Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadStaatscourant 2019, 54832VerkeersbesluitenGemeente Meierijstad – Verkeersbesluit

Logo Meierijstad

Verplaatsing van de komgrens op Corsica en op de Corridor en regelen van de voorrang op Corsica, Corridor en Kempkens binnen de kom in Veghel.

 • Verplaatsing komgrens op de Corsica 350 m1 in zuidoostelijke richting.

 • Verplaatsing komgrens op de Corridor 6 0 0 m1 in zuidwestelijk richting.

 • Voorrangsregeling voor wegen Corsica en Corridor binnen de kom en de nieuwe weg Kempkens

Zaaknummer besluit: 1948 2733939

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad

Gelet op:

 • artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen;

 • artikel 20a Wegenverkeerswet 1994 is de raad bevoegd tot het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom. De raad heeft deze bevoegdheid bij besluit van 2 januari 2017 overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders (artikel 2, lid 1, onder f Delegatieregeling Meierijstad).

 • het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • artikel 12 lid b. IV van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van borden moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van Politie;

Overwegende dat:

 • Corsica, Corridor en Kempkens wegen in Veghel zijn en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Meierijstad;

 • door de realisatie van bedrijventerrein De Kempens (bestemmingsplan, dat de realisatie van een nieuw bedrijventerrein in het gebied De Kempkens mogelijk maakt, is met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 19 juli 2017 onherroepelijk geworden) de aansluitende wegen een ander functie krijgen;

 • de komgrens opschuift in de richting waarin de bebouwing plaats vindt;

 • wegen binnen de komgrens een 50 km/u regime kennen;

 • door de verschuiving van de komgrens de wegen van 60 km buiten de bebouwde kom, 50 km wegen binnen de bebouwde kom worden;

 • de markering op de wegen binnen de bebouwde kom dien ten gevolgde conform de algemeen richtlijnen wordt aangepast;

 • door de komgrens verplaatsing de nieuwe weg Kempens binnen de kom komt te liggen en als zodanig een 50 km/u regime krijgt;

 • de voorrang van de aantakkingen van Kempens aan de Corsica en de Corridor geregeld wordt op een 50km/u weg;

 • de Kempkens een zijweg is waar de voorrang geregeld wordt;

 • een dergelijke inrichting conform de inrichting op de andere bedrijventerreinen in Veghel is;

 • de bovengenoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994:

  • lid 1.a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • lid 1.b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • lid 1.c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • lid 1.d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de medewerker van het werkatelier Openbaar Gebied;

 • overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten:

 • 1.

  Verplaatsen van de komgrens op de Corsica in Veghel 350 meter in zuidoostelijke richting.

  • 1.

   Dit duidelijk te maken door verplaatsing van bestaande borden H1 (begin kom) en H2 (einde kom).

  • 2.

   Aanbrengen van markering voor 50 km wegen (conform richtlijnen markering wegen) op de wegen die binnen de kom komen te liggen.

 • 2.

   Verplaatsen van de komgrens op de Corridor in Veghel 600 meter in zuidwestelijke richting.

  • 1.

   Dit duidelijk te maken door verplaatsing van bestaande borden H1 (begin kom) en H2 (einde kom).

  • 2.

   Aanbrengen van markering voor 50 km wegen (conform richtlijnen markering wegen) op de wegen die binnen de kom komen te liggen.

 • 3.

  De voorrang te regelen op het deel van de Corsica, Corridor en Kemkens dat binnen de kom komt liggen.

  • 1.

   Dit duidelijk te maken door plaatsing bord B1 (Voorrangsweg) op de Corsica en Corridor.

  • 2.

   Dit duidelijk te maken door middel van plaatsing borden  

De locatie en plaatsing van de borden en de markering worden aangegeven op de bijgevoegde situatietekening.

 

Veghel, 1 oktober 2019

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunt u en kunnen andere belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.001, 5460 DA te Veghel.

Het bezwaarschrift moet zijn gemotiveerd en ondertekend.

 

Als u het besluit wilt laten schorsen kunt u een voorlopige voorziening (schorsing) aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd.

 

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

 

Voor eventuele vragen over de inhoud van het verkeerbesluit kunt u zich wenden tot de heer P. Ebbing, beleidsmedewerker bij de afdeling Openbaar Gebied, bereikbaar via telefoonnummer 14 – 0413.