Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2019, 55520Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan “Ulesprong 17 - 18 Tijnje”

Logo Opsterland

Burgemeester en wethouders van Opsterland maken bekend dat met ingang van donderdag 10 oktober 2019, gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan “Ulesprong 17 – 18 Tijnje” voor een ieder ter inzage ligt.

 

Strekking van het wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ waardoor de uitoefening van bedrijfsmatige activiteiten alleen nog op zeer beperkte schaal mogelijk is en het accent komt te liggen op de woonfunctie. Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen, is het opstellen van een wijziging van het bestemmingsplan “Buitengebied” (vastgesteld op 30 juni 2014) noodzakelijk.

 

Het inzien van het plan

Het digitale ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0086.15BPWUlesprong17-0201.

Daarnaast is het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. De publicatie is eveneens te raadplegen op www.opsterland.nl (inwoners/ wonen, bouwen en verbouwen/ officiële bekendmakingen).

 

Indienden zienswijze

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze op het genoemde ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Opsterland, postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag. Een mondelinge zienswijze geven op het ontwerpwijzigingsplan kan bij team Samen Werken. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat Ruimtelijke Plannen, tel. (0512) 386 222.

 

Daarnaast kan bij de medewerkers van de team Samen Werken nadere informatie worden verkregen over de inhoud en achtergronden van het genoemde ontwerpwijzigingsplan.

Beetsterzwaag, 2 oktober 2019.

Burgemeester en wethouders van Opsterland