Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2019, 54999Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 september 2019, nr. 2705946, ter uitvoering van artikel 6a, vierde lid, van de Wet wapens en munitie

De Minister van Justitie en Veiligheid,

gelet op de artikelen 6a, vierde lid, en 41 van de Wet wapens en munitie

Besluit:

ARTIKEL 1

De Regeling wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 48 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 48a

  • 1. Het onderzoek bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een digitale vragenlijst die is samengesteld uit gevalideerde vragenlijsten over persoonlijkheidskenmerken en risicofactoren waarvan de uitslag het risico voor wapen- en munitiebezit van de aanvrager aangeeft.

  • 2. Het onderzoek vindt alleen plaats als de volledige kosten van de aanvraag zijn betaald.

B

Artikel 50, eerste lid, onder a, komt te luiden:

  • a. een ontheffing of de wijziging of verlenging daarvan: € 134,45,– als het onderzoek bedoeld in artikel 48a deel uit maakt van de aanvraag; anders € 80,–;

C

Artikel 50a, eerste lid, onder a, komt te luiden:

  • a. voor de afgifte daarvan: € 192,65 als het onderzoek bedoeld in artikel 48a deel uit maakt van de aanvraag; in andere gevallen € 138,20;

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2019.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 september 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

In artikel 6a Wet wapens en munitie (Wwm) is bepaald dat ontheffingen op grond van artikel 4, erkenningen op grond van artikel 9 en verloven op grond van de artikelen 28, 29 en 32 slechts worden verleend indien de aanvrager zijn medewerking heeft verleend aan een door de minister aangewezen onderzoek. In deze regeling wordt dit onderzoek aangewezen. Het betreft een speciaal ontwikkelde digitale vragenlijst die de aanvrager bevraagt op zijn/haar psychische gesteldheid op basis van een aantal risicofactoren voor mogelijk wapenmisbruik. De vragenlijst is samengesteld uit bestaande, eerder gevalideerde vragenlijsten. De einduitslag is gebaseerd op vooraf bepaalde algoritmen en betreft een advies over het wel of niet verlenen van een wapenverlof, uitsluitend op basis van de psychische gesteldheid van de aanvrager.

De vragenlijst wordt in de praktijk de e-screener genoemd. Als een aanvraag is ingediend en de aanvrager verplicht tot medewerking aan het onderzoek ontvangt hij hierover nadere informatie en enkele instructies over aanmelding en betaling. Het niet opvolgen van deze instructies zal worden gezien als weigering tot medewerking aan het onderzoek. Op grond hieraan zal de aanvraag moeten worden geweigerd.

De kosten voor het onderzoek leiden tot een hogere leges voor eerste aanvragen of aanvragen waarbij medewerking aan het onderzoek is vereist op grond van het overgangsrecht bij de Wet wapens en munitie vanaf 1 oktober 2019, of voor een aanwijzing van de korpschef of minister op grond van artikel 6a, tweede lid, van de Wwm. Deze leges moet voor aanvang van het onderzoek volledig zijn voldaan.

’s-Gravenhage, 23 september 2019

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus