauwkeurige voorschriften/instructies) van gewasbeschermingsmiddelen

Oogsten/ sorteren, bijvoorbeeld:

– handmatig plukken, snijden en verzamelen van sierteeltproducten, ontdoen van overtollig blad,

– in rolcontainers, kisten of dozen leggen en aanleveren op een centrale verzamel- of verwerkingsplaats

Verwerken/ verpakken, bijvoorbeeld:

– sorteren van geoogste producten op voorgeschreven kenmerken

– verpakken, binden, inrollen, sealen, insteken, opsteken etc.

– plaatsen van (verpakt) gewas in diverse vormen van emballage

– etiketteren, wegen en afsluiten van verpakkingen

Algemeen tijdens gehele productieproces:

– Schoonmaken en opruimen van de werkomgeving en gebruikte materialen

E.e.a. afwisselend, afhankelijk van de fase in de productiecyclus, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie en veelal gedurende langere tijd (2-4 uur) achtereen.

– juiste opvolging van instructies

– snelheid/ tempo

– juistheid en netheid van uitvoering

Ondersteunende taken

Afwisselend, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie. Bijvoorbeeld:

– Intern transporteren van materialen en product m.b.v. karren

– Assisteren bij het dagelijks onderhoud aan en reiniging van transport- en hefmiddelen, apparatuur en gereedschappen

– Verrichten van opruimwerkzaamheden

– Voordoen (op basis van praktijkkennis en uitvoeringsinstructie) van bepaalde praktische taken aan collega medewerker glastuinbouw II

– juiste opvolging van instructies

– snelheid/ tempo

– juistheid en netheid van uitvoering

Registratie/ informatie

Invullen van standaard productieformulieren en (tijd)registraties (of via handscanner)

– juistheid en betrouwbaarheid van registratie

Nageleefde voorschriften

Naleven van bedrijfsinstructies op het gebied van veiligheid van werken e.d.

– juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas, etc. tot max circa 15 kg.

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasbewerking- en verzorging.

 • Hinder bij werken in (kas)ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperaturen (20-25°C)

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen e.d. bij gewasverzorging of oogsten.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

Functie Medewerker glastuinbouw productie II (veredelingsbedrijf) 10.00.4.2

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft een algemene, niet gespecialiseerde medewerker die binnen het bedrijf voorkomende uitvoerende taken verricht. De inzet van de medewerker op de voorkomende taken is afhankelijk van het seizoen, de teelt/ het gewas en de productiecyclus.

De functie van medewerker glastuinbouw productie II is de lichtere variant van op twee niveaus voorkomende uitvoerende productiefuncties binnen het veredelingsbedrijf. De zwaardere variant, medewerker glastuinbouw productie I, is beschreven onder nummer 10.00.4.1.

De toegewezen taken zijn gedetailleerd voorgeschreven en kennen de volgende algemene karakteristieken:

 • Enkelvoudig. De taken worden ‘los’ van elkaar uitgevoerd, er is geen directe samenhang met andere taken.

 • Herhalend en kortcyclisch. Dezelfde taken worden veelal langer achtereen (2-4 uur) uitgevoerd en zijn kortcyclisch (veelal enkele seconden)

 • Handmatig en praktisch. In de uitvoering gaat het om door gewoonte/routine verkregen (hand)vaardigheden. Scholing is niet vereist, ervaring is niet doorslaggevend.

De medewerkers die deze functie bekleden werken in de directe nabijheid (d.w.z. met fysieke aanwezigheid in dezelfde werkomgeving) van een leidinggevende, toezichthouder of (werk)begeleider. Controle en bijsturing van de werkzaamheden vindt plaats tijdens de uitvoering. Zie ook de bijbehorende NOK matrix.

Positie in de organisatie

Ontvangt leiding van operationeel leidinggevende, zoals bijv. productieleider, (meewerkend) voorman of voorwerker

Geeft leiding aan - (niet van toepassing)

Functiedoel

Uitvoeren van toegewezen enkelvoudige en kortcyclische handmatige taken, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructies, in de voorbereiding, tijdens en/of in de afronding van de productiecyclus binnen het veredelingsbedrijf.

Resultaatverwachting

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Kaders

– Voert opgedragen werk uit na concrete uitvoeringsinstructie (is niet zelfstartend). Voor elke nieuwe taak/opdracht wordt opnieuw concrete uitvoeringsinstructie gegeven (voordoen is nadoen).

– Meldt afwijkingen/ onvolkomenheden binnen de uitvoeringsinstructie en doet navraag bij leidinggevende of begeleider wanneer de uitvoeringsinstructie niet duidelijk is.

– juiste opvolging van opdracht/instructie

– tijdig melden/ navragen

Uitgevoerde productietaken

Uitvoeren van een aantal toegewezen enkelvoudige kortcylische handmatige taken binnen het veredelingsbedrijf.

Hieronder worden bijvoorbeeld de volgende taken verstaan, maar deze hoeven niet allemaal beheerst/ uitgevoerd te worden.

Voorbereiding van teelt-/productieproces, bijvoorbeeld:

– Handmatig oppotten van grond of substraat, assisteren bij het machinaal oppotten

– Bewerken van bodem, zoals spitten, egaliseren, schoffelen, harken

– Handmatig zaaien van zaad in trays of bodem, assisteren bij het machinaal inzaaien

– Handmatig aanbrengen van (door anderen samengestelde) bodemverbeteraars en/of meststoffen

– Bevestigen van flexibele leidingen en druppelaars (water/voeding)

– Aanbrengen of verwijderen van isolatie/afdekmaterialen (kas)

Veredelen/vermeerderen van plantmateriaal, bijvoorbeeld:

– Kruisen/bestuiven

– Stekken, stekplukken, enten, emasculeren, stenten

– Handmatig inbrengen van plantmateriaal in bodem of pot (steksteken)

– Invoeren van plantmateriaal in plantmachine ten behoeve van machinaal planten

– Uitzetten en verplaatsen (handmatig) van opgepot uitgangsmateriaal in kas- of groeipositie

– Oogsten van zaad

– Aanbrengen van codes en labels

Verzorging gewas, bijvoorbeeld

– Watergeven (handmatig en/of door in werking zetten van automatische beregeningsinstallatie

– Uitdunnen, krenten, pluizen, snoeien, plukken/verwijderen van dode bladeren en bloemen

– Controleren op specifieke ziekten of plagen aan de hand van foto’s en instructie

– Aanbrengen van ondersteuningsmaterialen (binden, indraaien, stokken plaatsen e.d.

– Handmatig verwijderen van onkruid

– Aanbrengen (aan de hand van nauwkeurige voorschriften/instructies) van gewasbeschermingsmiddelen

Oogsten/ sorteren, bijvoorbeeld:

– handmatig plukken, snijden en verzamelen van sierteeltproducten, ontdoen van overtollig blad,

– in rolcontainers, kisten of dozen leggen en aanleveren op een centrale verzamel- of verwerkingsplaats

Verwerken/ verpakken, bijvoorbeeld:

– sorteren van geoogste producten op voorgeschreven kenmerken

– verpakken, binden, inrollen, sealen, insteken, opsteken etc.

– plaatsen van (verpakt) gewas in diverse vormen van emballage

– etiketteren, wegen en afsluiten van verpakkingen

Algemeen tijdens gehele productieproces:

– Schoonmaken en opruimen van de werkomgeving en gebruikte materialen

E.e.a. afwisselend, afhankelijk van de fase in de productiecyclus, volgens gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften en instructie en veelal gedurende langere tijd (2-4 uur) achtereen.

– juiste opvolging van instructies

– juistheid

– netheid

– snelheid

van de taakuitvoering

Registratie/ informatie

Invullen van standaard productieformulieren en (tijd)registraties (of via handscanner)

– juistheid van registraties

Nageleefde voorschriften

Naleven van bedrijfsinstructies en voorschriften op het gebied van netheid, hygiëne, veilig werken e.d.

– juiste naleving van voorschriften en instructies

Werkgerelateerde bezwaren

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas, etc. tot max circa 15 kg.

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasbewerking- en verzorging.

 • Hinder bij werken in (kas)ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperaturen (20-25°C)

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen e.d. bij gewasverzorging of oogsten.

NOK matrix - Operator / Machinebediener glastuinbouw

Behorende bij de functiebeschrijving Operator/machinebediener glastuinbouw II en I (functienummers 10.06 en 10.07)

Functiecontext

Bij glastuinbouwondernemingen die zich bezig houden met teelt, veredeling en vermeerdering van groentegewassen, potplanten of sierteeltproducten, is naast een groot scala aan handmatige, uitvoerende activiteiten, sprake van werkzaamheden waarbij machinale bewerkingen plaats vinden.

De aard van de bewerkingen resp. de te bedienen machines is afhankelijk van het type product en de mechanisatiegraad van het bedrijf.

De functie van operator / machinebediener omvat het verrichten van machinale bewerkingen ten behoeve van de teelt, veredelen en/of vermeerderen, oogsten en verwerken/verpakken van groentegewassen, potplanten of sierteeltproducten, alsmede voor het verzendgereed opleveren van producten.

De verschillen tussen functie II en I zijn voornamelijk gebaseerd op de inzetbaarheid (omvang van de bekwaamheden en bedieningsvaardigheden), kennis van de machines en de aard van de bewerkingen die ermee worden uitgevoerd. De operator/machinebediener I is breder inzetbaar en is in staat om De werkzaamheden/bewerkingen zijn enkelvoudig van karakter, d.w.z. dat de ene bewerking geen directe relatie heeft met de andere bewerking.

De machinale werkzaamheden / bewerkingen en bijbehorende machines apparatuur zijn:

– vullen en persen van grond of substraat, resp. het zaaien van zaad en het sorteren van plantmateriaal m.b.v. separaat of in lijn opgestelde machines en hulpapparatuur

– uitzetten en oprapen van plantgoed m.b.v. semi-mechanische, gemechaniseerde of automatische installaties (uitrijwagen, shuttle, robot)

– wassen en desinfecteren van kasruimten, apparatuur, hulpmiddelen, gebruiksmaterialen, kratten e.d. met behulp van was- en desinfectie-installaties

– aan- en afvoeren en/of laden en lossen van goederen, resp. schoonmaken

Ook assisteert de operator/machinebediener, indien de bezetting daartoe aanleiding geeft, bij het uitvoeren van handmatige teelt, oogst, veredelings-, vermeerderings-, verwerkings- en/of verpakkingswerkzaamheden

 

Functie

Functienummer

Operator / Machinebediener glastuinbouw II

10.06

Operator / Machinebediener glastuinbouw I1

10.07

kenmerken

   

Functietypering/

Inzetbaarheid

– Verrichten van enkele gelijksoortige machinale bewerkingen m.b.v. een van de bovengenoemde machines/apparatuur.

– De nadruk van de werkzaamheden ligt op bedienen.

– Assisteren bij het verrichten van handmatige teelt, oogst, veredelings-, vermeerderings-, verwerkings- en/of verpakkingswerkzaamheden zoals omschreven in de functie medewerker glastuinbouw productie I (functienr. 10.00.x.1)

– Verrichten van verschillende machinale bewerkingen op meerdere machines/apparatuur of combinaties daarvan.

– Het werk omvat instellen, bedienen, bewaken en bijstellen van de machines/apparatuur/installaties.

