Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2019, 55820Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan "Lommelsedijk 54"

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op donderdag 26 september 2019 het bestemmingsplan "Lommelsedijk 54" met als identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPUlom0061-VAST heeft vastgesteld.

Inzage

Met ingang van donderdag 10 oktober 2019 ligt het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk.

Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Inhoud

Het bestemmingsplan “Lommelsedijk 54” voorziet in de transitie van de voormalige agrarische bedrijfslocatie aldaar naar een woonbestemming bouw, alsmede statische opslag in een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan worden verkregen.

Beroep

Vanaf donderdag 10 oktober 2019 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 10 oktober 2019 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad.

Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bergeijk,

Burgeemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester