Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2019, 55227Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan ‘Park Leeuwenberghlaan’

Logo Leidschendam-Voorburg

 

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp wijzigingsplan ‘Park Leeuwenberghlaan’ ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied waar het nieuwe wijzigingsplan op van toepassing is, ligt in het stedelijk gebied van Leidschendam, achter de percelen Park Leeuwenberghlaan 1 en 1a.

Inhoud ontwerp wijzigingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Voorburg West / Park Leeuwenbergh is voor de planlocatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van één grondgebonden woning.

Een initiatiefnemer heeft het verzoek ingediend om op deze locatie een woning te realiseren conform de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. Aangezien de gemeente positief staat tegenover de voorgenomen nieuwbouw, wordt de gewenste ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk gemaakt door middel van het ontwerpwijzigingsplan "Park Leeuwenberghlaan".

Termijn van inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage van vrijdag 11 oktober tot en met donderdag 21 november 2019.

Inzien ontwerp wijzigingsplan

Het ontwerp wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerp wijzigingsplan is: NL.IMRO.1916.Leeuwenberghlaan-ON01;

  • op de gemeentelijke website www.leidschendam-voorburg.nl;

  • een papieren versie ligt in het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam).

Indienen zienswijzen

Tijdens de eerder genoemde termijn van inzage kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij:

Het college van Burgemeester en Wethouders van Leidschendam-Voorburg

Ontwerp wijzigingsplan ‘Park Leeuwenberghlaan’ / zaaknummer 456959

Postbus 1005, 2260 BA LEIDSCHENDAM.

 

Een zienswijze dient minimaal voorzien te zijn van:

  • uw naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan "Park Leeuwenberghlaan”,

  • een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerpwijzigingsplan, en

  • uw handtekening.

Houdt er rekening mee dat uw zienswijze in beginsel openbaar is. Het is niet mogelijk om een anonieme zienswijze of een zienswijze via internet of e-mail in te dienen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer D. van Berlo van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 070.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer D. van Berlo of een van de andere medewerkers van de afdeling Maatschappelijke & Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep ruimtelijke plannen op telefoonnummer 14 070.

 

Leidschendam-Voorburg, 9 oktober 2019