– Assisteren bij het verrichten van handmatige teelt, oogst, veredelings-, vermeerderings-, verwerkings- en/of verpakkingswerkzaamheden zoals omschreven in de functie medewerker glastuinbouw productie I (functienr. 10.00.x.1)

Aantal machines

Eén van bovengenoemde machines (zie functiecontext)

2-3 van bovengenoemde machines of combinaties van machines (zie functiecontext)

Zelfstandigheid

– werkt volgens verkregen aanwijzingen en (instel- en bedieningsinstructies)

– meldt afwijkingen en storingen aan de leidinggevende en/of technisch personeel

– lost eenvoudige verstoringen op

– werkt volgens verkregen aanwijzingen en (instel- en bedienings) instructies

– bewaakt de kwaliteit en voortgang van de bewerkingsprocessen en stelt de apparatuur bij

– lost verstoringen op

– assisteert technisch personeel bij het verhelpen van meer omvangrijke (ver)storingen

Functiegroep

C

D

X Noot
1

het hogere niveau veronderstelt de beheersing en/of uitvoering van alle taken/verantwoordelijkheden/bekwaamheden van het lagere niveau.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Operator / Machinebediener II 10.06

Afdeling Productie

Functiecontext

Bij glastuinbouwondernemingen die zich bezig houden met teelt, veredeling, vermeerdering, verwerking en/of verpakken van groentegewassen, potplanten en/of sierteeltproducten, is naast een groot scala aan handmatige, uitvoerende activiteiten, sprake van werkzaamheden waarbij machinale bewerkingen plaatsvinden. De aard van de bewerkingen resp. de te bedienen machines is afhankelijk van het type te kweken en/of te vermeerderen product en de mechanisatiegraad van het bedrijf. Ook assisteert de operator/machinebediener, indien de bezetting daartoe aanleiding geeft, bij het uitvoeren van handmatige werkzaamheden (zie ook de NOK-matrix behorende bij functies medewerker glastuinbouw productie).

De functie van operator/machinebediener II is de lichtste in een reeks van functies operator/machinebediener II en I. Bij deze functie ligt de nadruk van de werkzaamheden op bedienen. Andere verschillen zijn gebaseerd op de inzetbaarheid (omvang van de bekwaamheden, machine/proceskennis en bedieningsvaardigheden) en de door de (vanuit de organisatie gegeven) handelingsvrijheid/zelfstandigheid. Zie bijbehorende NOK-matrix.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

hoofd arbeid of productieleider of bedrijfsleider of afdelingschef of groepsleider of meewerkend voorman

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Verrichten van enkele gelijksoortige machinale bewerkingen t.b.v. de teelt, het veredelen, vermeerderen of verpakken van groentegewassen potplanten en/of sierteeltproducten, en voor het verzendgereed opleveren van producten.

Assisteren bij het verrichten van handmatige teelt-, oogst-, veredelings-, vermeerderings-, verwerking- en/of verpakkingswerkzaamheden zoals omschreven in de functie medewerker glastuinbouw productie I (functienummer 10.00.x.1).

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Gerealiseerde productieopdrachten

Verrichten van enkele gelijksoortige machinale bewerkingen t.b.v. de teelt, het vermeerderen en/of veredelen en verpakken van groentegewassen, potplanten en/of sierteeltproducten op een semi-mechanische, gemechaniseerde of automatische installatie of separate of in lijn opgestelde machine of combinaties van machines, installaties en/of hulpapparatuur t.b.v.:

vullen, persen van grond of substraat, zaaien van zaad, sorteren van plantmateriaal

uitzetten en oprapen van plantgoed

wassen en desinfecteren

aan- en afvoeren van goederen, vegen, poetsen

instellen, in bedrijf stellen en bedienen van de machine/ installatie, a.d.h.v. mondelinge of schriftelijke werkopdrachten en instel- en bedieningsinstructies

controleren van de werking van de machines

verhelpen van eenvoudige verstoringen

snelheid en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden

juiste opvolging van bedieningsinstructies

Werkende machine/

installatie

signaleren/melden van afwijkingen en storingen bij de leidinggevende en/of technisch personeel

uitvoeren van eenvoudige dagelijkse of periodieke onderhoudswerkzaamheden, zoals smeren van machineonderdelen, olie verversen, brandstof tanken e.d. onder gebruikmaking van (hand-)gereedschappen

schoonmaken en opruimen van machines, lopende banden, hulpapparatuur e.d.

– tijdigheid van signalering/

melden van afwijkingen

– tijdigheid en juistheid van onderhoud

– netheid, reinheid van apparatuur/werkplek.

Uitgevoerde handelingen

uitvoeren van handmatige teelt-, veredelings- en/of vermeerderings-, oogst-, verwerkings- en/of verpakkingswerkzaamheden, zoals omschreven in de functie van medewerker glastuinbouw productie I (functienr. 10.00.x.1)

– snelheid en juistheid van uitgevoerde handelingen

Verstrekte informatie

invullen van standaard productieformulieren en tijdsregistraties

signaleren van onregelmatigheden aan leidinggevende

– juistheid en betrouwbaarheid van gegevensinvoer

– tijdige signalering

Nageleefde voorschriften

naleven van bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

– mate van naleving van voorschriften

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Krachtsuitoefening bij het uitvoeren van bepaalde bedienings- en onderhoudshandelingen en bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas, etc. tot max. ca. 15 kg. Enige krachtsuitoefening bij het verrichten van handmatige en teeltvoorbereidings- en gewasverzorgingswerkzaamheden.

 • Eenzijdige houding bij het bedienen van machines en bij bepaalde handmatige werkzaamheden.

 • Hinder bij werken in ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperaturen (20-25°C).

 • Kans op letsel door beknellen, stoten etc. bij het bedienen van machines en bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Kan op letsel bij het (incidenteel) uitvoeren van handmatige teelt, veredelings-, vermeerderings-, verwerkings- en/of verpakkingswerkzaamheden, zoals het (af)snijden van plantmateriaal en t.g.v. heftruckwerkzaamheden.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Operator / Machinebediener I 10.07

Afdeling Productie

Functiecontext

Bij glastuinbouwondernemingen die zich bezig houden met teelt, veredeling, vermeerdering, verwerking en/of verpakken van groentegewassen, potplanten en/of sierteeltproducten, is naast een groot scala aan handmatige, uitvoerende activiteiten, sprake van werkzaamheden waarbij machinale bewerkingen plaatsvinden. De aard van de bewerkingen resp. de te bedienen machines is afhankelijk van het type te kweken en/of te vermeerderen product en de mechanisatiegraad van het bedrijf. Ook assisteert de operator/machinebediener, indien de bezetting daartoe aanleiding geeft, bij het uitvoeren van handmatige werkzaamheden (zie ook de NOK-matrix behorende bij functies medewerker glastuinbouw productie).

De functie van operator/machinebediener I glastuinbouw is de zwaarste in de reeks van 2 functies operator/machinebediener. De nadruk van deze functie ligt op het instellen, bedienen en bewaken van apparatuur en procesverloop, incl. probleemoplossing.

Andere verschillen zijn gebaseerd op de inzetbaarheid (omvang van de bekwaamheden, machine/proceskennis en bedieningsvaardigheden) en de door de (vanuit de organisatie gegeven) handelingsvrijheid/zelfstandigheid. Zie bijbehorende NOK-matrix.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

hoofd arbeid of productieleider of bedrijfsleider of afdelingschef of groepsleider of meewerkend voorman

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Verrichten van meerdere verschillende machinale bewerkingen t.b.v. de teelt, het veredelen, vermeerderen en/of verpakken van groentegewassen, potplanten en/of sierteeltproducten, en voor het verzendgereed opleveren van producten.

Assisteren bij het verrichten van handmatige teelt-, oogst-, veredelings-, vermeerderings-, verwerkings- en/of verpakkingswerkzaamheden zoals omschreven in de functie medewerker glastuinbouw productie I (functienummer 10.00.x.1).

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Gerealiseerde productieopdrachten

Verrichten van 3 verschillende machinale bewerkingen t.b.v. de teelt, het vermeerderen en/of veredelen van groentegewassen en/of sierteeltproducten op verschillende semi-mechanische, gemechaniseerde of automatische installaties en/of separate of in lijn opgestelde machines of combinaties van machines, installaties en/of hulpapparatuur t.b.v. :

– vullen, persen van grond of substraat, zaaien van zaad, sorteren van plantmateriaal

– uitzetten en oprapen van plantgoed

– wassen en desinfecteren;

– aan- en afvoeren van goederen, vegen, poetsen

– instellen, in bedrijf stellen en bedienen van de machine/ installatie, a.d.h.v. mondelinge of schriftelijke werkopdrachten en instel- en bedieningsinstructies

– controleren van de werking van de machines en het verloop van het productieproces

– zonodig bijstellen van de machines binnen aangegeven marges

snelheid en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden

juiste opvolging van bedieningsinstructies

snelheid en doeltreffendheid van bijstellen/correcties op machineinstellingen

Werkende machine/

installatie

­ verhelpen van kleine (productie-)technische onvolkomenheden en storingen, melden van grote of meer complexe problemen bij de leidinggevende

­ uitvoeren van eenvoudige dagelijkse of periodieke onderhoudswerkzaamheden, zoals smeren van machineonderdelen, olie verversen, brandstof tanken e.d. onder gebruikmaking van (hand-)gereedschappen

­ schoonmaken en opruimen van machines, lopende banden, hulpapparatuur e.d.

­ assisteren bij meer omvangrijke en/of complexe onderhoudswerkzaamheden door technisch personeel

– snelheid en juistheid van storingsopheffing

– tijdigheid en juistheid van onderhoud

– netheid, reinheid van apparatuur/werkplek

Uitgevoerde handelingen

­ uitvoeren van handmatige teelt-, veredelings- en/of vermeerderings-, oogst-, verwerkings- en/of verpakkingswerkzaamheden, zoals omschreven in de functie van medewerker glastuinbouw productie I (functienr. 10.00.x.1)

– snelheid en juistheid van uitgevoerde handelingen

Verstrekte informatie

­ invullen van standaard productieformulieren en tijdsregistraties

­ signaleren van onregelmatigheden aan leidinggevende

– juistheid en betrouwbaarheid van gegevensinvoer

– tijdige signalering

Nageleefde voorschriften

­ naleven van bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

– mate van naleving van voorschriften

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Krachtsuitoefening bij het uitvoeren van bepaalde bedienings- en onderhoudshandelingen en bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas, etc. tot max. ca. 15 kg. Enige krachtsuitoefening bij het verrichten van handmatige en teeltvoorbereidings- en gewasverzorgingswerkzaamheden.

 • Eenzijdige houding bij het bedienen van machines en bij bepaalde handmatige werkzaamheden.

 • Hinder bij werken in ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperaturen (20-25°C).

 • Kans op letsel door beknellen, stoten etc. bij het bedienen van machines en bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Kan op letsel bij het (incidenteel) uitvoeren van handmatige teelt, veredelings-, vermeerderings-, verwerkings- en/of verpakkingswerkzaamheden, zoals het (af)snijden van plantmateriaal en t.g.v. heftruckwerkzaamheden.

NOK matrix - Teeltmedewerker Glastuinbouw

Behorende bij de functiebeschrijvingen 10.03 Teeltmedewerker II, 10.04 Teeltmedewerker I en 10.05 Zelfstandig teeltmedewerker

Functiecontext

De functies vormen een in niveau opklimmende reeks van teeltmedewerkers (II, I, zelfstandig). De verschillen zijn m.n. gebaseerd op de aard van het werk (van minder naar meer procesmatig en zelf regelend), de inzetbaarheid (omvang van de bekwaamheden) en de (vanuit de organisatie gegeven) handelingsvrijheid/zelfstandigheid.

Deze functiereeks is een vervolg op de functiereeks van medewerker glastuinbouw en vormt een basis voor verdere ontwikkeling naar bijvoorbeeld meer leidinggevende of specialistische functies, zoals die van meewerkend voorman teelt en teeltchef of teeltspecialist en specialist gewasbescherming (zie functienummers 10.08 t/m 10.11).

Functie

Functienummer

Teeltmedewerker II

10.03

Teeltmedewerker I1

10.04

Zelfstandig teeltmedewerker1

10.05

Kenmerken

     

Aard van het werk

– mechanisch en handmatig werk

– werkt ook m.b.v. vorkheftruck en/of andere technische middelen

– stelt ook apparatuur in (bijv. klimaatregelapparatuur)

– bewerken van grond met handgereedschap en elektrisch gereedschap.

