Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 55442Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Veegplan IX, gemeente Someren 2019

Logo Someren

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 11 oktober 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan IX, gemeente Someren 2019 ” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019011-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 21 november 2019.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan IX” voorziet in het toekennen van een nieuwe of aangepaste bestemming voor een vijftal locaties in de gemeente.

 

  • Moorsel 3: herstel van onjuiste maatvoering in regels, verruiming van aantal personen dat in groepsaccommodatie mag overnachten en een vergroting van het bestemmingsvlak ten behoeve van het recreatiebedrijf.

  • Vaarsehoef 3 en 5, uitbreiding van bebouwing ten behoeve van maatschappelijk functie (rijhal);

  • Floreffestraat 68; aanpassing bouwvlak in verband met eerder verleende omgevingsvergunning voor gewijzigde situering woning.

  • Pasakker 58; toevoegen bouwvlak in verband met eerder verleende omgevingsvergunning voor oprichten woning.

  • Meervensedijk 7, opnemen bestemming ‘Recreatie -2’ voor een op dit perceel aanwezig recreatieverblijf (correctie onjuiste bestemming).

 

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019011-OW01. Op de site van de gemeente Someren wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst.

 

 

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.