Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2019, 54563Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Kuikseindseweg 31 (2019)´ vastgesteld

Logo Oirschot

Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad van Oirschot het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Kuikseindseweg 31 (2019)’ vastgesteld onder identificatienummer NL.IMRO.0823.2019BPBGKUIKSWG31-VAST. De gemeenteraad heeft ook besloten het plangebied, met uitzondering van de centrale voorzieningen, welstandsvrij te verklaren.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan gaat om het recreatiepark Natuurrijk de Kempenzoom, gelegen aan de Kuikseindseweg 31 te Middelbeers. Op 29 september 2015 is het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Kuikseindseweg 31’ vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn per abuis enkele regels foutief of niet opgenomen. Daarnaast zijn er andere inzichten gekomen met betrekking tot het park. Het bestemmingsplan dat nu is vastgesteld betreft een herziening van de regels.

Beroepsmogelijkheid

Wij leggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende vanaf donderdag 10 oktober 2019 voor de duur van 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer: NL.IMRO.0823.2019BPBGKUIKSWG31-VAST.

Ook kunt u het plan op afspraak inzien bij het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. De beroepstermijn loopt met ingang van 11 oktober 2019 t/m 21 november 2019. Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ’s-Gravenhage.

Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • 1.

    die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • 2.

    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • 3.

    die beroep aantekent tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

 

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die beroep hebben ingediend kunnen, naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.

Oirschot, 9 oktober 2019