– gericht op het uitvoeren van handelingen en assisteren

– accent ligt op teeltvoorbereiding en dagelijkse gewasverzorging

– gevolgen van handelen zijn tijdens uitvoering merkbaar

– gericht op het uitvoeren van taken

– accent ligt op teeltvoorbereiding, dagelijkse gewasverzorging, ziektebestrijding en intern transport

– begeleiden en toezien op de werkzaamheden van veelal tijdelijk werknemers

– de gevolgen van handelen zijn direct na uitvoering merkbaar

– gericht op het uitvoeren van de (dag)planning, overlegt hierover met leidinggevende (stelt hierbij zelf prioriteiten en werkvolgorde vast)

– terugrapporteren van uitgevoerde activiteiten

– toezicht houden en instrueren van de werkzaamheden van uitvoerende medewerkers

– beoordelen van de stand van het gewas.

– de gevolgen van handelen zijn op korte termijn merkbaar

Inzetbaarheid

– verschillende werkplekken, gelijksoortige bewerkingen, assisteren

– verschillende werkplekken, verschillende bewerkingen (ook bijv. m.b.t. vorkheftruck)

– breed inzetbaar, alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden zelfstandig verrichten

Zelfstandigheid

– voert werkzaamheden uit op aanwijzing

– werkt a.d.h.v. instructies

– Werkt aan de hand van (dag)planning

Invloed op (product)kwaliteit

– signaleren van en waarschuwen bij afwijkingen van kwaliteit (visueel)

– signaleren van afwijkingen van kwaliteit of melden bij leidinggevende

– Melden van gesignaleerde conditie- en groeiafwijkingen.

– nemen van grondmonsters t.b.v. kwaliteitsanalyse

– Samenstellen van bodemverbeteraars in opdracht

Komt ook voor als

productiemedewerker, oogster, (allround of algemeen) medewerker gewasverzorging, agrarisch medewerker productiewerk, medewerker teelt, medewerker perspotproductie, medewerker stekafdeling

productiemedewerker, oogster, (allround of algemeen) medewerker gewasverzorging, agrarisch medewerker productiewerk, allround medewerker teelt,allround medewerker perspotproductie, allround medewerker stekafdeling

Teeltvoorbereider, productiemedewerker, (allround of algemeen) medewerker gewasverzorging, agrarisch medewerker productiewerk, allround medewerker teelt, biologisch signaleerder, gewascontroleur, assistent voorman, assistent groepsleider

Functiegroep

D

E

F

X Noot
1

het hogere niveau veronderstelt de beheersing en/of uitvoering van alle taken/verantwoordelijkheden/bekwaamheden van het lagere niveau.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Teeltmedewerker II 10.03

Afdeling Productie

Functiecontext

Het is de niet-gespecialiseerde medewerker in het glastuinbouwbedrijf (groententeelt en bloemen/plantenteelt) die alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden op het bedrijf kan verrichten. Het accent ligt op teeltvoorbereiding en de dagelijkse gewasverzorging. Daarnaast wordt meegewerkt bij de oogst, de oogstverwerking, verpakken, klein technisch onderhoud en intern transport. De werkzaamheden worden onder leiding uitgevoerd. Toezicht kan ook worden uitgeoefend door specialisten en ‘zware’ generalisten (meewerkend voorman). Controle van de werkzaamheden vindt tijdens de uitvoering (visueel) en deels achteraf plaats.

De functie maakt deel uit van een in niveau opklimmende functiereeks van teeltmedewerkers (zelfstandig I en II). De verschillen zijn m.n. gebaseerd op de inzetbaarheid (omvang van de bekwaamheden) en de (vanuit de organisatie gegeven)

handelingsvrijheid/zelfstandigheid. De functie teeltmedewerker I is breder dan de teeltmedewerker II vanwege de transporttaken en complexer vanwege de gewasbeschermings- en ziektebestrijdingstaken en toezichthoudende taken (zie ook bijbehorende NOK matrix).

Deze functiereeks is een vervolg op de functiereeks van medewerker glastuinbouw en vormt een basis voor verdere ontwikkeling naar bijv. meer leidinggevende of specialistische functies, zoals die van meewerkend voorman en teeltchef of teeltspecialist en specialist gewasbescherming (zie functienummers 10.08 t/m 10.11).

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

teeltchef of productieleider of bedrijfsleider

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Verrichten van uitvoerende werkzaamheden gericht op het telen en/of oogsten en/of verwerken/verpakken van tuinbouwgewassen.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Voorbereide teelt

­ aanbrengen van (door anderen samengestelde) bodemverbeteraars (meststoffen)

­ gebruiksklaar maken van de groeiondergrond door o.a. substraat reinigen, folietrekken, aanbrengen van flexibele leidingen en druppelaars t.b.v. toevoer van water/voeding

­ spitten, schoffelen, harken, egaliseren of aanbrengen van profiel in de bodem

­ schoonmaken van de teeltlocatie (kas)

­ aanbrengen of verwijderen van afdekmateriaal (meestal van/op daken van kassen) t.b.v. aanpassen van lichtintensiteit

­ stekken van moerplanten

­ handmatig inbrengen van plantmateriaal in bodem of pot (steksteken)

­ invoeren plantmateriaal in plantmachine t.b.v. machinaal planten

­ uitzetten en verplaatsen van opgepot uitgangsmateriaal in kas- of groeipositie (mechanisch of handmatig)

efficiency van uitgevoerde werkzaamheden

tijdige beschikbaarheid van gebruiksklare groeiondergrond

juistheid aanbrengen van materialen en stoffen t.b.v. teeltvoorbereiding

Geteeld product

­ aanbrengen van ondersteuningsmaterialen (binden, indraaien, stokken plaatsen e.d.)

­ verzorgen van gewas door o.a. uitdunnen, krenten, pluizen, ontdoen van ongewenste bladeren, knoppen, snoeien e.d.

­ handmatig en/of machinaal onkruid verwijderen

­ verzorgen van de water- en voedingsemissie

­ beoordelen van het groeiproces en signaleren van groeiverstoringen

tijdigheid en juistheid van gewasverzorging

juistheid van beoordeling van het groeiproces

tijdigheid van signalering van groeiverstoringen

efficiency van uitgevoerde werkzaamheden

Geoogst product

­ handmatig plukken, snijden, rapen, verzamelen van oogstrijp gewas, ontdoen van overtollig blad, etc., in

(rol-) containers, kisten of dozen leggen en aanleveren op een centrale verzamel- of verwerkingsplaats

­ sorteren van geoogst gewas op klasse (grootte en uiterlijke kwaliteit)

­ verpakken, binden, inrollen, sealen, insteken, opsteken, etc.

­ plaatsen van (verpakt) gewas in diverse vormen van emballage en waar nodig etiketteren, wegen en afsluiten

snelheid en juistheid van uitgevoerde verwerkings- en verpakkingswerkzaamheden

juistheid sortering van gewassen

Overige bijdrage

­ intern transporteren van gewas en materialen (niet met de vorkheftruck)

­ aanleveren van gegevens m.b.t. de verrichte werkzaamheden, t.b.v. productielijsten

­ assisteren bij het dagelijks onderhoud aan en reiniging van transport- en hefmiddelen, teeltapparatuur en gereedschappen

­ verrichten van opruimwerkzaamheden

efficiency en juistheid van uitgevoerde transportwerkzaamheden

tijdige beschikbaarheid van gegevens

tevredenheid over assistentie

orde en netheid van de werkomgeving

Nageleefde voorschriften

­ naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

– mate van naleving van bedrijfsinstructies

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas tot max. 15 kg. en bij het hanteren van gereedschappen en hulpmiddelen t.b.v. grondbewerking, inpakwerkzaamheden en gewasverzorging (snijden, snoeien).

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasverzorging.

 • Soms werken aan/met vochtige materialen bij plantwerkzaamheden; voortdurend werken in ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en relatief hoge temperaturen (tot ca. 25°C); hinder van dragen van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen, etc. bij gewasverzorging. Kans op vallen van stellages etc. bij verzorgings- en oogstwerkzaamheden in geval van hooggroeiend gewas.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Teeltmedewerker I 10.04x

Afdeling Productie

Functiecontext

Het is de niet-gespecialiseerde medewerker in het glastuinbouwbedrijf (groententeelt en bloemen/plantenteelt) die alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden op het bedrijf kan verrichten. Het accent ligt op teeltvoorbereiding, de dagelijkse gewasverzorging en intern transport m.b.v. technische middelen. Daarnaast wordt meegewerkt bij de oogst, de oogstverwerking en verpakken en klein technisch onderhoud. De werkzaamheden worden onder leiding uitgevoerd. Toezicht kan ook worden uitgeoefend door specialisten en ‘zware’ generalisten (meewerkend voorman). Controle van de werkzaamheden vindt tijdens de uitvoering (visueel) en deels achteraf plaats.

De functie maakt deel uit van een in niveau opklimmende functiereeks van teeltmedewerkers (zelfstandig I en II). De verschillen zijn m.n. gebaseerd op de inzetbaarheid (omvang van de bekwaamheden) en de (vanuit de organisatie gegeven)

handelingsvrijheid/zelfstandigheid. De functie teeltmedewerker I is breder dan de teeltmedewerker II vanwege de transporttaken en complexer vanwege de gewasbeschermings- en ziektebestrijdingstaken en toezichthoudende taken. (zie ook bijbehorende NOK-matrix).

Deze functiereeks is een vervolg op de functiereeks van medewerker glastuinbouw en vormt een basis voor verdere ontwikkeling naar bijv. meer leidinggevende of specialistische functies, zoals die van meewerkend voorman en teeltchef of teeltspecialist en specialist gewasbescherming (zie functienummers 10.08 t/m 10.11).

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

teeltchef of productieleider of bedrijfsleider

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Verrichten van uitvoerende werkzaamheden gericht op het telen, oogsten en verpakken van tuinbouwgewassen.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Voorbereide teelt

­ aanbrengen van (door anderen samengestelde) bodemverbeteraars (meststoffen)

­ gebruiksklaar maken van de groeiondergrond door o.a. substraat reinigen, folietrekken, aanbrengen van flexibele leidingen en druppelaars t.b.v. toevoer van water/voeding

­ spitten, schoffelen, harken, egaliseren of aanbrengen van profiel in de bodem

­ schoonmaken van de teeltlocatie (kas)

­ aanbrengen of verwijderen van afdekmateriaal (meestal van/op daken van kassen) t.b.v. aanpassen van lichtintensiteit

­ stekken van moerplanten

­ handmatig inbrengen van plantmateriaal in bodem of pot (steksteken)

­ invoeren plantmateriaal in plantmachine t.b.v. machinaal planten

­ uitzetten en verplaatsen van opgepot uitgangsmateriaal in kas- of groeipositie (mechanisch of handmatig)

efficiency van uitgevoerde werkzaamheden

tijdige beschikbaarheid van gebruiksklare groeiondergrond

juistheid aanbrengen van materialen en stoffen t.b.v. teeltvoorbereiding

Uitgevoerde teelthandelingen/ teeltverzorging

­ aanbrengen van ondersteuningsmaterialen (binden, indraaien, stokken plaatsen e.d.)

­ verzorgen van gewas door o.a. uitdunnen, krenten, pluizen, ontdoen van ongewenste bladeren, knoppen, snoeien e.d.

