Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaStaatscourant 2019, 55381VergunningenWaterschap Brabantse Delta: Watervergunning waterhuishoudkundige werkzaamheden realisatie insteekhaven Waalwijk

Logo Waterschap Brabantse Delta

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat een watervergunning is verleend ingevolge de Waterwet voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de insteekhaven Waalwijk ter hoogte van de Zomerdijk 6-8 in Waalwijk.

De vergunning is verleend aan gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, 5141 PA in Waalwijk.

Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

Naast het waterschap dat bevoegd gezag is voor de primaire waterkering en diverse watergangen voor deze locatie is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag voor de Bergsche Maas. Dientengevolge is toepassing gegeven aan de samenloopregeling van de Waterwet (artikel 6.17 e.v.) en is in gezamenlijkheid het waterschap aangewezen om de aanvraag in behandeling te nemen en daarop te beslissen.

 

Het definitief besluit en de bijbehorende documenten liggen vanaf 8 oktober 2019 gedurende zes weken op de volgende plaatsen digitaal ter inzage:

 

  • 1.

    Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken via telefoonnummer 076 564 15 01.

  • 2.

    Gemeente Waalwijk, team vergunningverlening en belastingen, Taxandriaweg 6 te Waalwijk; tijdens openingstijden (m.u.v. avondopenstelling).

 

Tot en met 18 november 2019 kan tegen het verlenen van de vergunning beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,4800 PA Breda. Het instellen van beroep is alleen mogelijk voor de volgende personen:

  • 1.

    Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

  • 2.

    Belanghebbenden die bezwaren hebben tegen eventuele wijzigingen die zijn aangebracht bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

  • 3.

    Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het indienen van een beroepschrift schorst het genomen besluit niet. Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

  • 1.

    naam en adres indiener;

  • 2.

    dagtekening;

  • 3.

    omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;

  • 4.

    een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);

  • 5.

    handtekening verzoeker.

Zo mogelijk stuurt u een kopie van het besluit mee waarop het bezwaarschrift betrekking heeft.

De voorzieningenrechter kan naar aanleiding van het verzoek voorzieningen treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dit vereist. Het gaat hier met name om gevallen waarin de uitspraak op het ingestelde beroep in redelijkheid niet kan worden afgewacht. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

U kunt een verzoek tot een voorlopige voorziening en het instellen van een beroep digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie met betrekking tot de vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw N. Vernimmen via telefoonnummer 076 564 11 66 of de heer E. Jacobs via telefoonnummer 076 564 15 01.

 

Breda, 7 oktober 2019

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl