Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 54983Vergunningen

Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 voor gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een ontwerp-instemmingsbesluit opgesteld voor de instemming met het gaswinningsplan Leeuwarden-101. Van 11 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage. Eenieder kan reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Gaswinning uit de kleine velden

In Nederland zijn er zo’n 240 kleine gasvelden waarvan ongeveer de helft op land ligt. Ongeveer de helft van het geproduceerde gas in Nederland komt uit de kleine velden. De jaarlijkse hoeveelheid gas die wordt gewonnen uit alle kleine velden neemt af omdat verschillende gasvelden uitgeput raken. En ook al is Nederland voor de energietransitie begonnen met het afbouwen van gas, is gas de komende decennia voor de leveringszekerheid en de energievoorziening nog steeds nodig. Het gebruik van gas uit eigen land leidt daarbij tot een lagere uitstoot dan geïmporteerd gas. De risico’s en impact van gaswinning uit kleine velden zijn niet vergelijkbaar met die van gaswinning uit het Groningerveld. Waar het gas uit kleine velden veilig gewonnen kan worden, wordt de winning dan ook toegestaan. Leeuwarden-101 is zo’n kleine veld.

Wat staat er in het winningsplan Leeuwarden-101?

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Leeuwarden-101 ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan Leeuwarden-101 betreft het gasveld Leeuwarden-101, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Leeuwarden. Geografisch gezien ligt het gasveld Leeuwarden-101 in de provincie Fryslân, in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Smallingerland en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân.

Leeuwarden-101

Uit het Leeuwarden-101- gasveld is van 1978 tot 1992 gas gewonnen vanaf de locaties in Garijp en De Tike. De reden van de aanvraag is dat Vermilion verwacht de gaswinning te kunnen hervatten door het aanpassen van de bestaande putten of het boren van een aftakking vanuit een van de bestaande putten. Het winningsplan bevat gegevens over het verwachte productievolume, een bodemdalingsprognose en een seismische risicoanalyse. De gaswinning eindigt eind 2031.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken

Het winningsplan Leeuwarden-101 is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in de ontwerp-instemmingsbesluiten en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 11 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 het ontwerp-instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten

  • Gemeentehuis Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

Uw zienswijze indienen

Vindt u dat er onjuistheden in het besluit staan of dat uw belangen onvoldoende zijn meegewogen? Dan kunt u van 11 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 een zienswijze indienen op het ontwerp-instemmingsbesluit Leeuwarden-101. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp-instemmingsbesluit?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op een ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende in de zin van de wet zijn, later tegen het instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Inspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. Hiertegen is beroep mogelijk. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Tevens krijgen alle indieners van een geldige zienswijze persoonlijk een brief van het ministerie ter kennisgeving van de publicatie van het definitieve besluit.

Wilt u meer weten?

Kijk op www.hoewerktgaswinnen.nl voor meer informatie hoe gas gewonnen wordt en op www.nlog.nl. Voor nadere informatie over het winningsplan Leeuwarden-101 en mondeling inspreken over het ontwerp-instemmingsbesluit kunt u op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw J.W.L. Bakker (tel. 070 – 379 68 91).