­ handmatig en/of machinaal onkruid verwijderen

­ verzorgen van de water- en voedingsemissie

­ beoordelen van het groeiproces en signaleren van groeiverstoringen

­ tijdigheid en juistheid van gewasverzorging

­ juistheid van beoordeling van het groeiproces

­ tijdigheid van signalering van groeiverstoringen

­ efficiency van uitgevoerde werkzaamheden

Gewasbescherming en ziektebestrijding

­ uitvoeren van biologische en chemische gewasbescherming en ziektebestrijding op verzoek en onder toezicht (o.a. spuiten)

juistheid van uitgevoerde werkzaamheden volgens veiligheidsvoorschriften en instructies

Geoogst product

­ begeleiden van en toezien op de uitvoering van oogstwerkzaamheden door veelal tijdelijke werknemers

­ handmatig plukken, snijden, rapen, verzamelen van oogstrijp gewas, ontdoen van overtollig blad, etc., in

(rol-) containers, kisten of dozen leggen en aanleveren op een centrale verzamel- of verwerkingsplaats

­ sorteren van geoogst gewas op klasse (grootte en uiterlijke kwaliteit)

­ verpakken, binden, inrollen, sealen, insteken, opsteken, etc.

­ plaatsen van (verpakt) gewas in diverse vormen van emballage en waar nodig etiketteren, wegen en afsluiten

doelmatigheid en juistheid van begeleiding en toezicht op tijdelijke werknemers

efficiency en juistheid van uitgevoerde oogstwerkzaamheden

Verwerkte inkomende en uitgaande gewassen en materialen

­ transporteren van gewas en materialen met vorkheftruck (o.a. lossen en laden van pallets, kratten, etc. uit/in vrachtauto's, transporteren naar/van aangegeven plaatsen binnen de onderneming; controleren van de te lossen/

laden goederen a.d.h.v. vrachtdocumenten (kwantitatief)

­ signaleren van afwijkingen aan direct leidinggevenden

juistheid en efficiency van getransporteerde gewas en materialen

tijdigheid en juistheid van gesignaleerde afwijkingen

Overige bijdragen

­ aanleveren van gegevens m.b.t. de verrichte werkzaamheden, t.b.v. productielijsten

­ verrichten van het dagelijks onderhoud aan en reiniging van transport- en hefmiddelen, teeltapparatuur en gereedschappen

­ verrichten van opruimwerkzaamheden

– juistheid en volledigheid van aangeleverde gegevens

– juistheid en efficiency van dagelijks uitgevoerd onderhoud

– orde en netheid van de werkomgeving

Nageleefde voorschriften

­ naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

– mate van naleving van bedrijfsinstructies

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas tot maximaal 15 kg, krachtsuitoefening bij het hanteren van gereedschappen en hulpmiddelen t.b.v. grondbewerking, inpakwerkzaamheden en gewasverzorging (snijden, snoeien).

Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasverzorging.

Soms werken aan/met vochtige materialen bij plantwerkzaamheden; voortdurend werken in ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en relatief hoge temperaturen (tot ca. 25°C); hinder van dragen van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen, etc. bij gewasverzorging. Kans op vallen van stellages etc. bij verzorgings- en oogstwerkzaamheden in geval van hooggroeiend gewas.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Zelfstandig teeltmedewerker 10.05x

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft de breed inzetbare medewerker die alle voorkomende uitvoerende werkzaamheden op het bedrijf zelfstandig kan verrichten. Het accent ligt veelal op teeltvoorbereiding en de dagelijkse gewasverzorging. Daarnaast wordt meegewerkt bij de oogst, de oogstverwerking, verpakken en klein technisch onderhoud. Houdt in voorkomende gevallen toezicht op de werkzaamheden van 1 of enkele uitvoerende medewerkers en instrueert hen t.a.v. wijze van uitvoering van werkzaamheden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden zelf prioriteiten gesteld en de werkvolgorde bepaald. Werkverdeling vindt veelal in overleg plaats; controle van de werkzaamheden vindt achteraf plaats via toetsing van de gerealiseerde prestaties.

De functie maakt deel uit van een in niveau opklimmende functiereeks van teeltmedewerkers (zelfstandig, I en II). De verschillen zijn m.n. gebaseerd op de inzetbaarheid (omvang van de bekwaamheden) en de (vanuit de organisatie gegeven) handelingsvrijheid/zelfstandigheid (zie ook bijbehorende NOK-matrix).

Deze functiereeks is een vervolg op de functiereeks van medewerker glastuinbouw en vormt een basis voor verdere ontwikkeling naar bijv. meer leidinggevende of specialistische functies, zoals die van meewerkend voorman en teeltchef of teeltspecialist en specialist gewasbescherming (zie functienummers 10.08 t/m 10.11).

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

bedrijfsleider of ondernemer

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Verrichten van werkzaamheden gericht op teeltvoorbereiding, telen, oogsten en verpakken van tuinbouwgewassen.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Voorbereide teelt

­ voorbereiden van de bodem en groeiondergrond

­ aanbrengen van bodemverbeteraars

­ stekken, steksteken, machinaal planten, uitzetten van potten c.q. uitgangsmateriaal

­ nemen van grondmonsters t.b.v. kwaliteitsanalyse

­ samenstellen van bodemverbeteraars o.b.v. receptuur

­ instellen van elektronische klimaatregelingapparatuur in kas en opslaglocatie

efficiency en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden volgens werkwijzen en recepten

juistheid van klimaatinstellingen

Geteeld en gecontroleerde product(groei)

­ controleren van het gewas op groei

­ signaleren van afwijkingen of groeiverstoringen, veroorzaakt door ziekten of plagen

­ bijstellen van de klimaat-/licht hoeveelheidinstellingen o.b.v. door anderen geconstateerde noodzaak/behoeften

­ uitvoeren van biologische en chemische gewasbescherming en ziektebestrijding op verzoek en onder toezicht (o.a. spuiten)

juistheid en tijdigheid van uitgevoerde controles

tijdigheid van signaleren van afwijkingen en verstoringen

juistheid van klimaatbijsturing

juistheid van uitgevoerde werkzaamheden volgens veiligheidsvoorschriften en instructies

Geoogst product

­ oogsten van gewassen

­ melden van gesignaleerde conditieafwijkingen

­ verzendgereed maken van geoogste gewassen w.o. sorteren, verpakken e.d. conform klantspecifieke gegevens

efficiency en juistheid van uitgevoerde verwerkings- en verpakkingswerkzaamheden

tijdigheid signalering van afwijkingen

tijdige beschikbaarheid van verpakt product voor verzending

Gecoördineerde oogstwerkzaamheden

­ overleggen met chef over de dagelijkse planning en terugrapporteren over verrichte activiteiten

­ uitleggen en toelichten van methoden, technieken en werkwijzen aan (tijdelijke) oogstmedewerkers en nieuwe medewerkers.

­ begeleiden van en toezien op de uitvoering van oogstwerkzaamheden door (veelal tijdelijke) werknemers

mate van bijdrage aan het opstellen van de dagplanning

kennis van (nieuwe) medewerkers over methoden, technieken en werkwijzen

juistheid van de uitvoering van werkzaamheden door (tijdelijke) werknemers

doelmatigheid van communicatie

Geregistreerde gegevens en onderhouden gereedschappen en middelen

­ registreren van productiegegevens

­ uitvoeren van het dagelijks onderhoud aan transport- en hefmiddelen, teeltapparatuur en gereedschappen

– actualiteit en juistheid van geregistreerde gegevens

– juistheid van uitgevoerd dagelijks onderhoud

Nageleefde voorschriften

­ naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

– mate waarin bedrijfsinstructies worden nageleefd

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas etc. (tot ca. 15 kg); bij het hanteren van gereedschappen en hulpmiddelen t.b.v. grondbewerking (schoffelen, scheppen, harken); bij het hanteren van gereedschappen en hulpmiddelen t.b.v. gewasverzorging (snijden, snoeien).

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasverzorging.

 • Soms werken aan/met vochtige materialen bij plantwerkzaamheden. Voortdurend werken in ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en relatief hoge temperaturen (tot ca. 25°C). Hinder van dragen van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen bij samenstellen of aanbrengen van voedings-/meststoffen of bestrijdingsmiddelen.

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen etc. bij gewasverzorging. Kans op letsel door contact met gezondheidschadende stoffen.

NOK matrix - Uitvoerend leidinggevenden teelt/productie Glastuinbouw

Behorende bij de referentiefunctie 10.08 Meewerkend voorman teelt en 10.09 Teeltchef

Functiecontext

De functie maakt deel uit van in niveau opklimmende functiereeks van leidinggevende functies. Het niveau van de functie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de positionele invloed, de omvang en de aard van de aansturing (hiërarchisch of vaktechnisch), de omvang en de complexiteit (diversiteit van de (deel)processen, aantallen/variatie van gewassen) van het verantwoordelijkheidsgebied en de mate de (vanuit de organisatie gegeven) bevoegdheden. / zelfstandigheid en invloed op het inrichten van werkprocessen (bijv. planning, innovatie).

Deze reeks is een vervolg op de uitvoerende functies van teeltmedewerker (zie functienummers 10.03 t/m 10.05)

Functienaam

Functienummer

Meewerkend voorman teelt

10.08

Teeltchef1

10.09

Kenmerk

   

Typering proces

– Afgebakend onderdeel van het teeltproces/ kasgedeelte

– Gehele teeltproces, tevens aanpassingen/verbeteringen in de processen initiëren

– deels zelf uitvoerend

– operationeel aansturen en vaktechnisch instrueren van toegevoegde medewerkers

– klein deel zelf uitvoerend, groot deel leidinggevend en op kwaliteitverbeteringen

Typering van de aansturing (leidinggeven)

– Vaktechnisch leidinggeven

– Inwerken van nieuwe (tijdelijke) medewerkers

– Hiërarchisch leidinggeven 5–10 medewerkers

– voeren van beoordelingsgesprekken

– werving en selectie van medewerkers

– opstellen van werkinstructies/materiaal

Invloed op kwaliteit/teeltverbetering

– Maken van bodemverbeteraars o.b.v. beoordelen van monsters

– Bewaken groeicondities en bijregelen

– Signaleren en melden van afwijkingen

– beoordelen van groeibodemkwaliteit, groeiontwikkeling en oogstrijpheid

– bepalen van oogstmomenten

– initiëren van verbeteringsmaatregelen, proefproducties

– doen van verbetervoorstellen in de processen

Invloed op plannen, doelstelling e.d./kaders

– Overleg met chef over uitvoering en planning e.d.

– coördineren van werkuitvoering

– toewijzen en controleren van taken

– meedenken over verbeteringsplannen m.b.t. gehele proces

– toezien op naleving van bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften

– afstemmen van de werkplanning op de teeltplannen en werkschema’s

Komt ook voor als

Meewerkend voorman, voorwerker

Groepsleider, teamleider kassen, chef perspotafdeling, chef kwekerij

Functiegroep

G

H

X Noot
1

het hogere niveau verondersteld de beheersing en/of uitvoering van alle taken/verantwoordelijkheden/bekwaamheden van het lagere niveau.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Meewerkend voorman teelt 10.08x

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft de functie die vooral voorkomt in de (middel)grote glastuinbouwbedrijven (groenten en bloemen/planten) waarin de uitvoerende werkzaamheden zelfstandig worden verricht en waarin verantwoordelijkheid is neergelegd voor een afgebakend onderdeel van het teeltproces of het bedrijf (bijv. kasgedeelte). De uitvoering wordt op hoofdlijnen aangegeven. De functie coördineert en houdt toezicht op de uitvoering door anderen, veelal tijdelijke werknemers. Tijdens bedrijfspieken (m.n. planten en oogsten) zijn soms relatief grote aantallen werknemers aanwezig. De functie maakt deel uit van in niveau opklimmende functiereeks van leidinggevende functies (zie bijbehorende NOK). Deze reeks is een vervolg op de uitvoerende functies van teeltmedewerker (zie functienummers 10.03 t/m 10.05).

