Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 54689Vergunningen

Verlenen overbrengingsvergunning inzake Wet explosieven voor civiel gebruik, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1 oktober 2019

DGKE-WO / 19212826

Procedure:

  • Halliburton B.V. (hierna: Halliburton), met hoofdvestiging in Emmen, heeft per mail, ontvangen op 6 augustus 2019, een aanvraag ingediend voor verlening van een overbrengingsvergunning op grond van artikel 10, eerste lid, onder a, van de Wet explosieven voor civiel gebruik (hierna Wecg);

  • gezien de toepassing van de explosieven is de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK), op grond van artikel 13 van de Wecg, het bevoegd gezag;

  • de Korpschef van de politie heeft meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de gevraagde vergunning;

  • Staatstoezicht op de Mijnen heeft medegedeeld geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Gelet op de artikelen 10, 11, 13, 17, 18 en 19 van de Wet explosieven voor civiel gebruik

Besluit

Artikel 1

Aan Halliburton B.V. wordt een vergunning als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder a van de Wet explosieven voor civiel gebruik, verleend voor het overbrengen van explosieven ten behoeve van de mijnbouw waarop de Mijnbouwwet van toepassing is.

Artikel 2

De vergunning als bedoeld in artikel 1 van dit besluit heeft betrekking op explosieven in de UN-klassen: 1.1D, 1.3C, 1.4B, 1.4C, 1.4D, 1.4G en 1.4S.

Artikel 3

De vergunning als bedoeld in artikel 1 wordt verleend voor een periode tot verloop van de erkenning door de Korpschef van de politie, zijnde 28 februari 2022.

Artikel 4

Alvorens het overbrengen van explosieven op basis van de vergunning als bedoeld in artikel 1 plaatsvindt, dient Halliburton Staatstoezicht op de Mijnen ten minste 2 werkdagen voor aanvang van de dag van overbrengen, in te lichten over:

  • a. het aantal en de hoeveelheid van de over te brengen explosieven;

  • b. een volledige beschrijving van de betrokken explosieven en de middelen waarmee deze kunnen worden geïdentificeerd, met inbegrip van het identificatienummer van de Verenigde Naties

  • c. de wijze van overbrenging van de explosieven, de route waarlangs deze explosieven worden overgebracht en de eindbestemming van deze explosieven;

  • d. de geplande datum van vertrek en verwachte aankomstdatum.

Artikel 5

In geval van spoedeisende werkzaamheden kan van de termijn als bedoeld in artikel 4 worden afgewezen onder vermelding van geldige reden.

Opgave van de gegevens zoals benoemd in artikel 4 vindt in ieder geval plaats voor aanvang van de werkzaamheden.

Artikel 6

De informatie zoals bedoeld in artikel 4 en 5 wordt verzonden naar info@SodM.nl

Artikel 7

Staatstoezicht op de mijnen kan in het belang van de veiligheid nadere voorschriften opleggen aan het overbrengen als bedoeld in artikel 4 en 5.

Artikel 8

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt tevens mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, Namens deze J.L. Rosch MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zake en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.