Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2019, 55256Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Leeuwarden – Mariahof 10

Logo Leeuwarden

Van donderdag 10 oktober tot en met donderdag 21 november 2019 ligt het vastgestelde wijzigingsplan voor het perceel Mariahof 10 te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het perceel Mariahof 10 te Leeuwarden ligt ten noorden van het centrum van Leeuwarden aan de Dokkumer Ee.

Ontwikkeling

Op het perceel was tot 2017 een oliehandelsbedrijf gevestigd. Alleen de voormalige bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken staat nog op het perceel, de tankinstallatie en het vulstation zijn reeds verwijderd. Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming Bedrijf naar de bestemming Wonen. Daarnaast krijgt een deel van het perceel, dat gelegen is aan de Dokkumer Ee, de bestemming Tuin. Deze bestemmingen zijn in overeenstemming met het huidige gebruik van het perceel.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

Beroep

Bent u het niet eens met dit vastgestelde wijzigingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • -

    van donderdag 10 oktober tot en met donderdag 21 november 2019;

  • -

    als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan hebt ingediend;

  • -

    als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.