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

bedrijfsleider of productieleider of teeltchef

Geeft leiding aan

toegevoegde medewerkers (vaktechnisch)

FUNCTIEDOEL

Teeltvoorbereiden, telen, oogsten en verzendgereed maken van tuinbouwgewassen door het coördineren/regelen en mede zelf uitvoeren van de werkzaamheden.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Vaktechnische aansturing

­ coördineren van de werkuitvoering door de toegevoegde medewerkers in de voorkomende processen

­ toewijzen van taken, begeleiden en instrueren van medewerkers, controleren van de werkuitvoering

­ overleggen en afstemmen met de directe chef over werkplanning, uitvoering, maatregelen, bijzonderheden

doelmatigheid van communicatie

mate van tevredenheid van de werknemers

efficiency van uitgevoerde werkzaamheden

Verbeterde teeltvoorbereiding en gewasbescherming

­ beoordelen van grondmonsters en verbeteren van de groeibodem door het, volgens receptuur, samenstellen van bodemverbeteraars

­ voorbereiden van bodem en groeiondergrond, aanbrengen van bodemverbeteraars, stekken, steksteken, machinaal planten, uitzetten van potten c.q. uitgangsmateriaal

­ bewaken van de groeicondities (licht, klimaat) en bijregelen daarvan m.b.v. de regelsystemen

­ controleren van het gewas op groei, signaleren van afwijkingen of groeiverstoringen a.g.v. ziekten of plagen

­ uitvoeren van (biologische en chemische) maatregelen t.b.v. bescherming en ziektebestrijding (o.a. spuiten), i.o.v. de directe chef

­ mate van bijdrage aan verbetering teeltvoorbereiding

­ kwaliteit van groeibodem

­ tijdigheid en juistheid gesignaleerde afwijkingen

­ doelmatigheid uitgevoerde maatregelen

Geoogst product

­ oogsten van gewassen, w.o. plukken, snijden, rapen e.d. van oogstrijp gewas

­ het verzendgereed maken van geoogste gewassen, w.o. sorteren, verpakken e.d. conform klantspecifieke gegevens

efficiency en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden

tijdige beschikbaarheid van verpakt product voor verzending

Geregistreerde gegevens

­ registreren van gegevens (productie, uitgevoerde maatregelen e.d.)

actualiteit en volledigheid van geregistreerde gegevens

Onderhouden apparatuur en hulpmiddelen

­ verzorgen van dagelijks onderhoud aan transport- en hefmiddelen, teeltapparatuur, gereedschappen dan wel regelen daarvan en toezien op de uitvoering

– juistheid en efficiency van uitgevoerd dagelijks onderhoud

Nageleefde voorschriften

Naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

– mate waarin bedrijfsinstructies worden nageleefd

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Krachtsuitoefening bij het incidenteel tillen en verplaatsen van materialen, kisten, dozen of gewas etc. (tot ca. 15 kg); bij het hanteren van gereedschappen en hulpmiddelen t.b.v. grondbewerking (schoffelen, scheppen, harken); bij het hanteren van gereedschappen en hulpmiddelen t.b.v. gewasverzorging (snijden, snoeien).

 • Eenzijdige spierbelasting en gebukt en gebogen werken bij gewasverzorging.

 • Soms werken aan/met vochtige materialen bij plantwerkzaamheden. Voortdurend werken in ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en relatief hoge temperaturen (tot ca. 25°C). Hinder van dragen van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen bij samenstellen of aanbrengen van voedings-/meststoffen of bestrijdingsmiddelen.

 • Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. hanteren van messen etc. bij gewasverzorging.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Teeltchef 10.09

Afdeling Productie

Functiecontext

De functie komt m.n. in (middel)grote glastuinbouwbedrijven (groenten en bloemen/planten) voor. De aansturing vindt plaats o.b.v. goedgekeurde teeltplannen en werkschema's. Inzake de uitvoering wordt teruggerapporteerd en achteraf verantwoording afgelegd aan bedrijfsleider of directie. De functie initieert ook aanpassingen/verbeteringen in de processen, mede via proefproducties/experimenten. De functie maakt deel uit van in niveau opklimmende functiereeks van leidinggevende functies (zie bijbehorende NOK). Deze reeks is een vervolg op de uitvoerende functies van teeltmedewerker (zie functienummers 10.03 t/m 10.05).

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

ondernemer of directie of bedrijfsleider of productieleider

Geeft leiding aan

5-10 medewerkers

FUNCTIEDOEL

Leiden van de werkzaamheden t.a.v. het telen en oogsten van tuinbouwgewassen zodanig dat deze worden geproduceerd resp. afgeleverd volgens specificaties van het bedrijf resp. de klant.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Presterende medewerkers

leiden van de werkzaamheden t.a.v. teeltvoorbereiding, teelt en oogst gericht op het bereiken van de geraamde kwantiteit en bedoelde kwaliteit product

uitwerken van teeltplannen en werkschema's naar een werkplanning

toewijzen van taken aan en indelen van de medewerkers, geven van aanwijzingen/instructies

controleren van de uitvoeringskwaliteit, herstellen van afwijkingen

oplossen van zich voordoende problemen

uitvoeren van het personeelsbeheer w.o. mede selecteren en aannemen van nieuwe medewerkers, opleiden/

begeleiden van nieuwe medewerkers, voeren van beoordelingsgesprekken, regelen van verlof

bijhouden van diverse aan/afwezigheidsgegevens

verrichten van overige werkzaamheden w.o. het opstellen van werkinstructies/instructiemateriaal voor medewerkers

kennis van medewerkers

efficiency en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden

doelmatigheid van communicatie

tijdigheid en juistheid oplossingen van afwijkingen en problemen

Bijdrage aan kwaliteitverbetering

beoordelen van groeibodemkwaliteit, evt. initiëren van verbeteringsmaatregelen

beoordelen/controleren van de groeiontwikkeling; initiëren van maatregelen t.b.v. gewasbescherming of ziektebestrijding of t.b.v. groeiverbetering door klimaat-, licht- etc. beheersing

beoordelen van gewas op oogstrijpheid en bepalen van de oogstmomenten

bruikbaarheid en doelmatigheid van verbeteringsmaatregelen

mate van bijdrage aan de kwaliteit van het gewas

Verbetervoorstellen

ontwikkelen (vanuit de dagelijkse praktijk) en uitbrengen van voorstellen over verbeteringen/aanpassingen in de processen

inplannen en doen uitvoeren van bijzondere processen als bijv. proefproducties of bepaalde experimenten. Rapporteren over het verloop; doen van aanbevelingen

kwaliteit en bruikbaarheid van verbetervoorstellen

kwaliteit/efficiency van geplande en uitgevoerde processen

bruikbaarheid van de aanbevelingen

Bijgehouden teelt en oogstgegevens

verzorgen van diverse registraties i.h.k.v. teelt- en oogstprocessen w.o. het (laten) bijhouden van gegevens (over voorbereiding teelt en oogst) inzake toegepaste groeibeheersingsmaatregelen, voedingstoediening, groeiontwikkeling

bijhouden van gegevens over productieaantallen e.d.

verzorgen van periodieke overzichten

volledigheid en actualiteit van gegevens

juistheid en duidelijkheid van overzichten

Gehandhaafde voorschriften

toezien op juist gebruik en onderhoud van hulpmiddelen

toezien op het naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken, inzake gebruik en toepassing beschermingsmiddelen e.d.

– mate waarin voorschriften worden nageleefd

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

Soms werken/verblijven in ruimten met hinder van relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en/of hoge temperatuur (tot ca. 25°C).

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Teeltspecialist 10.10

Afdeling Productie

Functiecontext

De functie komt voor in grote glastuinbouwbedrijven (groenten en bloemen/planten). Bij kleinere bedrijven worden de werkzaamheden meestal uitgevoerd door de ondernemer zelf of wordt de verlangde deskundigheid extern ingehuurd.

Eisen hebben betrekking op o.a. rasspecificaties, kwaliteit, kwantiteit, te gebruiken bestrijdingsmiddelen, efficiency, rendement en milieu.

Teeltvoorstellen worden vooraf doorgesproken met de betrokken leidinggevende aan wie tevens wordt teruggerapporteerd over de effecten. Er zijn kaders afgesproken waarbinnen zelfstandig maatregelen ter bevordering van de teeltkwaliteit kunnen worden genomen.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

directie of bedrijfsleider of productieleider

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Inbrengen van expertise op het gebied van telen van tuinbouwgewassen, zodanig dat deze gewassen kunnen worden geproduceerd volgens de eisen van de onderneming en naar de laatste kennis en inzichten in de (teelt-)techniek.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Opgestelde teeltadviezen

aangeven, per teelt, van vereiste bodemconditie en

– structuur, klimaatvereisten, voedingsvereisten en

– methoden, zaai- en planttechnieken en evt. vereiste apparatuur en hulpmiddelen

analyseren van de grondmonsters, beoordelen van de bodemconditie d.m.v. het interpreteren van de uitkomsten

formuleren van de voorstellen voor aanpassingen van teeltmethoden a.g.v. analyse-uitkomsten, praktijkervaringen of nieuwe inzichten

opstellen van en adviseren over verzorgings-, teelt- en kweekschema's

opstellen van recepturen voor bodemverbeteraars

melden van gesignaleerde groei- en klimaatafwijkingen en uitbrengen van voorstellen ter verbetering

adviseren van betrokken lijnmanagers en ondernemingsleiding t.a.v. nieuwe methoden en technieken

bruikbaarheid van adviezen en voorstellen

mate waarin de teelt wordt geoptimaliseerd

juistheid en volledigheid van analyses en beoordeling

doelmatigheid van opgestelde schema’s en recepturen

Teeltvoorbereiding

instrueren en begeleiden t.a.v. zaai- en planttechnieken en vermeerderingsmethoden en -technieken

aangeven/instrueren t.a.v. de wijze van aanbrengen van bodemverbeteraars

helderheid van instructies en begeleiding

Uitgevoerde teeltverzorging en gewasondersteuning

instrueren en begeleiden van werknemers t.a.v. technieken van gewasondersteuning, gewasverzorging (voeding, water, klimaat, lucht, licht; uitdunnen, verwijderen van ongewenst blad, snoeien e.d.), onkruidverwijdering. Signaleren van groeiverstoringen

samenstellen en aanmaken van de voedings- en bestrijdingsmiddelen

registreren en controleren van klimaatbeheersingshandelingen (temperatuur, ventilatie, vochtgehalte, licht), en van de effecten van bijstellingen m.b.v. pc

uitvoeren van alle werkzaamheden gericht op de teelt t.b.v. realiseren van de productiedoelstellingen t.b.v. instructie en begeleiding

signaleren van gewasspecifieke kenmerken en afwijkingen

bijhouden van de registraties m.b.t. gewasontwikkeling

helderheid van instructies

doelmatigheid van begeleiden

juistheid en doelmatigheid van aangemaakte middelen

tijdigheid van signaleren van afwijkingen en verstoringen

bruikbaarheid en doeltreffendheid van oplossingen

actualiteit van gegevens

Ondersteunde en uitgevoerde oogstwerkzaamheden

instrueren en begeleiden van medewerkers t.a.v. het (handmatig) plukken, snijden, rapen etc. van oogstrijp gewas

overdragen van kennis per specifiek gewas over het juiste moment en de juiste wijze van oogsten e.d.

mede uitvoeren van oogstwerkzaamheden t.b.v. instructie, begeleiding e.d.

helderheid en doelmatigheid van instructies en begeleiding

volledigheid van overgedragen kennis/kennis van de medewerkers over het gewas

bruikbaarheid van adviezen

efficiency van uitgevoerde werkzaamheden

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

Incidenteel werken of verblijven in ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en relatief hoge temperaturen (tot ca. 25°C).

Regelmatig hinder van temperatuurswisselingen bij ingaan en verlaten van ruimten.

Hinder van dragen van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen bij samenstellen of aanbrengen van voedings-/meststoffen of bestrijdingsmiddelen.

Kans op hand- en vingerletsel a.g.v. stoten of beknellen bij tillen, duwen, etc.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Specialist gewasbescherming 10.11

Afdeling Productie

Functiecontext

De functie komt voor in grote glastuinbouwbedrijven (groenten en bloemen/planten). Bij kleinere bedrijven worden de werkzaamheden meestal uitgevoerd door de ondernemer zelf of wordt de verlangde deskundigheid extern ingehuurd.

