Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 55463Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan 'Parapluplan Parkeren Medemblik'

Logo Medemblik

De gemeenteraad van Medemblik heeft in zijn vergadering van 19 september 2019 het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’ vastgesteld. In deze publicatie vindt u meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan. Zo leest u onder meer hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken, hoe u bezwaar kunt maken en vanaf welke datum het plan in werking treedt.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Voorheen kon via de Bouwverordening getoetst worden aan de Nota Parkeernormen om te bepalen of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid bij (gebruik van) bebouwing en gronden. Door een wetswijziging is die mogelijkheid in 2018 komen te vervallen. Deze mogelijkheid moet nu in alle nieuwe en bestaande ruimtelijke (bestemmings)plannen van de gemeente worden opgenomen. In nieuwe plannen wordt de verwijzing naar de Nota Parkeernormen al opgenomen. Met dit ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’ wordt geregeld dat ook voor de geldende ruimtelijke (bestemmings)plannen toetsing aan de Nota Parkeernormen kan plaatsvinden.

Bestemmingsplan en besluit bekijken?

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt van 11 oktober 2019 tot 22 november 2019 op de volgende manieren inzien:

• Het bestemmingsplan staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het plannummer: NL.IMRO.0420.PARPLANPARKEREN-VA01.

• Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad kunt u daartegen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep in tegen het bestemmingsplan. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:

• U heeft eerder een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerp van het bestemmingsplan waartegen u beroep instelt.

• U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

• U wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp.

Hoe stelt u beroep in?

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. De beroepstermijn is van 11 oktober 2019 tot 22 november 2019. Stuur uw brief voor 22 november 2019 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl.

U moet in uw beroepschrift vermelden waarom u het niet eens bent met de vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor het instellen van beroep bij de Raad van State moet u betalen. Dit is het zogenaamde griffierecht. Voor particulieren bedraagt dit € 174,--. Voor niet particulieren (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) bedraagt dit € 345,--.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking?

Het bestemmingsplan treedt in werking op 22 november 2019. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt op 22 november 2019? Dan moet u een ‘verzoek om voorlopige voorziening‘ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter het besluit kan nemen om het bestemmingsplan niet in werking te laten treden totdat er een uitspraak is gedaan in uw beroepszaak. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht voor betalen.