Kennisgeving van de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister voor Medische Zorg en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben bij besluit d.d. 24 januari 2019 conform artikel 2.4, eerste lid, van de WNT in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad besloten, dat de heer prof. dr. M.H.H. Kramer, in verband met de vervulling van de functie van lid van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC, locatie VUmc, in aanmerking blijft komen voor het bezoldigingsmaximum zoals dat krachtens de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector en artikel 7.4, tweede lid, WNT voor het jaar 2015 gold.

Toelichting

Het Amsterdam UMC, locatie VUmc (hierna aangeduid als VUmc) valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Topfunctionarissen bij het VUmc zijn dan ook onderworpen aan het WNT-bezoldigingsmaximum. Op grond van artikel 2.4 van de WNT kan op individuele basis worden besloten dat partijen een hogere bezoldiging mogen overeenkomen dan de maximumbezoldiging.

De Minister voor Medische Zorg en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben conform artikel 2.4, eerste lid, van de WNT in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad besloten, dat de heer prof. dr. M.H.H. Kramer als lid van de raad van bestuur van het VUmc in aanmerking komt voor een individueel bezoldigingsmaximum van € 230.000 per kalenderjaar bij een voltijdse aanstelling. Dit bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks op vergelijkbare wijze geïndexeerd als het wettelijk bezoldigingsmaximum uit artikel 2.3, eerste lid, van de WNT.

Het VUmc heeft drie kerntaken: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding. Op wetenschappelijk gebied neemt het VUmc zowel nationaal als internationaal een belangrijke positie in. Het VUmc is een topreferent ziekenhuis en een internationaal vooraanstaande wetenschappelijke instelling voor onderwijs en onderzoek. Met 25 erkende expertisecentra is VUmc op onderdelen het expertisecentrum voor geheel Nederland. Alle onderdelen van zorg worden verleend. De omzet van het VUmc bedroeg over het jaar 2017 € 714 miljoen. Het VUmc biedt plaats aan een breed scala aan medische, ondersteunende en verpleegkundige (vervolg)opleidingen.

Daarbij geldt dat het VUmc en het Academisch Medisch Centrum (hierna: AMC) per 7 juni 2018 bestuurlijk gefuseerd zijn. Het AMC heeft evenals het VUmc drie kerntaken: het behandelen van patiënten, het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van onderwijs en opleiding. De omzet van het AMC bedroeg in 2017 circa € 1 miljard. Verder heeft het AMC niet alleen een regionale functie maar is ook zowel topreferent als topklinisch ziekenhuis en een internationaal vooraanstaand wetenschappelijk instituut voor onderwijs en onderzoek dat mensen vanuit de hele wereld aan zich weet te binden.

Door het samenwerkingsverband is er één raad van bestuur.

De complexiteit van het VUmc zoals hierboven geschetst, zorgt voor bijzondere arbeidsmarktomstandigheden voor topfunctionarissen met een academische medische achtergrond en bestuurlijke kwaliteiten op een hoog niveau, op grond waarvan een hogere bezoldiging van de topfunctionaris dan de maximale bezoldiging als bedoeld in artikel 2.3 van de WNT noodzakelijk is.

Het VUmc heeft binnen haar eigen kring een kandidaat, die tevens medisch specialist Is, met het gewenste profiel gevonden om de voltijds functie van lid van de raad van bestuur bestendig te vervullen.

De heer prof. dr. M.H.H. Kramer

Als gevolg van bovenstaande aan de instelling gerelateerde omstandigheden, uitdrukkelijk in samenhang bezien met de persoonlijke kenmerken die blijken uit de unieke combinatie van kennis en ervaring van de gevonden kandidaat, zoals hieronder kort zal worden geschetst, wordt het gelet op de bijzondere omstandigheden in dit geval noodzakelijk geacht een uitzondering op basis van artikel 2.4, eerste lid, van de WNT toe te staan.

De heer prof. dr. M.H.H. Kramer is een vooraanstaand medisch specialist, hoogleraar en hij bezit veel management- en bestuurlijke ervaring, die onder andere is opgedaan als hoofdopleider binnen zijn vakgebied, divisievoorzitter van het VUmc en sinds september 2016 als parttime bestuurder van het VUmc. Daarnaast heeft de heer prof. dr. M.H.H. Kramer een breed nationaal en internationaal netwerk, zowel binnen als buiten de medische sector. De functie als lid raad van bestuur van het Vumc gaat zonder deze uitzondering gepaard met een inkomensterugval voor de heer prof. dr. M.H.H. Kramer.

Naar boven