Eisen hebben betrekking op o.a. rasspecificaties, kwaliteit, kwantiteit, te gebruiken bestrijdingsmiddelen, efficiency, rendement en milieu.

Teeltvoorstellen worden vooraf doorgesproken met de betrokken leidinggevende aan wie tevens wordt teruggerapporteerd over de effecten. Er zijn kaders afgesproken waarbinnen zelfstandig maatregelen ter bevordering van de teeltkwaliteit kunnen worden genomen.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

directie of bedrijfsleider of productieleider

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Inbrengen van expertise op het gebied van het beschermen van gewas tegen de schadelijke gevolgen van biologische groeiverstoorders zodanig dat het gewas kan worden geproduceerd volgens de eisen van de onderneming.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Opgestelde adviezen gewasbescherming

inventariseren/analyseren van potentiële veroorzakers van groeiverstoringen gezien de teelt, de voorbereiding en de teeltomstandigheden (zoals naastgelegen teelt en/of bebouwingen, bepaalde vormen van economische bedrijvigheid in de directe omgeving, klimaat, etc.)

analyseren van oorzaken van aanwezige groeiverstoringen in bodem en gewas en formuleren van voorstellen ter verwijdering van de veroorzakers en/of van het gewas (chemisch en biologisch)

opstellen van recepturen voor bodemverbeteraars en chemische beschermingsmiddelen, formuleren van voorstellen voor de inzet van biologische beschermingsmiddelen

adviseren aan beslissers over de meest effectieve aanpak van groeiverstoringen tijdens teelt en teeltvoorbereiding (preventieve en curatieve bestrijdingsplannen)

adviseren over de te nemen veiligheids- en beschermingsmaatregelen voor de medewerkers

evalueren van de effecten van preventieve en curatieve bestrijding

bruikbaarheid van adviezen en voorstellen

mate waarin beschadiging of uitval van teelt door ziekten of plagen wordt geminimaliseerd

juistheid en volledigheid van analyses en beoordeling

doelmatigheid van opgestelde recepturen

volledigheid van evaluatie

Gerealiseerde gewasbescherming

instrueren, coördineren, begeleiden van bedrijfsfunctionarissen dan wel zelf uitvoeren van gewasbeschermingswerkzaamheden (o.a. spuiten)

helderheid van instructies

tevredenheid van bedrijfsfunctionarissen

Verstrekte gewasbeschermingsgegevens

bijhouden van informatie over o.a. de gesignaleerde groeiverstoringen, aangetroffen/geanalyseerde veroorzakers, de aangewende middelen per gewas ter bestrijding, en de bereikte effecten

produceren van overzichten en rapportages over gebruik, maatregelen en effecten van preventie- en bestrijdingsmiddelen aan de directe leidinggevende

actualiteit van gegevens

inzichtelijkheid en duidelijkheid van overzichten en rapportages

Gehandhaafde normen

controleren op aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen

toezien op de naleving van bescherming- en veiligheidsmaatregelen

toezien op juist gebruik en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen

tijdigheid signaleren van afwijkingen t.o.v. de norm en doelmatigheid van bijsturing

Verantwoord functioneren

Naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

mate van naleving van bedrijfsinstructies

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

Incidenteel werken of verblijven in ruimten met relatief hoge luchtvochtigheid (ca. 80%) en relatief hoge temperaturen (tot ca. 25°C).

Regelmatig hinder van temperatuurswisselingen bij ingaan en verlaten van ruimten.

Hinder van dragen van voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen bij samenstellen of aanbrengen van voedings-/meststoffen of bestrijdingsmiddelen.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Hoofd Arbeid 10.12x

Afdeling Productie

Functiecontext

De functie komt m.n. in (middel)grote glastuinbouwbedrijven (groenten en bloemen/planten) voor. Inzake de uitvoering wordt teruggerapporteerd en achteraf verantwoording afgelegd aan bedrijfsleider of directie. Het hoofd arbeid houdt zich bezig met het inplannen van de arbeid o.b.v. de teeltplannen en werkschema’s i.s.m. een hoofd teelt of een teeltmanager.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

bedrijfsleider of productieleider of directie

Geeft leiding aan

10-20 vaste medewerkers, aangevuld met seizoensmedewerkers (ca. 20-50)

FUNCTIEDOEL

Opstellen van de personeels- en werkplanning op basis van het teeltplan, regelen van de beschikbaarheid van benodigd personeel en coördineren van de werkuitvoering op de toegewezen locaties.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Geplande werkzaamheden

overleggen met teeltchef/hoofd teelt over de te verwachte werkzaamheden

ramen van benodigde manuren en doorlooptijd

opstellen van een week- en dagplanning van de arbeid van zowel vaste medewerkers, scholieren en uitzendkrachten o.b.v. een teeltplan i.o.m. teeltchef

onderhouden van contact met het uitzendbureau over beschikbaarheid van uitzendkrachten

juistheid en realiseerbaarheid van geplande werkzaamheden

tijdigheid en helderheid van communicatie in- en extern

Geadministreerde urenverantwoording

registreren en bijhouden van alle gewerkte uren en doorgeven aan medewerker P&O/administratie t.b.v. de salarisverwerking (evt. door externe partij)

actualiteit en tijdigheid van geregistreerde urenverantwoording

Gerealiseerde werkplanning

leiden van de dagelijkse werkzaamheden t.a.v. teeltvoorbereiding, teelt en oogst

mede uitvoeren van de teeltvoorbereiding-, oogst en teelt-werkzaamheden indien nodig

toewijzen van taken aan en indelen van de medewerkers, geven van aanwijzingen/ instructies

toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden en aangeven van gewenste aanpassingen, laten uitvoeren van mogelijke correcties

oplossen van moeilijkheden die door medewerkers niet kunnen of mogen verholpen worden

controleren van de kwaliteit van het product

signaleren van verstorende invloeden en deze bespreken met bedrijfsleider

deelnemen aan maandelijks overleg met alle vaste medewerkers en wekelijks overleg met het management

efficiency en effectiviteit van dagelijkse werkzaamheden door medewerkers

helderheid van begeleiding en bijsturing

tijdigheid en doelmatigheid van bijsturing en communicatie met bedrijfsleider

beschikbaarheid van producten volgens planning

Presterende medewerkers

uitvoeren van het personeelsbeheer w.o. selecteren en aannemen van nieuwe medewerkers, opleiden/begeleiden van nieuwe medewerkers, voeren van beoordelingsgesprekken, regelen van verlof. bijhouden van diverse aan/afwezigheidgegevens

coachen van medewerkers

bijhouden van wetgeving op het gebied van personeel i.s.m. medewerker P&O

verrichten van overige werkzaamheden w.o. het opstellen van werkinstructies/instructiemateriaal voor medewerkers

kennis van medewerkers

efficiency en juistheid van uitgevoerde werkzaamheden

doelmatigheid van communicatie

tijdigheid en juistheid oplossingen van afwijkingen en problemen

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

Soms werken/verblijven in ruimten met hinder van relatief hoge luchtvochtigheid en/of hoge temperatuur.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Productieleider/Bedrijfsleider 10.13

Afdeling Productie

Functiecontext

Het betreft de functie die vooral voorkomt in de (middel)grote glastuinbouwbedrijven (groenten en bloemen/planten) waarin de uitvoerende werkzaamheden zelfstandig worden verricht. De uitvoering wordt op hoofdlijnen aangegeven. De functiehouder geeft leiding en houdt toezicht op de uitvoering door medewerkers. Tijdens bedrijfspieken zijn soms relatief grote aantallen werknemers aanwezig.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

directie

Geeft leiding aan

ca. 5-10 afdelingshoofden, groepsleiders en/of meewerkend voormannen, indirect ca 60-70 medewerkers (tijdens bedrijfspieken)

FUNCTIEDOEL

Zorgen voor efficiënte en effectieve werkuitvoering, zodanig dat voldaan wordt aan de normen t.a.v. kosten, kwaliteit en beschikbare capaciteit optimaal benut wordt.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Presterende medewerkers

organiseren, coördineren en leiden van de dagelijkse operatie

instrueren en informeren van direct ondergeschikten, delegeren van verantwoordelijkheden en stellen van prioriteiten

bewaken van uitvoering in kwalitatieve en kwantitatieve zin, toezien op de voortgang en ingrijpen bij organisatorische of andere onvolkomenheden

(laten) opstellen en bewaken van een doelmatige personeelsplanning

uitvoeren van het personeelsbeheer w.o. selecteren en aannemen van nieuwe medewerkers, opleiden/begeleiden van nieuwe medewerkers, voeren van beoordelingsgesprekken, regelen van verlof. Bijhouden van diverse aan-/

afwezigheidsgegevens

beschikbaarheid van medewerkers

inzetbaarheid van medewerkers

doelrealisatie door medewerkers

motivatie van medewerkers

(Gerealiseerde) bedrijfsuitvoering

plannen van de uitvoering van werkzaamheden

beoordelen van resultaten, signaleren van knelpunten en ingrijpen bij afwijkingen

beoordelen van de handelingsprocessen en zo nodig doen van voorstellen tot optimalisatie

voorbereiden van investering- en onderhoudsplannen, opstellen van budgetten

beheren van de toegewezen budgetten en verzorgen van rapportages

efficiency en effectiviteit van werkprocessen

bruikbaarheid van voorstellen

helderheid van plannen

inzicht in efficiency en kosten van de bedrijfsuitvoering

Geoptimaliseerde productie

optimaliseren van bestaande productie processen m.b.t. de voorkomende gewassen

initiëren van acties die leiden tot kwaliteitsverbetering

doelmatigheid van optimalisatie(voorstellen)

kwaliteit van de voorgestelde acties

Beheerde administratie

zorgdragen voor de uitvoering van de (financiële) administratie, zoals facturering en archivering (intern en/of uitbesteedt aan derden)

controleren van uitgevoerde administraties o.b.v. overzichten en rapportages. Inschakelen van leidinggevende en/of deskundige bij problemen of twijfel

accuraatheid van administratie

conformiteit aan wet- en regelgeving

Gewaarborgde kwaliteit

(mede) vormgeven aan het kwaliteits-, Arbo-, milieu- en veiligheidsbeleid, i.o.m. leidinggevende, rekeninghoudend met de geldende wet- en regelgeving

opstellen en/of aanpassen van procedures, instructies

– mate waarin (beleids-)

voorstellen zijn onderbouwd

– duidelijkheid en doelmatigheid van procedures en instructies

Gehandhaafde regels en voorschriften

zorgen voor het beheer van en veiligheid op het bedrijfsterrein

toezien op de naleving van deze procedures en werkinstructies

– mate van naleving van bedrijfsregels- en procedures

– mate van naleving van veiligheidsvoorschriften en procedures

– mate van naleving van voorschriften en procedures

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

Niet van toepassing.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Orderverzamelaar 20.01

Afdeling Logistiek

Functiecontext

De functie komt veelal voor in de (middel)grote bedrijven met veelal diverse eindproducten en eigen opslag.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

hoofd logistiek of loodschef

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Samenstellen en verzendgereed maken van orders.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verzendklare orders

– verzamelen a.d.h.v. orderformulier van verlangde producten uit opslag, magazijn, koelcel danwel ophalen op (interne) productielocatie; hiertoe bedienen van en manoeuvreren met handpallettruck of elektrische lorry

– controleren op juiste aantallen, (soms kleine verschillen in) soort/ras/kleur, kwaliteiten en soort verpakking

– verpakken waarnodig in overdozen, palletiseren, aanbrengen van merken en aangeleverde adresstickers

aanleveren aan expeditie of plaatsen in afgesproken gedeelte van expeditieloods t.b.v. afvoer naar klant

melden van verstoringen en gebreken aan producten, verpakkingen en transportmiddelen aan direct-leidinggevende en collega’s

juistheid en volledigheid van verzamelde artikelen

zorgvuldigheid van uitgevoerde controles (afwijkingen in kleur en kwaliteit)

tijdigheid van melding van onvolkomenheden en noodzakelijke aanvullingen

zorgvuldigheid van inpakwerk

tijdigheid van signalering van storingen

Verrichte ondersteunende handelingen

aanvullen van voorraden in het magazijn

assisteren bij inventarisatie/telwerkzaamheden

schoonhouden van werkruimten

uitvoeren van klein onderhoud aan te gebruiken transportmiddelen (o.a. opladen batterijen)

alle voorkomende algemene ondersteunings-werkzaamheden

juistheid van verleende ondersteuning

orde en netheid van de werkomgeving

Nageleefde voorschriften

naleven van bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

mate waarin de instructies worden nageleefd

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Krachtsuitoefening bij het verplaatsen van colli en pallets.

