Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2019, 55385Ruimtelijke plannenWijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019

Logo Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 24 september 2019 de "Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019" met planidn: NL.IMRO.9930.VrNBrkaarten2019-va01 vastgesteld. Gelijktijdig hebben Gedeputeerde Staten ook het Natuurbeheerplan 2020 vastgesteld.

Inhoud wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant

De Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 bevat wijzigingen en correcties die onder de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten vallen. Het merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant. Dit naar aanleiding van wijzigingen in het Natuurbeheerplan. Daarnaast bevat de wijzigingsverordening o.a. ook actualisaties van het stedelijk gebied en daarmee samenhangende wijzigingen in andere legendaeenheden.

Inhoud wijziging Natuurbeheerplan 2020

Welk type natuur binnen de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aanwezig is of moet worden gerealiseerd is in het Natuurbeheerplan opgenomen. De in het Natuurbeheerplan opgenomen natuurdoelen zijn van belang voor subsidiemogelijkheden. Het Natuurbeheerplan 2020 bevat besluiten over verzoeken om aanpassingen van de ambitiekaart en/of natuurbeheertypen door grondeigenaren en terreinbeheerders. De grenzen van het NNB in de Verordening ruimte en het Natuurbeheerplan worden op elkaar afgestemd. Daarom staan grenswijzigingen uit de kaartaanpassing voor de Verordening ruimte Noord-Brabant ook in het Natuurbeheerplan 2020.

Beschikbaarheid en inzage

U kunt de Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2019 inclusief de tekst van het Natuurbeheerplan 2020 raadplegen via:

Via www.brabant.nl/natuurbeheerplan en de daar opgenomen link naar de kaart van het Natuurbeheerplan kunt u het kaartmateriaal dat hoort bij het Natuurbeheerplan 2020 raadplegen. http://www.brabant.nl/natuurbeheerplan

Beroep

Tegen de wijziging van de Verordening ruimte Noord-Brabant kan geen beroep worden ingesteld. Voor het Natuurbeheerplan is het instellen van beroep mogelijk door belanghebbenden (dit zijn eigenaren of erfpachters voor percelen waarvoor in het besluit een wijziging is vastgesteld) bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Voor de beroepstermijn wordt verwezen naar de aparte kennisgeving voor het Natuurbeheerplan in het Provinciaal Blad.

's-Hertogenbosch, 24 september 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

De voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA