Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 55804Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkstraat 70

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering op 12 september 2019 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Kerkstraat 70” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019006-VS01) heeft vastgesteld.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Kerkstraat 70 Someren' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor twaalf grondgebonden levensloopbestendige woningen en infrastructuur op de gronden gelegen achter het bedrijf Kerkstraat 70, de achterzijde van percelen aan de Kommerstraat, de straat de Dilmanshof en de achterzijde van de percelen aan de Kerkstraat. De wijziging betreffen enkele ondergeschikte verbeteringen alsmede is de mogelijkheid tot het situeren van bijbehorende bouwwerken op de toekomstige woonpercelen beperkt.

 

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 11 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 12 oktober 2019 tot en met 22 november 2019.

 

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019006-VS01.

 

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan;

een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.