 • Gedwongen houdingen bij het uit stellingen nemen en het palletiseren van goederen en bij het werken met handtruck en lorry.

Hinder van tocht in magazijn- en expeditieruimten.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Vorkheftruckchauffeur 20.02

Afdeling Logistiek

Functiecontext

De functie komt voor in de grotere bedrijven met een eigen opslag voor uitgangsmateriaal en/of (eind-) producten.

Voert de werkzaamheden uit in opdracht en volgens geldende voorschriften.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

hoofd magazijn of productieleider of bedrijfsleider of ondernemer

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Transporteren van goederen m.b.v. een (vork-)heftruck.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Ontvangen en afgevoerde goederen

– lossen en laden van pallets, kratten etc. uit/in vrachtauto's

– controleren van de te lossen/laden goederen a.d.h.v. vrachtdocumenten (kwantiteiten) en signaleren van afwijkingen aan direct leidinggevende

– nemen van (bepaalde) monsters volgens voorschrift t.b.v. kwaliteitscontrole

– tijdigheid van afgevoerde goederen

– zorgvuldigheid van handelen bij het controleren van ontvangsten en bij het lossen, laden en verplaatsen van goederen

– snelheid van lossen

– juistheid van monstername

Getransporteerde goederen

Transporten van goederen m.b.v. een (vork-)heftruck naar/van aangegeven plaatsen binnen de onderneming (productie-afdeling of magazijn)

– tijdigheid en juistheid van getransporteerde goederen

– juiste opslaglocatie

Verzorgde hefmiddelen

– verzorgen van het gebruikersonderhoud aan hefmiddelen volgens opdracht en voorschriften

– schoonhouden van apparatuur

– dagelijks (preventief) onderhoud d.m.v. controleren van peil- en meterstanden etc.

– signaleren van dreigende (ver)storingen aan direct leidinggevende

– kwaliteit van gebruikersonderhoud

– tijdigheid van signalering dreigende storingen

Nageleefde voorschriften

Naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

– mate waarin bedrijfsinstructies worden nageleefd

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Uitoefenen van kracht (incidenteel) bij het handmatig verplaatsen van goederen.

 • Inspannende houding bij het besturen van de heftruck.

 • Hinder van temperatuurverschillen (binnen/buiten) en tocht bij overgang tussen ruimten, lawaai.

 • Kans op letsel bij transportwerkzaamheden.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Logistiek medewerker 20.03

Afdeling Logistiek

Functiecontext

De functie komt voor in grotere bedrijven met eigen opslagruimte voor uitgangsmateriaal en/of eindproducten.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

loodschef, halchef, hoofd logistiek of magazijnchef

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Ontvangen, opslaan en uitgeven van producten.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Ontvangen goederen

– controleren van de in- en extern aangevoerde producten en/of goederen en materialen a.d.h.v. vrachtbrieven en pakbonnen, alsmede op uiterlijk, afwijkingen worden gemeld aan direct leidinggevende

– aftekenen van vrachtbrieven en noteren van ontvangsten en eventuele extra leveringen

– controleren of wijze van verpakken en/of palletiseren is geschied volgens de voorschriften

– overleggen met de leidinggevende bij problemen of niet-correcte aanlevering

– overleggen met leidinggevende en interne afnemers over wijze en moment van uitleveren

– overleggen met externe chauffeurs over loswerkzaamheden, manco’s e.d.

– juistheid van specificaties

– juistheid van registratie van ontvangsten

– adequaatheid van uitgevoerde controles

Opgeslagen goederen

– opslaan van goederen in magazijnruimten of koelcellen, soms m.b.v. vorkheftruck, volgens interne voorschriften en i.o.m. afdelingschef

– registreren van verrichte werkzaamheden, zodat goederen/producten terugvindbaar zijn

– correctheid van opgeslagen goederen

– traceerbaarheid van goederen

– juistheid van registratie

Aangeleverde goederen

– aanleveren van de goederen en/of producten (m.b.v. vorkheftuck of karren)

– verzendgereed maken van foutgeleverde goederen/producten

– verwerken van uitgiften in voorraadsysteem

– juistheid van aanlevering van goederen

– tijdigheid van aanlevering van goederen

– juistheid van registraties

Bewaakte voorraad

– signaleren van het bereiken van ondergrenzen of bovengrenzen in voorraden, veranderingen t.o.v. de administratieve voorraad of veranderingen in kwaliteit van opgeslagen goederen/producten

– overleggen met direct leidinggevende over eventuele correctieve maatregelen

– tijdigheid van signalering tekort/

overschot

– correctheid van uitgevoerde controles

– alertheid op gesignaleerde kwaliteitsafwijkingen

Gearchiveerde orders

Archiveren van opgeslagen en uitgeleverde orders.

– accuraatheid van archivering

– traceerbaarheid van orders

Werkende apparatuur

– uitvoeren van klein onderhoud en reparaties aan de te gebruiken transport- en hefmiddelen

– schoonhouden van de magazijnen

– juistheid en efficiency van uitgevoerd dagelijks onderhoud

– orde en netheid van magazijnen

Nageleefde voorschriften

– naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

– mate waarin bedrijfsinstructies worden nageleefd

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Uitoefenen van kracht bij het (ver)plaatsen van kratten, dozen, pallets, etc. van uiteenlopend gewicht.

 • Inspannende houding bij lossen en in/uit stellingen halen/rijden van goederen/producten.

 • Hinder van tocht en kou in magazijnen en/of koelcellen.

 • Kans op letsel door vertillen en door ongeval met hef- en transportmiddelen.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Chauffeur binnenland 20.04

Afdeling Logistiek

Functiecontext

De functie komt als volledige functie voor in de grotere glastuinbouw bedrijven met eigen vrachtauto. Het betreft vrijwel uitsluitend het uitvoeren van (dag)ritten in Nederland.

De chauffeur is belast met in- en uitladen. Er wordt van uitgegaan dat de chauffeur een eigen handpallet/hefapparaat bij zich heeft en gebruikt. Laden en lossen gebeurt soms in een expeditieloods maar veelal in de openlucht.

Er wordt gereden met een vrachtwagencombinatie of truck met oplegger. Er wordt gebruikgemaakt van geavanceerde navigatie- en communicatiesystemen. Uitgegaan wordt van ca. 45.000 km p.j. Veelal wordt vroeg in de ochtend danwel laat in de avond gereden t.b.v. behoud van conditie van product of om aansluiting te kunnen hebben op verder transport, danwel t.b.v. aflevering aan veilingen.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

ondernemer of bedrijfsleider of hoofd expeditie

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Afleveren van goederen/producten van productielocatie naar afnemerlocaties in Nederland overeenkomstig de gegevens op de bijbehorende vrachtdocumenten.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Afgeleverde goederen

– transporteren van goederen naar afnemers in het binnenland (incl. stedelijke gebieden) o.b.v. daartoe verkregen schriftelijke en/of mondelinge opdrachten

– positioneren van de wagen op aangegeven locatie

– in ontvangst nemen van vrachtdocumenten en laadinstructies

– toezien op het lossen van goederen, resp. zelf lossen van goederen m.b.v. handpallettruck

– aftekenen van vrachtdocumenten en laten tekenen voor ontvangst

– meenemen van retourartikelen (emballage) en uitschrijven van ontvangstbonnen

– afleveren van retourartikelen bij productielocatie

juistheid van laden en lossen van goederen

tijdige en juiste afleveringen

volledigheid van controles van ladingen en vrachtdocumenten

juistheid van afhandeling

Overige bijdragen

– uitvoeren van dagelijkse controles, (klein) onderhoud en brandstofinname

– verhelpen van kleine mankementen en melden van grotere storingen

– ordelijk en schoonhouden van de cabine

– tijdig gebruikersonderhoud en brandstofinname

Verstrekte informatie

– registreren van kilometerstanden, kosten, brandstofverbruik

– invullen en verwisselen van tachograafschijf volgens voorschrift

juistheid en volledigheid van gegevens

Nageleefde voorschriften

Naleven van wettelijke en bedrijfsvoorschriften en

–procedures.

– naleving van verkeersregels en bedrijfsvoorschriften

– schadevrij rijden

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Krachtsuitoefening bij laad- en loswerkzaamheden (incidenteel).

 • Eenzijdige houding en oogspierbelasting bij autorijden.

 • Hinder van weersomstandigheden bij laden en lossen. Enerverend bij deelname aan verkeer.

 • Kans op letsel bij verkeersongevallen en bij laden en lossen.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Hoofd logistiek 20.05

Afdeling Logistiek

Functiecontext

De functie komt voor in bedrijven met een eigen magazijn voor opslag van uitgangsmateriaal en/of (eind-)producten danwel een centrale bedrijfsruimte waar orders volgens specificaties van afnemers worden samengesteld. Geeft direct leiding aan (ca. 4 tot 7) medewerkers in de loods, uit magazijn of de expeditieruimte. Bij piekdrukte kunnen via de direct leidinggevende anderen uit het bedrijf worden ingeschakeld.

Beslist over wijze van werken en inzet van beschikbare mensen en middelen binnen interne regelgeving en externe (veiligheids-)voorschriften en procedures.

Aflevering van producten geschiedt naar binnen- en buitenland; veelal wordt gebruikgemaakt van vaste expediteurs o.b.v. afgesloten jaarcontracten.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

ondernemer of bedrijfsleider

Geeft leiding aan

4-7; logistiek medewerker, magazijnmedewerker, vorkheftruckchauffeur

FUNCTIEDOEL

Organiseren en coördineren van de logistieke processen gericht op transport, opslag en uitgifte van inkomende en uitgaande goederen en producten.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Gerealiseerde goederenstroom

– inrichten/indelen van de magazijn- en expeditieruimte(n)

– vaststellen van de wijzen van transport en opslag, hierover instrueren van medewerkers, oplossen van problemen

– bespreken van zaken (ook klachten) met expediteurs en afnemers (1 moderne vreemde taal)

– zorgdragen voor het klaarzetten van de bestellingen a.d.h.v. ontvangen bestellijsten m.n. via instructie en opdrachten aan medewerkers

– verdelen van de los-, laad-, transport-, verzamel- en opslagwerkzaamheden

– plannen en afroepen van externe vervoerscapaciteit en communiceren met transporteurs over uitvoering van werkzaamheden

– toezicht houden op de uitvoering en op naleving procedures en voorschriften (o.a. veiligheid)

– efficiëntie van het in,- op-, en uitslagproces

– tijdige uitlevering van goederen

– correctheid van klantenbehandeling

– conformiteit aan gemaakt afspraken met afnemers

– tijdige beschikbaarheid van vervoerscapaciteit

– mate waarin procedures en voorschriften worden gehandhaafd

Verwerkte en gecontroleerde gegevens (goederenmutaties

en vervoersdocumenten)

– instrueren van medewerkers over de vastgestelde wijzen van administreren en registeren van transport, opslag- en uitgifte/verzending

