Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenStaatscourant 2019, 54908Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Brummen, parkeerterrein Koppelenburg”

Logo Brummen

 

Op donderdag 19 september 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen het bestemmingsplan “Brummen, parkeerterrein Koppelenburg” gewijzigd vastgesteld.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een woonbestemming naar een gemengde bestemming ten behoeve van het stallen van auto’s

 

Wijzigingen

Het ontwerpbestemmingsplan is naar aanleiding van ingediende zienswijzen op enkele ondergeschikte onderdelen gewijzigd c.q. aangevuld. De belangrijkste aanpassing is de landeschappelijke inpassing. Voor nadere informatie omtrent de wijzigingen wordt verwezen naar de stukken behorende bij de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Brummen, parkeerterrein Koppelenburg’.

 

I nzage

Analoog

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf 5 oktober 2019 tot en met 15 november 2019, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 

Digitaal

De bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBRKOM100013-va01

 

Beroep vaststelling gewijzigd bestemmingsplan

Van 5 oktober 2019 tot en met 15 november 2019 kan tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

 

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

- Die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

- Die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het indienen van zienswijzen in staat zijn geweest.

- Belanghebbenden kunnen tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan beroep instellen.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.