Kennisgeving inspraaktermijn ontwerp-wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft kennis van het voornemen om het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld van 27 december 2010 (PDN/2010-027; Stcrt. 2011, nr. 4458) te wijzigen. Het wijzigingsbesluit zal worden genomen op grond van artikel 2.1, zevende lid van de Wet natuurbescherming.

Het gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld is in 2010 in zijn geheel aangewezen als speciale beschermingszone onder de Habitatrichtlijn en grotendeels als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. Het deelgebied ‘Oude Willem’ is in het kader van het LIFE-project ‘Life going up a level – more water for wet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld’ heringericht.

Als gevolg daarvan wordt dit deelgebied ook aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege de ontwikkeling van leefgebied voor aangewezen vogelsoorten. Hierdoor wordt het Vogelrichtlijngebied met 191 ha uitgebreid. De begrenzing van het Habitatrichtlijngebied valt bij dit deelgebied nu samen met die van het Vogelrichtlijngebied.

Tevens worden de ondergronden en erven van twee gesloopte boerderijen, gelegen op Oude Willem 13 en 14 te Appelscha, toegevoegd als Habitatrichtlijngebied, omdat de reden voor de oorspronkelijke exclavering inmiddels is vervallen.

Op de voorbereiding van het wijzigingsbesluit is afdeling 3.4 van de Wet algemeen bestuursrecht van toepassing (uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

Hoe kunt u een zienswijze indienen op het ontwerp-wijzigingsbesluit Drents-Friese Wold & Leggelderveld?

Belanghebbenden, oftewel (rechts)personen die rechtstreeks gevolgen ondervinden van de wijzigingen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren brengen. U kunt een zienswijze indienen bij het Ministerie van LNV van 9 oktober tot en met 19 november 2019 onder vermelding van de naam van het gebied: Drents-Friese Wold & Leggelderveld. U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. Omdat de beroepsprocedure ten aanzien van het aanwijzingsbesluit van 27 december 2010 al is afgerond, is het alleen zinvol om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de bovengenoemde wijzigingen.

Bij voorkeur stuurt u uw zienswijze per e-mail naar: zienswijzenatura2000@minlnv.nl.

U kunt uw reactie ook per post sturen naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

T.a.v. afdeling Natura 2000, ovv Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

Indien u mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit uiterlijk 19 november 2019 te doen via het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 042 42 42. Overeenkomstig artikel 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een verslag gemaakt van hetgeen mondeling naar voren is gebracht.

Iedereen die een reactie heeft ingediend, ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure. Na afloop van de inspraakprocedure worden alle reacties gebundeld. Mede op basis van de reacties neemt de Minister van LNV uiteindelijk het definitieve wijzigingsbesluit Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Beroep tegen een definitief besluit is in beginsel alleen mogelijk door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend.

Waar en hoe kunt u het besluit inzien?

Tijdens de periode van terinzagelegging van 9 oktober tot en met 19 november 2019 kunt u het ontwerp-wijzigingsbesluit digitaal raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Daarnaast kunt u de papieren versie inzien op de vestiging van het Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC in Den Haag. Houd u daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Naar boven