– (toezien op) aanmaken van vereiste transportdocumenten

– (toezien op) controleren en registreren van bijbehorende (bestel- en vracht-)documenten

– tijdigheid en compleetheid van informatie

– juistheid van gegevens

– correctheid en volledigheid van documenten

Werkend transportmateriaal en faciliteiten

– instrueren van de medewerkers over het juiste gebruik en (klein) onderhoud van technische hulpmiddelen en toezien op de uitvoering

– organiseren en coördineren van regelmatig onderhoud en reparatie aan de in gebruik zijnde installaties (klimaat- en luchtbehandeling, hefinstallaties, etc.) en apparatuur (vorkheftrucks, handpallettrucks, etc.), onder andere via overleg en afstemming met interne technische dienst danwel met leveranciers of gecontracteerde onderhoudsbedrijven

– correctheid en volledigheid van instructies

– doelmatigheid van inzet

– tijdigheid van onderhoud

Geoptimaliseerde werkprocessen

– doen van voorstellen aan de ondernemingsleiding m.b.t. het verbeteren van operationele werkprocessen (o.a. methoden en technieken van lossen, laden, transport en opslag, onderhoud, administratie, vervanging van apparatuur)

haalbaarheid en doelmatigheid van verbetervoorstellen

mate waarin verbetervoorstellen zijn onderbouwd

Presterende medewerkers

– plannen van de werkzaamheden en inroosteren van medewerkers

– zorgdragen voor vervanging van medewerkers bij tijdelijke afwezigheid, bijdragen aan selectie van nieuwe medewerkers

– introduceren, instrueren, motiveren en beoordelen van medewerkers

– instrueren, motiveren en begeleiden van medewerkers

– overdragen van kennis en inzichten aan medewerkers en organisatieleiding

– voeren van werkoverleg en overleggen met direct-leidinggevende over het functioneren van de eigen afdeling

beschikbaarheid van medewerkers

motivatie van medewerkers

doelrealisatie door medewerkers

Gehandhaafde voorschriften

– toezien op het naleven van de bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken, gebruik en toepassing van beschermingsmiddelen e.d.

– mate waarin voorschriften worden nageleefd

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Hinder van temperatuurverschillen/tocht en (motor)lawaai in magazijn- en expeditieruimten.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Export medewerker 20.06

Afdeling Logistiek

Functiecontext

De functie komt voor in grotere bedrijven met eigen opslagruimte voor uitgangsmateriaal en/of eindproducten.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

hoofd logistiek of hoofd commercie

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Zorgen voor de expeditie van producten naar het binnen- en buitenland.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Organisatie van transporten

– beoordelen van vervoersaanvragen op juistheid en volledigheid, aanvullen van ontbrekende gegevens en/of documenten (inklaringsinstructies, accreditieven, certificaten e.d.)

– opzetten van een exportplanning, afstemmen (in-/extern) over verladings- en afleveringstijdstippen

– combineren van vrachten, rekening houdend met soort producten, afleveringstermijnen en bestemmingen

– reserveren en afroepen van vervoerscapaciteit

– evt. aanvragen van offertes voor diverse transporten

– afstemmen met interne afdelingen, afnemers en vervoerders (2 vreemde talen)

– juistheid planning

– efficiency van inzet van transportmogelijkheden

– realisatie van goederenaflevering in een optimale staat, juiste bestemming en op overeengekomen tijdstip

Gedocumenteerde zending

– afstemmen met douane over vervoersdocumenten

– controleren van de bij de lading gevoegd documenten op volledigheid

– zorgdragen voor de opmaak en distributie van benodigde documenten (T-documenten, vrachtbrieven e.d.)

– samenstellen van een dossier per zending

– juistheid en tijdige beschikbaarheid van verzenddocumenten

– volledigheid en actualiteit van dossiers

Behandelde klachten

– behandelen van reclames van klanten m.b.t. vertragingen, manco’s e.d.

– uitzoeken van oorzaken en nemen van corrigerende maatregelen, contact opnemen met transporteur

– verzamelen van informatie die op schade betrekking heeft en opstellen van rapporten hiertoe

– klanttevredenheid

– tijdigheid en doelmatigheid van afhandeling van klachten

– duidelijkheid van rapporten

Verstrekte informatie

– berekenen van kosten op opvragen van prijzen bij binnen en buitenlandse vervoerders

– informeren van de intern belanghebbende over de kosten van afwijkend vervoer

– juistheid en tijdigheid verstrekte informatie

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren tijdens bediening pc (ca. 2 uur p.d.)

 • Enerverend werk tijdens piekdrukte en spoedopdrachten.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Laboratorium medewerker/laborant 30.01

Afdeling Kwaliteit en technologie

Functiecontext

De functie komt voor in middelgrote en grote bedrijven. Het laboratorium voert standaard fysische kwaliteitstesten en bepalingen uit op producten tijdens diverse stadia van het proces. De kwaliteitscontroles worden verricht o.b.v. nauwkeurige richtlijnen, regels en procedures. Resultaten worden direct aan de productieleiding doorgegeven.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

hoofd productie of bedrijfsleider

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Uitvoeren van standaardtesten en -bepalingen ter vaststelling van de kwaliteit van producten.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Uitgevoerde testen

– verrichten van fysische standaardbepalingen op aangeleverde standaard productmonsters, volgens voorschriften en rekening houdend met de aangegeven urgentie, beschikbaarheid van analyseapparatuur en doorlooptijd van bepalingen

– voorbereiden van de monsters door prepareren, afwegen, mengen etc.

– instellen van apparatuur en doseren van monsters

– meten, wegen, aflezen van analysegegevens

– omzetten van gegevens in voor afnemers bruikbare informatie en doorgeven volgens afspraak (bijv. alleen buiten de specificaties vallende resultaten)

– invoeren van meetgegevens in computer

– tijdigheid van uitvoering van testen

– correctheid van monstervoorbereiding

– juistheid van apparatuurinstelling en monsterdosering

– betrouwbaarheid van resultaten

– correctheid van gegevensinvoer

Beschikbaarheid van apparatuur, werkomgeving en hulpmaterialen

Mede onderhouden en met standaarden ijken van analyseapparatuur, schoonhouden van het laboratorium en op peil houden van de voorraad verbruiksmaterialen (afroepen bij leveranciers).

– correctheid van onderhouden apparatuur

– reinheid van laboratorium

– tijdigheid van beschikbaar zijn van de verbruiksmaterialen

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

 • Werken in veelal staande en licht gebogen houding.

 • Hinder van stank (onwelriekende stoffen).

 • Enige kans op letsel door glasbreuk en door contact met chemicaliën.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Onderhoudsmonteur 40.01

Afdeling Techniek

Functiecontext

De functie komt voor in een technische dienst van een groter agrarisch bedrijf. Voert werkzaamheden zelfstandig uit, maar wordt aangestuurd door een specialist uit hetzelfde vakgebied. Beslissingen zijn van vaktechnische aard en richten zich op de methoden en technieken.

De werkzaamheden richten zich op alle in het bedrijf voorkomende technische apparatuur en installaties. Het betreft m.n. werktuigbouwkundige werkzaamheden aan bedrijfsmiddelen als transport- en hefmiddelen, klimaatregelingapparatuur en -installaties en apparatuur/installaties t.b.v. water en voeding.

Grotere agrarische bedrijven hebben veelal een eigen technische deskundigheid t.b.v. het preventief planmatig onderhoud en het diagnosticeren en verhelpen van storingen. Complexere constructiewerkzaamheden en vernieuwing/vervanging wordt veelal uitgevoerd door externe bedrijven/contractors.

Bij uitvoering van de werkzaamheden zijn vaardigheden vereist als elektrisch en autogeen lassen, bank- en plaatwerk en verspanende bewerkingen als boren en eenvoudig draaiwerk.

POSITIE in de ORGANISATIE

Rapporteert aan

ondernemer of bedrijfsleider of productieleider of hoofd onderhoud

Geeft leiding aan

niet van toepassing

FUNCTIEDOEL

Verrichten van algemeen werktuigbouwkundige werkzaamheden aan technische bedrijfsmiddelen zodanig dat deze zo ongestoord mogelijk functioneren.

RESULTAATVERWACHTING / FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Geïnspecteerde installaties

beoordelen van de technische staat a.d.h.v. eigen waarnemingen en/of metingen in vergelijking met technische specificaties

uitvoeren van correctief onderhoud voortvloeiend uit inspecties

rapporteren/registreren van bevindingen en verrichte werkzaamheden

juistheid beoordeling van situatie

bruikbaarheid van aanvullende schetsen

juistheid aangegeven benodigdheden en getroffen maatregelen

volledigheid van registratie

Uitgevoerde reparaties/

mechanisch werkende installaties

vaststellen van storingsoorzaken, beoordelen van aard en omvang van de te verrichten reparaties, overleggen met direct leidinggevende

uitvoeren van (nood)reparaties i.o.m. direct leidinggevende en productieleiding

correctheid van diagnose van storingen en storingsoorzaken

tijdigheid en helderheid van overleg met leidinggevende

Gemodificeerde en gereviseerde installaties

uitvoeren van modificatie en revisiewerkzaamheden o.b.v. werkopdrachten en instructies of assisteren bij werkzaamheden door contractors

bewerken van materialen gebruikmakend van handgereedschappen, machines en lasapparatuur

uitvoeren van bewerkingen en toepassen van technieken zoals elektrisch en autogeen lassen, bank- en plaatwerk en verspanende bewerkingen als boren en eenvoudig draaiwerk

doen van voorstellen voor aanpassingen/verbeteringen aan apparatuur, installaties of productiesituaties

juistheid uitgevoerde opdrachten

mate waarin wijzigingen en instructies zijn opgevolgd

doeltreffendheid van verbeteringsvoorstellen van bepaalde situaties

Verleende assistentie bij in bedrijf stellen en uittesten van nieuwe apparatuur

assisteren bij uit te voeren nieuwbouwwerkzaamheden in bedrijf stellen/uittesten van installaties en apparatuur

mate waarin de gevraagde assistentie is geleverd

mate waarin inzicht is verkregen in de (onderhoud)technische aspecten van de apparatuur/

installaties

Vastgelegde gegevens/

informatie

rapporteren/registreren van bevindingen en verrichte werkzaamheden

volledigheid en actualiteit van registratie

Nageleefde voorschriften

schoonhouden van werkplaats en onderhouden van gebruikte gereedschappen en machines

naleven van bedrijfsinstructies inzake veiligheid van werken e.d.

orde en netheid van eigen werkruimte

mate waarin instructies worden nageleefd

WERKGERELATEERDE BEZWAREN

Krachtsuitoefening bij het verplaatsen van materialen en bij demontagewerkzaamheden (5-15 kg, max. 2 uur p.d.).

Inspannende houding bij het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen (max. 2 uur p.d.).

Hinder van hitte, lawaai, vocht en temperatuurwisselingen i.v.m. binnen- en buitenwerk.

Kans op letsel door vallen, bekneld raken, uitschietend gereedschap en/of door contact met gezondheidschadende stoffen.

FUNCTIEHANDBOEK GLASTUINBOUW

FUNCTIE Algemeen technisch medewerker II 40.02

Afdeling Techniek

Functiecontext

De functie komt veelal voor in de grotere glastuinbouw bedrijven. De functionaris wordt vanuit zijn vakspecialisme (bouwen) ingezet op alle werkzaamheden van (bouw-)technische aard binnen het bedrijf, hij assisteert ook externe aannemers. De werkzaamheden worden onder toezicht uitgevoerd.

De functie algemeen technisch medewerker II is de lichtste in de reeks van in het functiehandboek opgenomen algemeen technisch medewerkers. Het verschil met de functie van algemeen technisch medewerker I betreft o.a. de inzetbaarheid (omvang van bekwaamheden, kennis en vaardigheden) en mate van (door de organisatie gegeven) handelingsvrijheid/zelfstandigheid.

<